Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

5:1 vyb`v kl-sb+y ysr`l `l-dvd xbrvnh vy`mrv l`mr hnnv j&mk vbsrk `nxnv.

5:2 gm-`tmvl gm-slsvm bhyvt s`vl mlk jlynv `th hyyth mv&y` vhmby `t-ysr`l vy`mr yhvh lk `th trjh `t-jmy `t-ysr`l v`th thyh lngyd jl-ysr`l.

5:3 vyb`v kl-zqny ysr`l `l-hmlk xbrvnh vykrt lhm hmlk dvd bryt bxbrvn lpny yhvh vymsxv `t-dvd lmlk jl-ysr`l.

5:4 bn-slsym snh dvd bmlkv `rbjym snh mlk.

5:5 bxbrvn mlk jl-yhvdh sbj snym vssh xdsym vbyrvslm mlk slsym vsls snh jl kl-ysr`l vyhvdh.

5:6 vylk hmlk v`nsyv yrvslm `l-hyb$y yvsb h`r& vy`mr ldvd l`mr l`- tbv` hnh ky `m-h$yrk hjvrym vhp$xym l`mr l`-ybv` dvd hnh.

5:7 vylkd dvd `t m&dt &yvn hy` jyr dvd.

5:8 vy`mr dvd byvm hhv` kl-mkh yb$y vygj b&nvr v`t-hp$xym v`t- hjvrym sn`v nps dvd jl-kn y`mrv jvr vp$x l` ybv` `l-hbyt.

5:9 vysb dvd bm&dh vyqr`-lh jyr dvd vybn dvd $byb mn-hmlv` vbyth.

5:10 vylk dvd hlvk vgdvl vyhvh `lhy &b`vt jmv.

5:11 vyslx xyrm mlk-&r ml`kym `l-dvd vj&y `rzym vxrsy j& vxrsy `bn qyr vybnv-byt ldvd.

5:12 vydj dvd ky-hkynv yhvh lmlk jl-ysr`l vky ns` mmlktv bjbvr jmv ysr`l.

5:13 vyqx dvd jvd plgsym vnsym myrvslm `xry b`v mxbrvn vyvldv jvd ldvd bnym vbnvt.

5:14 v`lh smvt hyldym lv byrvslm smvj vsvbb vntn vslmh.

5:15 vybxr v`lysvj vnpg vypyj.

5:16 v`lysmj v`lydj v`lypl+.

5:17 vysmjv plstym ky-msxv `t-dvd lmlk jl-ysr`l vyjlv kl-plstym lbqs `t-dvd vysmj dvd vyrd `l-hm&vdh.

5:18 vplstym b`v vyn+sv bjmq rp`ym.

5:19 vys`l dvd byhvh l`mr h`jlh `l-plstym httnm bydy vy`mr yhvh `l-dvd jlh ky-ntn `tn `t-hplstym bydk.

5:20 vyb` dvd bbjl-pr&ym vykm sm dvd vy`mr pr& yhvh `t-`yby lpny kpr& mym jl-kn qr` sm-hmqvm hhv` bjl pr&ym.

5:21 vyjzbv-sm `t-j&byhm vys`m dvd v`nsyv.

5:22 vy$pv jvd plstym ljlvt vyn+sv bjmq rp`ym.

5:23 vys`l dvd byhvh vy`mr l` tjlh h$b `l-`xryhm vb`t lhm mmvl bk`ym.

5:24 vyhy bsmjk `t-qvl &jdh br`sy hbk`ym `z txr& ky `z y&` yhvh lpnyk lhkvt bmxnh plstym.

5:25 vyjs dvd kn k`sr &vhv yhvh vyk `t-plstym mgbj jd-b`k gzr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase