Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Kings 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

5:1 vslmh hyh mvsl bkl-hmmlkvt mn-hnhr `r& plstym vjd gbvl m&rym mgsym mnxh vjbdym `t-slmh kl-ymy xyyv.

5:2 vyhy lxm-slmh lyvm `xd slsym kr $lt vssym kr qmx.

5:3 jsrh bqr br`ym vjsrym bqr rjy vm`h &`n lbd m`yl v&by vyxmvr vbrbrym `bv$ym.

5:4 ky-hv` rdh bkl-jbr hnhr mtp$x vjd-jzh bkl-mlky jbr hnhr vslvm hyh lv mkl-jbryv m$byb.

5:5 vysb yhvdh vysr`l lb+x `ys txt gpnv vtxt t`ntv mdn vjd-b`r sbj kl ymy slmh.

5:6 vyhy lslmh `rbjym `lp `rvt $v$ym lmrkbv vsnym-jsr `lp prsym.

5:7 vklklv hn&bym h`lh `t-hmlk slmh v`t kl-hqrb `l-slxn hmlk-slmh `ys xdsv l` yjdrv dbr.

5:8 vhsjrym vhtbn l$v$ym vlrks yb`v `l-hmqvm `sr yhyh-sm `ys kmsp+v.

5:9 vytn `lhym xkmh lslmh vtbvnh hrbh m`d vrxb lb kxvl `sr jl-spt hym.

5:10 vtrb xkmt slmh mxkmt kl-bny-qdm vmkl xkmt m&rym.

5:11 vyxkm mkl-h`dm m`ytn h`zrxy vhymn vklkl vdrdj bny mxvl vyhy- smv bkl-hgvym $byb.

5:12 vydbr slst `lpym msl vyhy syrv xmsh v`lp.

5:13 vydbr jl-hj&ym mn-h`rz `sr blbnvn vjd h`zvb `sr y&` bqyr vydbr jl-hbhmh vjl-hjvp vjl-hrms vjl-hdgym.

5:14 vyb`v mkl-hjmym lsmj `t xkmt slmh m`t kl-mlky h`r& `sr smjv `t-xkmtv.

5:15 vyslx xyrm mlk-&vr `t-jbdyv `l-slmh ky smj ky `tv msxv lmlk txt `byhv ky `hb hyh xyrm ldvd kl-hymym.

5:16 vyslx slmh `l-xyrm l`mr.

5:17 `th ydjt `t-dvd `by ky l` ykl lbnvt byt lsm yhvh `lhyv mpny hmlxmh `sr $bbhv jd tt-yhvh `tm txt kpvt rglv.

5:18 vjth hnyx yhvh `lhy ly m$byb `yn s+n v`yn pgj rj.

5:19 vhnny `mr lbnvt byt lsm yhvh `lhy k`sr dbr yhvh `l-dvd `by l`mr bnk `sr `tn txtyk jl-k$`k hv`-ybnh hbyt lsmy.

5:20 vjth &vh vykrtv-ly `rzym mn-hlbnvn vjbdy yhyv jm-jbdyk vskr jbdyk `tn lk kkl `sr t`mr ky `th ydjt ky `yn bnv `ys ydj lkrt- j&ym k&dnym.

5:21 vyhy ksmj xyrm `t-dbry slmh vysmx m`d vy`mr brvk yhvh hyvm `sr ntn ldvd bn xkm jl-hjm hrb hzh.

5:22 vyslx xyrm `l-slmh l`mr smjty `t `sr-slxt `ly `ny `jsh `t-kl- xp&k bj&y `rzym vbj&y brvsym.

5:23 jbdy yrdv mn-hlbnvn ymh v`ny `symm dbrvt bym jd-hmqvm `sr- tslx `ly vnp&tym sm v`th ts` v`th tjsh `t-xp&y ltt lxm byty.

5:24 vyhy xyrvm ntn lslmh j&y `rzym vj&y brvsym kl-xp&v.

5:25 vslmh ntn lxyrm jsrym `lp kr x+ym mklt lbytv vjsrym kr smn ktyt kh-ytn slmh lxyrm snh bsnh.

5:26 vyhvh ntn xkmh lslmh k`sr dbr-lv vyhy slm byn xyrm vbyn slmh vykrtv bryt snyhm.

5:27 vyjl hmlk slmh m$ mkl-ysr`l vyhy hm$ slsym `lp `ys.

5:28 vyslxm lbnvnh jsrt `lpym bxds xlypvt xds yhyv blbnvn snym xdsym bbytv v`dnyrm jl-hm$.

5:29 vyhy lslmh sbjym `lp ns` $bl vsmnym `lp x&b bhr.

5:30 lbd msry hn&bym lslmh `sr jl-hml`kh slst `lpym vsls m`vt hrdym bjm hjsym bml`kh.

5:31 vy&v hmlk vy$jv `bnym gdlvt `bnym yqrvt ly$d hbyt `bny gzyt.

5:32 vyp$lv bny slmh vbny xyrvm vhgblym vykynv hj&ym vh`bnym lbnvt hbyt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase