Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Kings 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

12:1 vylk rxbjm skm ky skm b` kl-ysr`l lhmlyk `tv.

12:2 vyhy ksmj yrbjm bn-nb+ vhv` jvdnv bm&rym `sr brx mpny hmlk slmh vysb yrbjm bm&rym.

12:3 vyslxv vyqr`v-lv vyb`v yrbjm vkl-qhl ysr`l vydbrv `l-rxbjm l`mr.

12:4 `byk hqsh `t-jlnv v`th jth hql mjbdt `byk hqsh vmjlv hkbd `sr- ntn jlynv vnjbdk.

12:5 vy`mr `lyhm lkv jd slsh ymym vsvbv `ly vylkv hjm.

12:6 vyvj& hmlk rxbjm `t-hzqnym `sr-hyv jmdym `t-pny slmh `byv bhytv xy l`mr `yk `tm nvj&ym lhsyb `t-hjm-hzh dbr.

12:7 vydbr `lyv l`mr `m-hyvm thyh-jbd ljm hzh vjbdtm vjnytm vdbrt `lyhm dbrym +vbym vhyv lk jbdym kl-hymym.

12:8 vyjzb `t-j&t hzqnym `sr yj&hv vyvj& `t-hyldym `sr gdlv `tv `sr hjmdym lpnyv.

12:9 vy`mr `lyhm mh `tm nvj&ym vnsyb dbr `t-hjm hzh `sr dbrv `ly l`mr hql mn-hjl `sr-ntn `byk jlynv.

12:10 vydbrv `lyv hyldym `sr gdlv `tv l`mr kh-t`mr ljm hzh `sr dbrv `lyk l`mr `byk hkbyd `t-jlnv v`th hql mjlynv kh tdbr `lyhm q+ny jbh mmtny `by.

12:11 vjth `by hjmy$ jlykm jl kbd v`ny `v$yp jl-jlkm `by y$r `tkm bsv+ym v`ny `y$r `tkm bjqrbym.

12:12 vybv yrbjm vkl-hjm `l-rxbjm byvm hslysy k`sr dbr hmlk l`mr svbv `ly byvm hslysy.

12:13 vyjn hmlk `t-hjm qsh vyjzb `t-j&t hzqnym `sr yj&hv.

12:14 vydbr `lyhm kj&t hyldym l`mr `by hkbyd `t-jlkm v`ny `$yp jl- jlkm `by y$r `tkm bsv+ym v`ny `y$r `tkm bjqrbym.

12:15 vl`-smj hmlk `l-hjm ky-hyth $bh mjm yhvh lmjn hqym `t-dbrv `sr dbr yhvh byd `xyh hsylny `l-yrbjm bn-nb+.

12:16 vyr` kl-ysr`l ky l`-smj hmlk `lyhm vysbv hjm `t-hmlk dbr l`mr mh-lnv xlq bdvd vl`-nxlh bbn-ysy l`hlyk ysr`l jth r`h bytk dvd vylk ysr`l l`hlyv.

12:17 vbny ysr`l hysbym bjry yhvdh vymlk jlyhm rxbjm.

12:18 vyslx hmlk rxbjm `t-`drm `sr jl-hm$ vyrgmv kl-ysr`l bv `bn vymt vhmlk rxbjm ht`m& ljlvt bmrkbh lnv$ yrvslm.

12:19 vypsjv ysr`l bbyt dvd jd hyvm hzh.

12:20 vyhy ksmj kl-ysr`l ky-sb yrbjm vyslxv vyqr`v `tv `l-hjdh vymlykv `tv jl-kl-ysr`l l` hyh `xry byt-dvd zvlty sb+-yhvdh lbdv.

12:21 vyb`v rxbjm yrvslm vyqhl `t-kl-byt yhvdh v`t-sb+ bnymn m`h vsmnym `lp bxvr jsh mlxmh lhlxm jm-byt ysr`l lhsyb `t-hmlvkh lrxbjm bn-slmh.

12:22 vyhy dbr h`lhym `l-smjyh `ys-h`lhym l`mr.

12:23 `mr `l-rxbjm bn-slmh mlk yhvdh v`l-kl-byt yhvdh vbnymyn vytr hjm l`mr.

12:24 kh `mr yhvh l`-tjlv vl`-tlxmvn jm-`xykm bny-ysr`l svbv `ys lbytv ky m`ty nhyh hdbr hzh vysmjv `t-dbr yhvh vysbv llkt kdbr yhvh.

12:25 vybn yrbjm `t-skm bhr `prym vysb bh vy&` msm vybn `t-pnv`l.

12:26 vy`mr yrbjm blbv jth tsvb hmmlkh lbyt dvd.

12:27 `m-yjlh hjm hzh ljsvt zbxym bbyt-yhvh byrvslm vsb lb hjm hzh `l-`dnyhm `l-rxbjm mlk yhvdh vhrgny vsbv `l-rxbjm mlk-yhvdh.

12:28 vyvj& hmlk vyjs sny jgly zhb vy`mr `lhm rb-lkm mjlvt yrvslm hnh `lhyk ysr`l `sr hjlvk m`r& m&rym.

12:29 vysm `t-h`xd bbyt-`l v`t-h`xd ntn bdn.

12:30 vyhy hdbr hzh lx+`t vylkv hjm lpny h`xd jd-dn.

12:31 vyjs `t-byt bmvt vyjs khnym mq&vt hjm `sr l`-hyv mbny lvy.

12:32 vyjs yrbjm xg bxds hsmyny bxmsh-jsr yvm lxds kxg `sr byhvdh vyjl jl-hmzbx kn jsh bbyt-`l lzbx ljglym `sr-jsh vhjmyd bbyt `l `t-khny hbmvt `sr jsh.

12:33 vyjl jl-hmzbx `sr-jsh bbyt-`l bxmsh jsr yvm bxds hsmyny bxds `sr-bd` mlbd vyjs xg lbny ysr`l vyjl jl-hmzbx lhq+yr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase