Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Kings 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

8:1 `z yqhl slmh `t-zqny ysr`l `t-kl-r`sy hm+vt nsy`y h`bvt lbny ysr`l `l-hmlk slmh yrvslm lhjlvt `t-`rvn bryt-yhvh mjyr dvd hy` &yvn.

8:2 vyqhlv `l-hmlk slmh kl-`ys ysr`l byrx h`tnym bxg hv` hxds hsbyjy.

8:3 vyb`v kl zqny ysr`l vys`v hkhnym `t-h`rvn.

8:4 vyjlv `t-`rvn yhvh v`t-`hl mvjd v`t-kl-kly hqds `sr b`hl vyjlv `tm hkhnym vhlvym.

8:5 vhmlk slmh vkl-jdt ysr`l hnvjdym jlyv `tv lpny h`rvn mzbxym &`n vbqr `sr l`-y$prv vl` ymnv mrb.

8:6 vyb`v hkhnym `t-`rvn bryt-yhvh `l-mqvmv `l-dbyr hbyt `l-qds hqdsym `l-txt knpy hkrvbym.

8:7 ky hkrvbym prsym knpym `l-mqvm h`rvn vy$kv hkrbym jl-h`rvn vjl-bdyv mlmjlh.

8:8 vy`rkv hbdym vyr`v r`sy hbdym mn-hqds jl-pny hdbyr vl` yr`v hxv&h vyhyv sm jd hyvm hzh.

8:9 `yn b`rvn rq sny lxvt h`bnym `sr hnx sm msh bxrb `sr krt yhvh jm-bny ysr`l b&`tm m`r& m&rym.

8:10 vyhy b&`t hkhnym mn-hqds vhjnn ml` `t-byt yhvh.

8:11 vl`-yklv hkhnym ljmd lsrt mpny hjnn ky-ml` kbvd-yhvh `t-byt yhvh.

8:12 `z `mr slmh yhvh `mr lskn bjrpl.

8:13 bnh bnyty byt zbl lk mkvn lsbtk jvlmym.

8:14 vy$b hmlk `t-pnyv vybrk `t kl-qhl ysr`l vkl-qhl ysr`l jmd.

8:15 vy`mr brvk yhvh `lhy ysr`l `sr dbr bpyv `t dvd `by vbydv ml` l`mr.

8:16 mn-hyvm `sr hv&`ty `t-jmy `t-ysr`l mm&rym l`-bxrty bjyr mkl sb+y ysr`l lbnvt byt lhyvt smy sm v`bxr bdvd lhyvt jl-jmy ysr`l.

8:17 vyhy jm-lbb dvd `by lbnvt byt lsm yhvh `lhy ysr`l.

8:18 vy`mr yhvh `l-dvd `by yjn `sr hyh jm-lbbk lbnvt byt lsmy h+ybt ky hyh jm-lbbk.

8:19 rq `th l` tbnh hbyt ky `m-bnk hy&` mxl&yk hv`-ybnh hbyt lsmy.

8:20 vyqm yhvh `t-dbrv `sr dbr v`qm txt dvd `by v`sb jl-k$` ysr`l k`sr dbr yhvh v`bnh hbyt lsm yhvh `lhy ysr`l.

8:21 v`sm sm mqvm l`rvn `sr-sm bryt yhvh `sr krt jm-`btynv bhv&y`v `tm m`r& m&rym.

8:22 vyjmd slmh lpny mzbx yhvh ngd kl-qhl ysr`l vyprs kpyv hsmym.

8:23 vy`mr yhvh `lhy ysr`l `yn-kmvk `lhym bsmym mmjl vjl-h`r& mtxt smr hbryt vhx$d ljbdyk hhlkym lpnyk bkl-lbm.

8:24 `sr smrt ljbdk dvd `by `t `sr-dbrt lv vtdbr bpyk vbydk ml`t kyvm hzh.

8:25 vjth yhvh `lhy ysr`l smr ljbdk dvd `by `t `sr dbrt lv l`mr l`-ykrt lk `ys mlpny ysb jl-k$` ysr`l rq `m-ysmrv bnyk `t-drkm llkt lpny k`sr hlkt lpny.

8:26 vjth `lhy ysr`l y`mn n` dbryk `sr dbrt ljbdk dvd `by.

8:27 ky h`mnm ysb `lhym jl-h`r& hnh hsmym vsmy hsmym l` yklklvk `p ky-hbyt hzh `sr bnyty.

8:28 vpnyt `l-tplt jbdk v`l-txntv yhvh `lhy lsmj `l-hrnh v`l- htplh `sr jbdk mtpll lpnyk hyvm.

8:29 lhyvt jynk ptxvt `l-hbyt hzh lylh vyvm `l-hmqvm `sr `mrt yhyh smy sm lsmj `l-htplh `sr ytpll jbdk `l-hmqvm hzh.

8:30 vsmjt `l-txnt jbdk vjmk ysr`l `sr ytpllv `l-hmqvm hzh v`th tsmj `l-mqvm sbtk `l-hsmym vsmjt v$lxt.

8:31 `t `sr yx+` `ys lrjhv vns`-bv `lh lh`ltv vb` `lh lpny mzbxk bbyt hzh.

8:32 v`th tsmj hsmym vjsyt vsp+t `t-jbdyk lhrsyj rsj ltt drkv br`sv vlh&dyq &dyq ltt lv k&dqtv.

8:33 bhngp jmk ysr`l lpny `vyb `sr yx+`v-lk vsbv `lyk vhvdv `t- smk vhtpllv vhtxnnv `lyk bbyt hzh.

8:34 v`th tsmj hsmym v$lxt lx+`t jmk ysr`l vhsbtm `l-h`dmh `sr ntt l`bvtm.

8:35 bhj&r smym vl`-yhyh m+r ky yx+`v-lk vhtpllv `l-hmqvm hzh vhvdv `t-smk vmx+`tm ysvbvn ky tjnm.

8:36 v`th tsmj hsmym v$lxt lx+`t jbdyk vjmk ysr`l ky tvrm `t-hdrk h+vbh `sr ylkv-bh vntth m+r jl-`r&k `sr-ntth ljmk lnxlh.

8:37 rjb ky-yhyh b`r& dbr ky-yhyh sdpvn yrqvn `rbh x$yl ky yhyh ky y&r-lv `ybv b`r& sjryv kl-ngj kl-mxlh.

8:38 kl-tplh kl-txnh `sr thyh lkl-h`dm lkl jmk ysr`l `sr ydjvn `ys ngj lbbv vprs kpyv `l-hbyt hzh.

8:39 v`th tsmj hsmym mkvn sbtk v$lxt vjsyt vntt l`ys kkl-drkyv `sr tdj `t-lbbv ky-`th ydjt lbdk `t-lbb kl-bny h`dm.

8:40 lmjn yr`vk kl-hymym `sr-hm xyym jl-pny h`dmh `sr ntth l`btynv.

8:41 vgm `l-hnkry `sr l`-mjmk ysr`l hv` vb` m`r& rxvqh lmjn smk.

8:42 ky ysmjvn `t-smk hgdvl v`t-ydk hxzqh vzrjk hn+vyh vb` vhtpll `l-hbyt hzh.

8:43 `th tsmj hsmym mkvn sbtk vjsyt kkl `sr-yqr` `lyk hnkry lmjn ydjvn kl-jmy h`r& `t-smk lyr`h `tk kjmk ysr`l vldjt ky-smk nqr` jl-hbyt hzh `sr bnyty.

8:44 ky-y&` jmk lmlxmh jl-`ybv bdrk `sr tslxm vhtpllv `l-yhvh drk hjyr `sr bxrt bh vhbyt `sr-bnty lsmk.

8:45 vsmjt hsmym `t-tpltm v`t-txntm vjsyt msp+m.

8:46 ky yx+`v-lk ky `yn `dm `sr l`-yx+` v`npt bm vnttm lpny `vyb vsbvm sbyhm `l-`r& h`vyb rxvqh `v qrvbh.

8:47 vhsybv `l-lbm b`r& `sr nsbv-sm vsbv vhtxnnv `lyk b`r& sbyhm l`mr x+`nv vhjvynv rsjnv.

8:48 vsbv `lyk bkl-lbbm vbkl-npsm b`r& `ybyhm `sr-sbv `tm vhtpllv `lyk drk `r&m `sr ntth l`bvtm hjyr `sr bxrt vhbyt `sr-bnyt lsmk.

8:49 vsmjt hsmym mkvn sbtk `t-tpltm v`t-txntm vjsyt msp+m.

8:50 v$lxt ljmk `sr x+`v-lk vlkl-psjyhm `sr psjv-bk vnttm lrxmym lpny sbyhm vrxmvm.

8:51 ky-jmk vnxltk hm `sr hv&`t mm&rym mtvk kvr hbrzl.

8:52 lhyvt jynyk ptxvt `l-txnt jbdk v`l-txnt jmk ysr`l lsmj `lyhm bkl qr`m `lyk.

8:53 ky-`th hbdltm lk lnxlh mkl jmy h`r& k`sr dbrt byd msh jbdk bhv&y`k `t-`btynv mm&rym `dny yhvh.

8:54 vyhy kklvt slmh lhtpll `l-yhvh `t kl-htplh vhtxnh hz`t qm mlpny mzbx yhvh mkrj jl-brkyv vkpyv prsvt hsmym.

8:55 vyjmd vybrk `t kl-qhl ysr`l qvl gdvl l`mr.

8:56 brvk yhvh `sr ntn mnvxh ljmv ysr`l kkl `sr dbr l`-npl dbr `xd mkl dbrv h+vb `sr dbr byd msh jbdv.

8:57 yhy yhvh `lhynv jmnv k`sr hyh jm-`btynv `l-yjzbnv v`l-y+snv.

8:58 lh+vt lbbnv `lyv llkt bkl-drkyv vlsmr m&vtyv vxqyv vmsp+yv `sr &vh `t-`btynv.

8:59 vyhyv dbry `lh `sr htxnnty lpny yhvh qrbym `l-yhvh `lhynv yvmm vlylh ljsvt msp+ jbdv vmsp+ jmv ysr`l dbr-yvm byvmv.

8:60 lmjn djt kl-jmy h`r& ky yhvh hv` h`lhym `yn jvd.

8:61 vhyh lbbkm slm jm yhvh `lhynv llkt bxqyv vlsmr m&vtyv kyvm hzh.

8:62 vhmlk vkl-ysr`l jmv zbxym zbx lpny yhvh.

8:63 vyzbx slmh `t zbx hslmym `sr zbx lyhvh bqr jsrym vsnym `lp v&`n m`h vjsrym `lp vyxnkv `t-byt yhvh hmlk vkl-bny ysr`l.

8:64 byvm hhv` qds hmlk `t-tvk hx&r `sr lpny byt-yhvh ky-jsh sm `t-hjlh v`t-hmnxh v`t xlby hslmym ky-mzbx hnxst `sr lpny yhvh q+n mhkyl `t-hjlh v`t-hmnxh v`t xlby hslmym.

8:65 vyjs slmh bjt-hhy` `t-hxg vkl-ysr`l jmv qhl gdvl mlbv` xmt jd-nxl m&rym lpny yhvh `lhynv sbjt ymym vsbjt ymym `rbjh jsr yvm.

8:66 byvm hsmyny slx `t-hjm vybrkv `t-hmlk vylkv l`hlyhm smxym v+vby lb jl kl-h+vbh `sr jsh yhvh ldvd jbdv vlysr`l jmv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase