Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

17:1 vy`mr `xytpl `l-`bslm `bxrh n` snym-jsr `lp `ys v`qvmh v`rdph `xry-dvd hlylh.

17:2 v`bv` jlyv vhv` ygj vrph ydym vhxrdty `tv vn$ kl-hjm `sr-`tv vhkyty `t-hmlk lbdv.

17:3 v`sybh kl-hjm `lyk ksvb hkl h`ys `sr `th mbqs kl-hjm yhyh slvm.

17:4 vyysr hdbr bjyny `bslm vbjyny kl-zqny ysr`l.

17:5 vy`mr `bslvm qr` n` gm lxvsy h`rky vnsmjh mh-bpyv gm-hv`.

17:6 vyb` xvsy `l-`bslvm vy`mr `bslvm `lyv l`mr kdbr hzh dbr `xytpl hnjsh `t-dbrv `m-`yn `th dbr.

17:7 vy`mr xvsy `l-`bslvm l`-+vbh hj&h `sr-yj& `xytpl bpjm hz`t.

17:8 vy`mr xvsy `th ydjt `t-`byk v`t-`nsyv ky gbrym hmh vmry nps hmh kdb skvl bsdh v`byk `ys mlxmh vl` ylyn `t-hjm.

17:9 hnh jth hv`-nxb` b`xt hpxtym `v b`xd hmqvmt vhyh knpl bhm btxlh vsmj hsmj v`mr hyth mgph bjm `sr `xry `bslm.

17:10 vhv` gm-bn-xyl `sr lbv klb h`ryh hm$ ym$ ky-ydj kl-ysr`l ky- gbvr `byk vbny-xyl `sr `tv.

17:11 ky yj&ty h`$p y`$p jlyk kl-ysr`l mdn vjd-b`r sbj kxvl `sr-jl- hym lrb vpnyk hlkym bqrb.

17:12 vb`nv `lyv b`xt hmqvmt `sr nm&` sm vnxnv jlyv k`sr ypl h+l jl-h`dmh vl`-nvtr bv vbkl-h`nsym `sr-`tv gm-`xd.

17:13 v`m-`l-jyr y`$p vhsy`v kl-ysr`l `l-hjyr hhy` xblym v$xbnv `tv jd-hnxl jd `sr-l`-nm&` sm gm-&rvr.

17:14 vy`mr `bslvm vkl-`ys ysr`l +vbh j&t xvsy h`rky mj&t `xytpl vyhvh &vh lhpr `t-j&t `xytpl h+vbh lbjbvr hby` yhvh `l-`bslvm `t-hrjh.

17:15 vy`mr xvsy `l-&dvq v`l-`bytr hkhnym kz`t vkz`t yj& `xytpl `t- `bslm v`t zqny ysr`l vkz`t vkz`t yj&ty `ny.

17:16 vjth slxv mhrh vhgydv ldvd l`mr `l-tln hlylh bjrbvt hmdbr vgm jbvr tjbvr pn yblj lmlk vlkl-hjm `sr `tv.

17:17 vyhvntn v`xymj& jmdym bjyn-rgl vhlkh hspxh vhgydh lhm vhm ylkv vhgydv lmlk dvd ky l` yvklv lhr`vt lbv` hjyrh.

17:18 vyr` `tm njr vygd l`bslm vylkv snyhm mhrh vyb`v `l-byt-`ys bbxvrym vlv b`r bx&rv vyrdv sm.

17:19 vtqx h`sh vtprs `t-hm$k jl-pny hb`r vts+x jlyv hrpvt vl` nvdj dbr.

17:20 vyb`v jbdy `bslvm `l-h`sh hbyth vy`mrv `yh `xymj& vyhvntn vt`mr lhm h`sh jbrv mykl hmym vybqsv vl` m&`v vysbv yrvslm.

17:21 vyhy `xry lktm vyjlv mhb`r vylkv vygdv lmlk dvd vy`mrv `l- dvd qvmv vjbrv mhrh `t-hmym ky-kkh yj& jlykm `xytpl.

17:22 vyqm dvd vkl-hjm `sr `tv vyjbrv `t-hyrdn jd-`vr hbqr jd-`xd l` njdr `sr l`-jbr `t-hyrdn.

17:23 v`xytpl r`h ky l` njsth j&tv vyxbs `t-hxmvr vyqm vylk `l- bytv `l-jyrv vy&v `l-bytv vyxnq vymt vyqbr bqbr `byv.

17:24 vdvd b` mxnymh v`bslm jbr `t-hyrdn hv` vkl-`ys ysr`l jmv.

17:25 v`t-jms` sm `bslm txt yv`b jl-h&b` vjms` bn-`ys vsmv ytr` hysr`ly `sr-b` `l-`bygl bt-nxs `xvt &rvyh `m yv`b.

17:26 vyxn ysr`l v`bslm `r& hgljd.

17:27 vyhy kbv` dvd mxnymh vsby bn-nxs mrbt bny-jmvn vmkyr bn- jmy`l ml` dbr vbrzly hgljdy mrglym.

17:28 mskb v$pvt vkly yv&r vx+ym vsjrym vqmx vqly vpvl vjdsym vqly.

17:29 vdbs vxm`h v&`n vspvt bqr hgysv ldvd vljm `sr-`tv l`kvl ky `mrv hjm rjb vjyp v&m` bmdbr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase