Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Samuel 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

10:1 vyqx smv`l `t-pk hsmn vy&q jl-r`sv vysqhv vy`mr hlv` ky-msxk yhvh jl-nxltv lngyd.

10:2 blktk hyvm mjmdy vm&`t sny `nsym jm-qbrt rxl bgbvl bnymn b&l&x v`mrv `lyk nm&`v h`tnvt `sr hlkt lbqs vhnh n+s `byk `t- dbry h`tnvt vd`g lkm l`mr mh `jsh lbny.

10:3 vxlpt msm vhl`h vb`t jd-`lvn tbvr vm&`vk sm slsh `nsym jlym `l-h`lhym byt-`l `xd ns` slsh gdyym v`xd ns` slst kkrvt lxm v`xd ns` nbl-yyn.

10:4 vs`lv lk lslvm vntnv lk sty-lxm vlqxt mydm.

10:5 `xr kn tbv` gbjt h`lhym `sr-sm n&by plstym vyhy kb`k sm hjyr vpgjt xbl nby`ym yrdym mhbmh vlpnyhm nbl vtp vxlyl vknvr vhmh mtnb`ym.

10:6 v&lxh jlyk rvx yhvh vhtnbyt jmm vnhpkt l`ys `xr.

10:7 vhyh ky tb`ynh h`tvt h`lh lk jsh lk `sr tm&` ydk ky h`lhym jmk.

10:8 vyrdt lpny hglgl vhnh `nky yrd `lyk lhjlvt jlvt lzbx zbxy slmym sbjt ymym tvxl jd-bv`y `lyk vhvdjty lk `t `sr tjsh.

10:9 vhyh khpntv skmv llkt mjm smv`l vyhpk-lv `lhym lb `xr vyb`v kl-h`tvt h`lh byvm hhv`.

10:10 vyb`v sm hgbjth vhnh xbl-nb`ym lqr`tv vt&lx jlyv rvx `lhym vytnb` btvkm.

10:11 vyhy kl-yvdjv m`tmvl slsvm vyr`v vhnh jm-nb`ym nb` vy`mr hjm `ys `l-rjhv mh-zh hyh lbn-qys hgm s`vl bnby`ym.

10:12 vyjn `ys msm vy`mr vmy `byhm jl-kn hyth lmsl hgm s`vl bnb`ym.

10:13 vykl mhtnbvt vyb` hbmh.

10:14 vy`mr dvd s`vl `lyv v`l-njrv `n hlktm vy`mr lbqs `t-h`tnvt vnr`h ky-`yn vnbv` `l-smv`l.

10:15 vy`mr dvd s`vl hgydh-n` ly mh-`mr lkm smv`l.

10:16 vy`mr s`vl `l-dvdv hgd hgyd lnv ky nm&`v h`tnvt v`t-dbr hmlvkh l`-hgyd lv `sr `mr smv`l.

10:17 vy&jq smv`l `t-hjm `l-yhvh hm&ph.

10:18 vy`mr `l-bny ysr`l kh-`mr yhvh `lhy ysr`l `nky hjlyty `t- ysr`l mm&rym v`&yl `tkm myd m&rym vmyd kl-hmmlkvt hlx&ym `tkm.

10:19 v`tm hyvm m`$tm `t-`lhykm `sr-hv` mvsyj lkm mkl-rjvtykm v&rtykm vt`mrv lv ky-mlk tsym jlynv vjth hty&bv lpny yhvh lsb+ykm vl`lpykm.

10:20 vyqrb smv`l `t kl-sb+y ysr`l vylkd sb+ bnymn.

10:21 vyqrb `t-sb+ bnymn lmspxtv vtlkd mspxt hm+ry vylkd s`vl bn- qys vybqshv vl` nm&`.

10:22 vys`lv-jvd byhvh hb` jvd hlm `ys vy`mr yhvh hnh-hv` nxb` `l- hklym.

10:23 vyr&v vyqxhv msm vyty&b btvk hjm vygbh mkl-hjm mskmv vmjlh.

10:24 vy`mr smv`l `l-kl-hjm hr`ytm `sr bxr-bv yhvh ky `yn kmhv bkl- hjm vyrjv kl-hjm vy`mrv yxy hmlk.

10:25 vydbr smv`l `l-hjm `t msp+ hmlkh vyktb b$pr vynx lpny yhvh vyslx smv`l `t-kl-hjm `ys lbytv.

10:26 vgm-s`vl hlk lbytv gbjth vylkv jmv hxyl `sr-ngj `lhym blbm.

10:27 vbny blyjl `mrv mh-ysjnv zh vybzhv vl`-hby`v lv mnxh vyhy kmxrys.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase