Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Samuel 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

24:1 vyjl dvd msm vysb bm&dvt jyn-gdy.

24:2 vyhy k`sr sb s`vl m`xry plstym vygdv lv l`mr hnh dvd bmdbr jyn gdy.

24:3 vyqx s`vl slst `lpym `ys bxvr mkl-ysr`l vylk lbqs `t-dvd v`nsyv jl-pny &vry hyjlym.

24:4 vyb` `l-gdrvt h&`n jl-hdrk vsm mjrh vyb` s`vl lh$k `t-rglyv vdvd v`nsyv byrkty hmjrh ysbym.

24:5 vy`mrv `nsy dvd `lyv hnh hyvm `sr-`mr yhvh `lyk hnh `nky ntn `t-`ybyk bydk vjsyt lv k`sr y+b bjynyk vyqm dvd vykrt `t-knp- hmjyl `sr-ls`vl bl+.

24:6 vyhy `xry-kn vyk lb-dvd `tv jl `sr krt `t-knp `sr ls`vl.

24:7 vy`mr l`nsyv xlylh ly myhvh `m-`jsh `t-hdbr hzh l`dny lmsyx yhvh lslx ydy bv ky-msyx yhvh hv`.

24:8 vys$j dvd `t-`nsyv bdbrym vl` ntnm lqvm `l-s`vl vs`vl qm mhmjrh vylk bdrk.

24:9 vyqm dvd `xry-kn vy&` mn-hmjrh vyqr` `xry-s`vl l`mr `dny hmlk vyb+ s`vl `xryv vyqd dvd `pym `r&h vystxv.

24:10 vy`mr dvd ls`vl lmh tsmj `t-dbry `dm l`mr hnh dvd mbqs rjtk.

24:11 hnh hyvm hzh r`v jynyk `t `sr-ntnk yhvh hyvm bydy bmjrh v`mr lhrgk vtx$ jlyk v`mr l`-`slx ydy b`dny ky-msyx yhvh hv`.

24:12 v`by r`h gm r`h `t-knp mjylk bydy ky bkrty `t-knp mjylk vl` hrgtyk dj vr`h ky `yn bydy rjh vpsj vl`-x+`ty lk v`th &dh `t- npsy lqxth.

24:13 ysp+ yhvh byny vbynk vnqmny yhvh mmk vydy l` thyh-bk.

24:14 k`sr y`mr msl hqdmny mrsjym y&` rsj vydy l` thyh-bk.

24:15 `xry my y&` mlk ysr`l `xry my `th rdp `xry klb mt `xry prjs `xd.

24:16 vhyh yhvh ldyn vsp+ byny vbynk vyr` vyrb `t-ryby vysp+ny mydk.

24:17 vyhy kklvt dvd ldbr `t-hdbrym h`lh `l-s`vl vy`mr s`vl hqlk zh bny dvd vys` s`vl qlv vybk.

24:18 vy`mr `l-dvd &dyq `th mmny ky `th gmltny h+vbh v`ny gmltyk hrjh.

24:19 v`t hgdt hyvm `t `sr-jsyth `ty +vbh `t `sr $grny yhvh bydk vl` hrgtny.

24:20 vky-ym&` `ys `t-`ybv vslxv bdrk +vbh vyhvh yslmk +vbh txt hyvm hzh `sr jsyth ly.

24:21 vjth hnh ydjty ky mlk tmlvk vqmh bydk mmlkt ysr`l.

24:22 vjth hsbjh ly byhvh `m-tkryt `t-zrjy `xry v`m-tsmyd `t-smy mbyt `by.

24:23 vysbj dvd ls`vl vylk s`vl `l-bytv vdvd v`nsyv jlv jl-hm&vdh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase