Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Kings 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

9:1 vyhy kklvt slmh lbnvt `t-byt-yhvh v`t-byt hmlk v`t kl-xsq slmh `sr xp& ljsvt.

9:2 vyr` yhvh `l-slmh snyt k`sr nr`h `lyv bgbjvn.

9:3 vy`mr yhvh `lyv smjty `t-tpltk v`t-txntk `sr htxnnth lpny hqdsty `t-hbyt hzh `sr bnth lsvm-smy sm jd-jvlm vhyv jyny vlby sm kl-hymym.

9:4 v`th `m-tlk lpny k`sr hlk dvd `byk btm-lbb vbysr ljsvt kkl `sr &vytyk xqy vmsp+y tsmr.

9:5 vhqmty `t-k$` mmlktk jl-ysr`l ljlm k`sr dbrty jl-dvd `byk l`mr l`-ykrt lk `ys mjl k$` ysr`l.

9:6 `m-svb tsbvn `tm vbnykm m`xry vl` tsmrv m&vty xqty `sr ntty lpnykm vhlktm vjbdtm `lhym `xrym vhstxvytm lhm.

9:7 vhkrty `t-ysr`l mjl pny h`dmh `sr ntty lhm v`t-hbyt `sr hqdsty lsmy `slx mjl pny vhyh ysr`l lmsl vlsnynh bkl-hjmym.

9:8 vhbyt hzh yhyh jlyvn kl-jbr jlyv ysm vsrq v`mrv jl-mh jsh yhvh kkh l`r& hz`t vlbyt hzh.

9:9 v`mrv jl `sr jzbv `t-yhvh `lhyhm `sr hv&y` `t-`btm m`r& m&rym vyxzqv b`lhym `xrym vystxv lhm vyjbdm jl-kn hby` yhvh jlyhm `t kl-hrjh hz`t.

9:10 vyhy mq&h jsrym snh `sr-bnh slmh `t-sny hbtym `t-byt yhvh v`t-byt hmlk.

9:11 xyrm mlk-&r ns` `t-slmh bj&y `rzym vbj&y brvsym vbzhb lkl- xp&v `z ytn hmlk slmh lxyrm jsrym jyr b`r& hglyl.

9:12 vy&` xyrm m&r lr`vt `t-hjrym `sr ntn-lv slmh vl` ysrv bjynyv.

9:13 vy`mr mh hjrym h`lh `sr-ntth ly `xy vyqr` lhm `r& kbvl jd hyvm hzh.

9:14 vyslx xyrm lmlk m`h vjsrym kkr zhb.

9:15 vzh dbr-hm$ `sr-hjlh hmlk slmh lbnvt `t-byt yhvh v`t-bytv v`t-hmlv` v`t xvmt yrvslm v`t-x&r v`t-mgdv v`t-gzr.

9:16 prjh mlk-m&rym jlh vylkd `t-gzr vysrph b`s v`t-hknjny hysb bjyr hrg vytnh slxym lbtv `st slmh.

9:17 vybn slmh `t-gzr v`t-byt xrn txtvn.

9:18 v`t-bjlt v`t-tmr bmdbr b`r&.

9:19 v`t kl-jry hm$knvt `sr hyv lslmh v`t jry hrkb v`t jry hprsym v`t xsq slmh `sr xsq lbnvt byrvslm vblbnvn vbkl `r& mmsltv.

9:20 kl-hjm hnvtr mn-h`mry hxty hprzy hxvy vhybv$y `sr l`-mbny ysr`l hmh.

9:21 bnyhm `sr ntrv `xryhm b`r& `sr l`-yklv bny ysr`l lhxrymm vyjlm slmh lm$-jbd jd hyvm hzh.

9:22 vmbny ysr`l l`-ntn slmh jbd ky-hm `nsy hmlxmh vjbdyv vsryv vslsyv vsry rkbv vprsyv.

9:23 `lh sry hn&bym `sr jl-hml`kh lslmh xmsym vxms m`vt hrdym bjm hjsym bml`kh.

9:24 `k bt-prjh jlth mjyr dvd `l-byth `sr bnh-lh `z bnh `t-hmlv`.

9:25 vhjlh slmh sls pjmym bsnh jlvt vslmym jl-hmzbx `sr bnh lyhvh vhq+yr `tv `sr lpny yhvh vslm `t-hbyt.

9:26 v`ny jsh hmlk slmh bj&yvn-gbr `sr `t-`lvt jl-spt ym-$vp b`r& `dvm.

9:27 vyslx xyrm b`ny `t-jbdyv `nsy `nyvt ydjy hym jm jbdy slmh.

9:28 vyb`v `vpyrh vyqxv msm zhb `rbj-m`vt vjsrym kkr vyb`v `l- hmlk slmh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase