Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Kings 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

20:1 vbn-hdd mlk-`rm qb& `t-kl-xylv vslsym vsnym mlk `tv v$v$ vrkb vyjl vy&r jl-smrvn vylxm bh.

20:2 vyslx ml`kym `l-`x`b mlk-ysr`l hjyrh.

20:3 vy`mr lv kh `mr bn-hdd k$pk vzhbk ly-hv` vnsyk vbnyk h+vbym ly-hm.

20:4 vyjn mlk-ysr`l vy`mr kdbrk `dny hmlk lk `ny vkl-`sr-ly.

20:5 vysbv hml`kym vy`mrv kh-`mr bn-hdd l`mr ky-slxty `lyk l`mr k$pk vzhbk vnsyk vbnyk ly ttn.

20:6 ky `m-kjt mxr `slx `t-jbdy `lyk vxpsv `t-bytk v`t bty jbdyk vhyh kl-mxmd jynyk ysymv bydm vlqxv.

20:7 vyqr` mlk-ysr`l lkl-zqny h`r& vy`mr djv-n` vr`v ky rjh zh mbqs ky-slx `ly lnsy vlbny vlk$py vlzhby vl` mnjty mmnv.

20:8 vy`mrv `lyv kl-hzqnym vkl-hjm `l-tsmj vlv` t`bh.

20:9 vy`mr lml`ky bn-hdd `mrv l`dny hmlk kl `sr-slxt `l-jbdk br`snh `jsh vhdbr hzh l` `vkl ljsvt vylkv hml`kym vysbhv dbr.

20:10 vyslx `lyv bn-hdd vy`mr kh-yjsvn ly `lhym vkh yv$pv `m-yspq jpr smrvn lsjlym lkl-hjm `sr brgly.

20:11 vyjn mlk-ysr`l vy`mr dbrv `l-ythll xgr kmptx.

20:12 vyhy ksmj `t-hdbr hzh vhv` sth hv` vhmlkym b$kvt vy`mr `l- jbdyv symv vysymv jl-hjyr.

20:13 vhnh nby` `xd ngs `l-`x`b mlk-ysr`l vy`mr kh `mr yhvh hr`yt `t kl-hhmvn hgdvl hzh hnny ntnv bydk hyvm vydjt ky-`ny yhvh.

20:14 vy`mr `x`b bmy vy`mr kh-`mr yhvh bnjry sry hmdynvt vy`mr my- y`$r hmlxmh vy`mr `th.

20:15 vypqd `t-njry sry hmdynvt vyhyv m`tym snym vslsym v`xryhm pqd `t-kl-hjm kl-bny ysr`l sbjt `lpym.

20:16 vy&`v b&hrym vbn-hdd sth skvr b$kvt hv` vhmlkym slsym-vsnym mlk jzr `tv.

20:17 vy&`v njry sry hmdynvt br`snh vyslx bn-hdd vygydv lv l`mr `nsym y&`v msmrvn.

20:18 vy`mr `m-lslvm y&`v tpsvm xyym v`m lmlxmh y&`v xyym tpsvm.

20:19 v`lh y&`v mn-hjyr njry sry hmdynvt vhxyl `sr `xryhm.

20:20 vykv `ys `ysv vyn$v `rm vyrdpm ysr`l vyml+ bn-hdd mlk `rm jl- $v$ vprsym.

20:21 vy&` mlk ysr`l vyk `t-h$v$ v`t-hrkb vhkh b`rm mkh gdvlh.

20:22 vygs hnby` `l-mlk ysr`l vy`mr lv lk htxzq vdj vr`h `t `sr- tjsh ky ltsvbt hsnh mlk `rm jlh jlyk.

20:23 vjbdy mlk-`rm `mrv `lyv `lhy hrym `lhyhm jl-kn xzqv mmnv v`vlm nlxm `tm bmysvr `m-l` nxzq mhm.

20:24 v`t-hdbr hzh jsh h$r hmlkym `ys mmqmv vsym pxvt txtyhm.

20:25 v`th tmnh-lk xyl kxyl hnpl m`vtk v$v$ k$v$ vrkb krkb vnlxmh `vtm bmysvr `m-l` nxzq mhm vysmj lqlm vyjs kn.

20:26 vyhy ltsvbt hsnh vypqd bn-hdd `t-`rm vyjl `pqh lmlxmh jm- ysr`l.

20:27 vbny ysr`l htpqdv vklklv vylkv lqr`tm vyxnv bny-ysr`l ngdm ksny xspy jzym v`rm ml`v `t-h`r&.

20:28 vygs `ys h`lhym vy`mr `l-mlk ysr`l vy`mr kh-`mr yhvh yjn `sr `mrv `rm `lhy hrym yhvh vl`-`lhy jmqym hv` vntty `t-kl-hhmvn hgdvl hzh bydk vydjtm ky-`ny yhvh.

20:29 vyxnv `lh nkx `lh sbjt ymym vyhy byvm hsbyjy vtqrb hmlxmh vykv bny-ysr`l `t-`rm m`h-`lp rgly byvm `xd.

20:30 vyn$v hnvtrym `pqh `l-hjyr vtpl hxvmh jl-jsrym vsbjh `lp `ys hnvtrym vbn-hdd n$ vyb` `l-hjyr xdr bxdr.

20:31 vy`mrv `lyv jbdyv hnh-n` smjnv ky mlky byt ysr`l ky-mlky x$d hm nsymh n` sqym bmtnynv vxblym br`snv vn&` `l-mlk ysr`l `vly yxyh `t-npsk.

20:32 vyxgrv sqym bmtnyhm vxblym br`syhm vyb`v `l-mlk ysr`l vy`mrv jbdk bn-hdd `mr txy-n` npsy vy`mr hjvdnv xy `xy hv`.

20:33 vh`nsym ynxsv vymhrv vyxl+v hmmnv vy`mrv `xyk bn-hdd vy`mr b`v qxhv vy&` `lyv bn-hdd vyjlhv jl-hmrkbh.

20:34 vy`mr `lyv hjrym `sr-lqx-`by m`t `byk `syb vxv&vt tsym lk bdmsq k`sr-sm `by bsmrvn v`ny bbryt `slxk vykrt-lv bryt vyslxhv.

20:35 v`ys `xd mbny hnby`ym `mr `l-rjhv bdbr yhvh hkyny n` vym`n h`ys lhktv.

20:36 vy`mr lv yjn `sr l`-smjt bqvl yhvh hnk hvlk m`ty vhkk h`ryh vylk m`&lv vym&`hv h`ryh vykhv.

20:37 vym&` `ys `xr vy`mr hkyny n` vykhv h`ys hkh vp&j.

20:38 vylk hnby` vyjmd lmlk jl-hdrk vytxps b`pr jl-jynyv.

20:39 vyhy hmlk jbr vhv` &jq `l-hmlk vy`mr jbdk y&` bqrb-hmlxmh vhnh-`ys $r vyb` `ly `ys vy`mr smr `t-h`ys hzh `m-hpqd ypqd vhyth npsk txt npsv `v kkr-k$p tsqvl.

20:40 vyhy jbdk jsh hnh vhnh vhv` `ynnv vy`mr `lyv mlk-ysr`l kn msp+k `th xr&t.

20:41 vymhr vy$r `t-h`pr mjl jynyv vykr `tv mlk ysr`l ky mhnb`ym hv`.

20:42 vy`mr `lyv kh `mr yhvh yjn slxt `t-`ys-xrmy myd vhyth npsk txt npsv vjmk txt jmv.

20:43 vylk mlk-ysr`l jl-bytv $r vzjp vyb` smrvnh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase