Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Kings 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

2:1 vyqrbv ymy-dvd lmvt vy&v `t-slmh bnv l`mr.

2:2 `nky hlk bdrk kl-h`r& vxzqt vhyyt l`ys.

2:3 vsmrt `t-msmrt yhvh `lhyk llkt bdrkyv lsmr xqtyv m&vtyv vmsp+yv vjdvtyv kktvb btvrt msh lmjn tskyl `t kl-`sr tjsh v`t kl-`sr tpnh sm.

2:4 lmjn yqym yhvh `t-dbrv `sr dbr jly l`mr `m-ysmrv bnyk `t-drkm llkt lpny b`mt bkl-lbbm vbkl-npsm l`mr l`-ykrt lk `ys mjl k$` ysr`l.

2:5 vgm `th ydjt `t `sr-jsh ly yv`b bn-&rvyh `sr jsh lsny-sry &b`vt ysr`l l`bnr bn-nr vljms` bn-ytr vyhrgm vysm dmy-mlxmh bslm vytn dmy mlxmh bxgrtv `sr bmtnyv vbnjlv `sr brglyv.

2:6 vjsyt kxkmtk vl`-tvrd sybtv bslm s`l.

2:7 vlbny brzly hgljdy tjsh-x$d vhyv b`kly slxnk ky-kn qrbv `ly bbrxy mpny `bslvm `xyk.

2:8 vhnh jmk smjy bn-gr` bn-hymyny mbxrym vhv` qllny qllh nmr&t byvm lkty mxnym vhv`-yrd lqr`ty hyrdn v`sbj lv byhvh l`mr `m- `mytk bxrb.

2:9 vjth `l-tnqhv ky `ys xkm `th vydjt `t `sr tjsh-lv vhvrdt `t- sybtv bdm s`vl.

2:10 vyskb dvd jm-`btyv vyqbr bjyr dvd.

2:11 vhymym `sr mlk dvd jl-ysr`l `rbjym snh bxbrvn mlk sbj snym vbyrvslm mlk slsym vsls snym.

2:12 vslmh ysb jl-k$` dvd `byv vtkn mlktv m`d.

2:13 vyb` `dnyhv bn-xgyt `l-bt-sbj `m-slmh vt`mr hslvm b`k vy`mr slvm.

2:14 vy`mr dbr ly `lyk vt`mr dbr.

2:15 vy`mr `t ydjt ky-ly hyth hmlvkh vjly smv kl-ysr`l pnyhm lmlk vt$b hmlvkh vthy l`xy ky myhvh hyth lv.

2:16 vjth s`lh `xt `nky s`l m`tk `l-tsby `t-pny vt`mr `lyv dbr.

2:17 vy`mr `mry-n` lslmh hmlk ky l`-ysyb `t-pnyk vytn-ly `t-`bysg hsvnmyt l`sh.

2:18 vt`mr bt-sbj +vb `nky `dbr jlyk `l-hmlk.

2:19 vtb` bt-sbj `l-hmlk slmh ldbr-lv jl-`dnyhv vyqm hmlk lqr`th vystxv lh vysb jl-k$`v vysm k$` l`m hmlk vtsb lymynv.

2:20 vt`mr s`lh `xt q+nh `nky s`lt m`tk `l-tsb `t-pny vy`mr-lh hmlk s`ly `my ky l`-`syb `t-pnyk.

2:21 vt`mr ytn `t-`bysg hsnmyt l`dnyhv `xyk l`sh.

2:22 vyjn hmlk slmh vy`mr l`mv vlmh `t s`lt `t-`bysg hsnmyt l`dnyhv vs`ly-lv `t-hmlvkh ky hv` `xy hgdvl mmny vlv vl`bytr hkhn vlyv`b bn-&rvyh.

2:23 vysbj hmlk slmh byhvh l`mr kh yjsh-ly `lhym vkh yv$yp ky bnpsv dbr `dnyhv `t-hdbr hzh.

2:24 vjth xy-yhvh `sr hkynny vyvsybyny jl-k$` dvd `by v`sr jsh-ly byt k`sr dbr ky hyvm yvmt `dnyhv.

2:25 vyslx hmlk slmh byd bnyhv bn-yhvydj vypgj-bv vymt.

2:26 vl`bytr hkhn `mr hmlk jntt lk jl-sdyk ky `ys mvt `th vbyvm hzh l` `mytk ky-ns`t `t-`rvn `dny yhvh lpny dvd `by vky htjnyt bkl `sr-htjnh `by.

2:27 vygrs slmh `t-`bytr mhyvt khn lyhvh lml` `t-dbr yhvh `sr dbr jl-byt jly bslh.

2:28 vhsmjh b`h jd-yv`b ky yv`b n+h `xry `dnyh v`xry `bslvm l` n+h vyn$ yv`b `l-`hl yhvh vyxzq bqrnvt hmzbx.

2:29 vygd lmlk slmh ky n$ yv`b `l-`hl yhvh vhnh `&l hmzbx vyslx slmh `t-bnyhv bn-yhvydj l`mr lk pgj-bv.

2:30 vyb` bnyhv `l-`hl yhvh vy`mr `lyv kh-`mr hmlk &` vy`mr l` ky ph `mvt vysb bnyhv `t-hmlk dbr l`mr kh-dbr yv`b vkh jnny.

2:31 vy`mr lv hmlk jsh k`sr dbr vpgj-bv vqbrtv vh$yrt dmy xnm `sr spk yv`b mjly vmjl byt `by.

2:32 vhsyb yhvh `t-dmv jl-r`sv `sr pgj bsny-`nsym &dqym v+bym mmnv vyhrgm bxrb v`by dvd l` ydj `t-`bnr bn-nr sr-&b` ysr`l v`t- jms` bn-ytr sr-&b` yhvdh.

2:33 vsbv dmyhm br`s yv`b vbr`s zrjv ljlm vldvd vlzrjv vlbytv vlk$`v yhyh slvm jd-jvlm mjm yhvh.

2:34 vyjl bnyhv bn-yhvydj vypgj-bv vymthv vyqbr bbytv bmdbr.

2:35 vytn hmlk `t-bnyhv bn-yhvydj txtyv jl-h&b` v`t-&dvq hkhn ntn hmlk txt `bytr.

2:36 vyslx hmlk vyqr` lsmjy vy`mr lv bnh-lk byt byrvslm vysbt sm vl`-t&` msm `nh v`nh.

2:37 vhyh byvm &`tk vjbrt `t-nxl qdrvn ydj tdj ky mvt tmvt dmk yhyh br`sk.

2:38 vy`mr smjy lmlk +vb hdbr k`sr dbr `dny hmlk kn yjsh jbdk vysb smjy byrvslm ymym rbym.

2:39 vyhy mq& sls snym vybrxv sny-jbdym lsmjy `l-`kys bn-mjkh mlk gt vygydv lsmjy l`mr hnh jbdyk bgt.

2:40 vyqm smjy vyxbs `t-xmrv vylk gth `l-`kys lbqs `t-jbdyv vylk smjy vyb` `t-jbdyv mgt.

2:41 vygd lslmh ky-hlk smjy myrvslm gt vysb.

2:42 vyslx hmlk vyqr` lsmjy vy`mr `lyv hlv` hsbjtyk byhvh v`jd bk l`mr byvm &`tk vhlkt `nh v`nh ydj tdj ky mvt tmvt vt`mr `ly +vb hdbr smjty.

2:43 vmdvj l` smrt `t sbjt yhvh v`t-hm&vh `sr-&vyty jlyk.

2:44 vy`mr hmlk `l-smjy `th ydjt `t kl-hrjh `sr ydj lbbk `sr jsyt ldvd `by vhsyb yhvh `t-rjtk br`sk.

2:45 vhmlk slmh brvk vk$` dvd yhyh nkvn lpny yhvh jd-jvlm.

2:46 vy&v hmlk `t-bnyhv bn-yhvydj vy&` vypgj-bv vymt vhmmlkh nkvnh byd-slmh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase