Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Kings 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1:1 vhmlk dvd zqn b` bymym vyk$hv bbgdym vl` yxm lv.

1:2 vy`mrv lv jbdyv ybqsv l`dny hmlk njrh btvlh vjmdh lpny hmlk vthy-lv $knt vskbh bxyqk vxm l`dny hmlk.

1:3 vybqsv njrh yph bkl gbvl ysr`l vym&`v `t-`bysg hsvnmyt vyb`v `th lmlk.

1:4 vhnjrh yph jd-m`d vthy lmlk $knt vtsrthv vhmlk l` ydjh.

1:5 v`dnyh bn-xgyt mtns` l`mr `ny `mlk vyjs lv rkb vprsym vxmsym `ys r&ym lpnyv.

1:6 vl`-j&bv `byv mymyv l`mr mdvj kkh jsyt vgm-hv` +vb-t`r m`d v`tv yldh `xry `bslvm.

1:7 vyhyv dbryv jm yv`b bn-&rvyh vjm `bytr hkhn vyjzrv `xry `dnyh.

1:8 v&dvq hkhn vbnyhv bn-yhvydj vntn hnby` vsmjy vrjy vhgbvrym `sr ldvd l` hyv jm-`dnyhv.

1:9 vyzbx `dnyhv &`n vbqr vmry` jm `bn hzxlt `sr-`&l jyn rgl vyqr` `t-kl-`xyv bny hmlk vlkl-`nsy yhvdh jbdy hmlk.

1:10 v`t-ntn hnby` vbnyhv v`t-hgbvrym v`t-slmh `xyv l` qr`.

1:11 vy`mr ntn `l-bt-sbj `m-slmh l`mr hlv` smjt ky mlk `dnyhv bn- xgyt v`dnynv dvd l` ydj.

1:12 vjth lky `yj&k n` j&h vml+y `t-npsk v`t-nps bnk slmh.

1:13 lky vb`y `l-hmlk dvd v`mrt `lyv hl`-`th `dny hmlk nsbjt l`mtk l`mr ky-slmh bnk ymlk `xry vhv` ysb jl-k$`y vmdvj mlk `dnyhv.

1:14 hnh jvdk mdbrt sm jm-hmlk v`ny `bv` `xryk vml`ty `t-dbryk.

1:15 vtb` bt-sbj `l-hmlk hxdrh vhmlk zqn m`d v`bysg hsvnmyt msrt `t-hmlk.

1:16 vtqd bt-sbj vtstxv lmlk vy`mr hmlk mh-lk.

1:17 vt`mr lv `dny `th nsbjt byhvh `lhyk l`mtk ky-slmh bnk ymlk `xry vhv` ysb jl-k$`y.

1:18 vjth hnh `dnyh mlk vjth `dny hmlk l` ydjt.

1:19 vyzbx svr vmry`-v&`n lrb vyqr` lkl-bny hmlk vl`bytr hkhn vly`b sr h&b` vlslmh jbdk l` qr`.

1:20 v`th `dny hmlk jyny kl-ysr`l jlyk lhgyd lhm my ysb jl-k$` `dny-hmlk `xryv.

1:21 vhyh kskb `dny-hmlk jm-`btyv vhyyty `ny vbny slmh x+`ym.

1:22 vhnh jvdnh mdbrt jm-hmlk vntn hnby` b`.

1:23 vygydv lmlk l`mr hnh ntn hnby` vyb` lpny hmlk vystxv lmlk jl- `pyv `r&h.

1:24 vy`mr ntn `dny hmlk `th `mrt `dnyhv ymlk `xry vhv` ysb jl- k$`y.

1:25 ky yrd hyvm vyzbx svr vmry`-v&`n lrb vyqr` lkl-bny hmlk vlsry h&b` vl`bytr hkhn vhnm `klym vstym lpnyv vy`mrv yxy hmlk `dnyhv.

1:26 vly `ny-jbdk vl&dq hkhn vlbnyhv bn-yhvydj vlslmh jbdk l` qr`.

1:27 `m m`t `dny hmlk nhyh hdbr hzh vl` hvdjt `t-jbdyk my ysb jl- k$` `dny-hmlk `xryv.

1:28 vyjn hmlk dvd vy`mr qr`v-ly lbt-sbj vtb` lpny hmlk vtjmd lpny hmlk.

1:29 vysbj hmlk vy`mr xy-yhvh `sr-pdh `t-npsy mkl-&rh.

1:30 ky k`sr nsbjty lk byhvh `lhy ysr`l l`mr ky-slmh bnk ymlk `xry vhv` ysb jl-k$`y txty ky kn `jsh hyvm hzh.

1:31 vtqd bt-sbj `pym `r& vtstxv lmlk vt`mr yxy `dny hmlk dvd ljlm.

1:32 vy`mr hmlk dvd qr`v-ly l&dvq hkhn vlntn hnby` vlbnyhv bn- yhvydj vyb`v lpny hmlk.

1:33 vy`mr hmlk lhm qxv jmkm `t-jbdy `dnykm vhrkbtm `t-slmh bny jl-hprdh `sr-ly vhvrdtm `tv `l-gxvn.

1:34 vmsx `tv sm &dvq hkhn vntn hnby` lmlk jl-ysr`l vtqjtm bsvpr v`mrtm yxy hmlk slmh.

1:35 vjlytm `xryv vb` vysb jl-k$`y vhv` ymlk txty v`tv &vyty lhyvt ngyd jl-ysr`l vjl-yhvdh.

1:36 vyjn bnyhv bn-yhvydj `t-hmlk vy`mr `mn kn y`mr yhvh `lhy `dny hmlk.

1:37 k`sr hyh yhvh jm-`dny hmlk kn yhy jm-slmh vygdl `t-k$`v mk$` `dny hmlk dvd.

1:38 vyrd &dvq hkhn vntn hnby` vbnyhv bn-yhvydj vhkrty vhplty vyrkbv `t-slmh jl-prdt hmlk dvd vylkv `tv jl-gxvn.

1:39 vyqx &dvq hkhn `t-qrn hsmn mn-h`hl vymsx `t-slmh vytqjv bsvpr vy`mrv kl-hjm yxy hmlk slmh.

1:40 vyjlv kl-hjm `xryv vhjm mxllym bxllym vsmxym smxh gdvlh vtbqj h`r& bqvlm.

1:41 vysmj `dnyhv vkl-hqr`ym `sr `tv vhm klv l`kl vysmj yv`b `t- qvl hsvpr vy`mr mdvj qvl-hqryh hvmh.

1:42 jvdnv mdbr vhnh yvntn bn-`bytr hkhn b` vy`mr `dnyhv b` ky `ys xyl `th v+vb tbsr.

1:43 vyjn yvntn vy`mr l`dnyhv `bl `dnynv hmlk-dvd hmlyk `t-slmh.

1:44 vyslx `tv-hmlk `t-&dvq hkhn v`t-ntn hnby` vbnyhv bn-yhvydj vhkrty vhplty vyrkbv `tv jl prdt hmlk.

1:45 vymsxv `tv &dvq hkhn vntn hnby` lmlk bgxvn vyjlv msm smxym vthm hqryh hv` hqvl `sr smjtm.

1:46 vgm ysb slmh jl k$` hmlvkh.

1:47 vgm-b`v jbdy hmlk lbrk `t-`dnynv hmlk dvd l`mr yy+b `lhyk `t- sm slmh msmk vygdl `t-k$`v mk$`k vystxv hmlk jl-hmskb.

1:48 vgm-kkh `mr hmlk brvk yhvh `lhy ysr`l `sr ntn hyvm ysb jl- k$`y vjyny r`vt.

1:49 vyxrdv vyqmv kl-hqr`ym `sr l`dnyhv vylkv `ys ldrkv.

1:50 v`dnyhv yr` mpny slmh vyqm vylk vyxzq bqrnvt hmzbx.

1:51 vygd lslmh l`mr hnh `dnyhv yr` `t-hmlk slmh vhnh `xz bqrnvt hmzbx l`mr ysbj-ly kyvm hmlk slmh `m-ymyt `t-jbdv bxrb.

1:52 vy`mr slmh `m yhyh lbn-xyl l`-ypl msjrtv `r&h v`m-rjh tm&`- bv vmt.

1:53 vyslx hmlk slmh vyrdhv mjl hmzbx vyb` vystxv lmlk slmh vy`mr- lv slmh lk lbytk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase