Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

12:1 vyslx yhvh `t-ntn `l-dvd vyb` `lyv vy`mr lv sny `nsym hyv bjyr `xt `xd jsyr v`xd r`s.

12:2 ljsyr hyh &`n vbqr hrbh m`d.

12:3 vlrs `yn-kl ky `m-kbsh `xt q+nh `sr qnh vyxyh vtgdl jmv vjm- bnyv yxdv mptv t`kl vmk$v tsth vbxyqv tskb vthy-lv kbt.

12:4 vyb` hlk l`ys hjsyr vyxml lqxt m&`nv vmbqrv ljsvt l`rx hb`-lv vyqx `t-kbst h`ys hr`s vyjsh l`ys hb` `lyv.

12:5 vyxr-`p dvd b`ys m`d vy`mr `l-ntn xy-yhvh ky bn-mvt h`ys hjsh z`t.

12:6 v`t-hkbsh yslm `rbjtym jqb `sr jsh `t-hdbr hzh vjl `sr l`- xml.

12:7 vy`mr ntn `l-dvd `th h`ys kh-`mr yhvh `lhy ysr`l `nky msxtyk lmlk jl-ysr`l v`nky h<yk myd s`vl.

12:8 v`tnh lk `t-byt `dnyk v`t-nsy `dnyk bxyqk v`tnh lk `t-byt ysr`l vyhvdh v`m-mj+ v`$ph lk khnh vkhnh.

12:9 mdvj bzyt `t-dbr yhvh ljsvt hrj bjynv `t `vryh hxty hkyt bxrb v`t-`stv lqxt lk l`sh v`tv hrgt bxrb bny jmvn.

12:10 vjth l`-t$vr xrb mbytk jd-jvlm jqb ky bztny vtqx `t-`st `vryh hxty lhyvt lk l`sh.

12:11 kh `mr yhvh hnny mqym jlyk rjh mbytk vlqxty `t-nsyk ljynyk vntty lrjyk vskb jm-nsyk ljyny hsms hz`t.

12:12 ky `th jsyt b$tr v`ny `jsh `t-hdbr hzh ngd kl-ysr`l vngd hsms.

12:13 vy`mr dvd `l-ntn x+`ty lyhvh vy`mr ntn `l-dvd gm-yhvh hjbyr x+`tk l` tmvt.

12:14 `p$ ky-n`& n`&t `t-`yby yhvh bdbr hzh gm hbn hylvd lk mvt ymvt.

12:15 vylk ntn `l-bytv vygp yhvh `t-hyld `sr yldh `st-`vryh ldvd vy`ns.

12:16 vybqs dvd `t-h`lhym bjd hnjr vy&m dvd &vm vb` vln vskb `r&h.

12:17 vyqmv zqny bytv jlyv lhqymv mn-h`r& vl` `bh vl`-br` `tm lxm.

12:18 vyhy byvm hsbyjy vymt hyld vyr`v jbdy dvd lhgyd lv ky-mt hyld ky `mrv hnh bhyvt hyld xy dbrnv `lyv vl`-smj bqvlnv v`yk n`mr `lyv mt hyld vjsh rjh.

12:19 vyr` dvd ky jbdyv mtlxsym vybn dvd ky mt hyld vy`mr dvd `l- jbdyv hmt hyld vy`mrv mt.

12:20 vyqm dvd mh`r& vyrx& vy$k vyxlp smltv vyb` byt-yhvh vystxv vyb` `l-bytv vys`l vysymv lv lxm vy`kl.

12:21 vy`mrv jbdyv `lyv mh-hdbr hzh `sr jsyth bjbvr hyld xy &mt vtbk vk`sr mt hyld qmt vt`kl lxm.

12:22 vy`mr bjvd hyld xy &mty v`bkh ky `mrty my yvdj yxnny yhvh vxy hyld.

12:23 vjth mt lmh zh `ny &m h`vkl lhsybv jvd `ny hlk `lyv vhv` l`- ysvb `ly.

12:24 vynxm dvd `t bt-sbj `stv vyb` `lyh vyskb jmh vtld bn vyqr` `t-smv slmh vyhvh `hbv.

12:25 vyslx byd ntn hnby` vyqr` `t-smv ydydyh bjbvr yhvh.

12:26 vylxm yv`b brbt bny jmvn vylkd `t-jyr hmlvkh.

12:27 vyslx yv`b ml`kym `l-dvd vy`mr nlxmty brbh gm-lkdty `t-jyr hmym.

12:28 vjth `$p `t-ytr hjm vxnh jl-hjyr vlkdh pn-`lkd `ny `t-hjyr vnqr` smy jlyh.

12:29 vy`$p dvd `t-kl-hjm vylk rbth vylxm bh vylkdh.

12:30 vyqx `t-j+rt-mlkm mjl r`sv vmsqlh kkr zhb v`bn yqrh vthy jl- r`s dvd vsll hjyr hv&y` hrbh m`d.

12:31 v`t-hjm `sr-bh hv&y` vysm bmgrh vbxr&y hbrzl vbmgzrt hbrzl vhjbyr `vtm bmlkn vkn yjsh lkl jry bny-jmvn vysb dvd vkl-hjm yrvslm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase