Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2:1 vyhy `xry-kn vys`l dvd byhvh l`mr h`jlh b`xt jry yhvdh vy`mr yhvh `lyv jlh vy`mr dvd `nh `jlh vy`mr xbrnh.

2:2 vyjl sm dvd vgm sty nsyv `xynjm hyzrjlyt v`bygyl `st nbl hkrmly.

2:3 v`nsyv `sr-jmv hjlh dvd `ys vbytv vysbv bjry xbrvn.

2:4 vyb`v `nsy yhvdh vymsxv-sm `t-dvd lmlk jl-byt yhvdh vygdv ldvd l`mr `nsy ybys gljd `sr qbrv `t-s`vl.

2:5 vyslx dvd ml`kym `l-`nsy ybys gljd vy`mr `lyhm brkym `tm lyhvh `sr jsytm hx$d hzh jm-`dnykm jm-s`vl vtqbrv `tv.

2:6 vjth yjs-yhvh jmkm x$d v`mt vgm `nky `jsh `tkm h+vbh hz`t `sr jsytm hdbr hzh.

2:7 vjth txzqnh ydykm vhyv lbny-xyl ky-mt `dnykm s`vl vgm-`ty msxv byt-yhvdh lmlk jlyhm.

2:8 v`bnr bn-nr sr-&b` `sr ls`vl lqx `t-`ys bst bn-s`vl vyjbrhv mxnym.

2:9 vymlkhv `l-hgljd v`l-h`svry v`l-yzrj`l vjl-`prym vjl-bnymn vjl-ysr`l klh.

2:10 bn-`rbjym snh `ys-bst bn-s`vl bmlkv jl-ysr`l vstym snym mlk `k byt yhvdh hyv `xry dvd.

2:11 vyhy m$pr hymym `sr hyh dvd mlk bxbrvn jl-byt yhvdh sbj snym vssh xdsym.

2:12 vy&` `bnr bn-nr vjbdy `ys-bst bn-s`vl mmxnym gbjvnh.

2:13 vyv`b bn-&rvyh vjbdy dvd y&`v vypgsvm jl-brkt gbjvn yxdv vysbv `lh jl-hbrkh mzh v`lh jl-hbrkh mzh.

2:14 vy`mr `bnr `l-yv`b yqvmv n` hnjrym vysxqv lpnynv vy`mr yv`b yqmv.

2:15 vyqmv vyjbrv bm$pr snym jsr lbnymn vl`ys bst bn-s`vl vsnym jsr mjbdy dvd.

2:16 vyxzqv `ys br`s rjhv vxrbv b&d rjhv vyplv yxdv vyqr` lmqvm hhv` xlqt h&rym `sr bgbjvn.

2:17 vthy hmlxmh qsh jd-m`d byvm hhv` vyngp `bnr v`nsy ysr`l lpny jbdy dvd.

2:18 vyhyv-sm slsh bny &rvyh yv`b v`bysy vjsh`l vjsh`l ql brglyv k`xd h&bym `sr bsdh.

2:19 vyrdp jsh`l `xry `bnr vl`-n+h llkt jl-hymyn vjl-hsm`vl m`xry `bnr.

2:20 vypn `bnr `xryv vy`mr h`th zh jsh`l vy`mr `nky.

2:21 vy`mr lv `bnr n+h lk jl-ymynk `v jl-sm`lk v`xz lk `xd mhnjrym vqx-lk `t-xl&tv vl`-`bh jsh`l l$vr m`xryv.

2:22 vy$p jvd `bnr l`mr `l-jsh`l $vr lk m`xry lmh `kkh `r&h v`yk `s` pny `l-yv`b `xyk.

2:23 vym`n l$vr vykhv `bnr b`xry hxnyt `l-hxms vt&` hxnyt m`xryv vypl-sm vymt txtv vyhy kl-hb` `l-hmqvm `sr-npl sm jsh`l vymt vyjmdv.

2:24 vyrdpv yv`b v`bysy `xry `bnr vhsms b`h vhmh b`v jd-gbjt `mh `sr jl-pny-gyx drk mdbr gbjvn.

2:25 vytqb&v bny-bnymn `xry `bnr vyhyv l`gdh `xt vyjmdv jl r`s- gbjh `xt.

2:26 vyqr` `bnr `l-yv`b vy`mr hln&x t`kl xrb hlv` ydjth ky-mrh thyh b`xrvnh vjd-mty l`-t`mr ljm lsvb m`xry `xyhm.

2:27 vy`mr yv`b xy h`lhym ky lvl` dbrt ky `z mhbqr njlh hjm `ys m`xry `xyv.

2:28 vytqj yv`b bsvpr vyjmdv kl-hjm vl`-yrdpv jvd `xry ysr`l vl`- y$pv jvd lhlxm.

2:29 v`bnr v`nsyv hlkv bjrbh kl hlylh hhv` vyjbrv `t-hyrdn vylkv kl-hbtrvn vyb`v mxnym.

2:30 vyv`b sb m`xry `bnr vyqb& `t-kl-hjm vypqdv mjbdy dvd tsjh- jsr `ys vjsh`l.

2:31 vjbdy dvd hkv mbnymn vb`nsy `bnr sls-m`vt vssym `ys mtv.

2:32 vys`v `t-jsh`l vyqbrhv bqbr `byv `sr byt lxm vylkv kl-hlylh yv`b v`nsyv vy`r lhm bxbrvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase