Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Kings 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

21:1 vyhy `xr hdbrym h`lh krm hyh lnbvt hyzrj`ly `sr byzrj`l `&l hykl `x`b mlk smrvn.

21:2 vydbr `x`b `l-nbvt l`mr tnh-ly `t-krmk vyhy-ly lgn-yrq ky hv` qrvb `&l byty v`tnh lk txtyv krm +vb mmnv `m +vb bjynyk `tnh-lk k$p mxyr zh.

21:3 vy`mr nbvt `l-`x`b xlylh ly myhvh mtty `t-nxlt `bty lk.

21:4 vyb` `x`b `l-bytv $r vzjp jl-hdbr `sr-dbr `lyv nbvt hyzrj`ly vy`mr l`-`tn lk `t-nxlt `bvty vyskb jl-m+tv vy$b `t-pnyv vl`- `kl lxm.

21:5 vtb` `lyv `yzbl `stv vtdbr `lyv mh-zh rvxk $rh v`ynk `kl lxm.

21:6 vydbr `lyh ky-`dbr `l-nbvt hyzrj`ly v`mr lv tnh-ly `t-krmk bk$p `v `m-xp& `th `tnh-lk krm txtyv vy`mr l`-`tn lk `t-krmy.

21:7 vt`mr `lyv `yzbl `stv `th jth tjsh mlvkh jl-ysr`l qvm `kl-lxm vy+b lbk `ny `tn lk `t-krm nbvt hyzrj`ly.

21:8 vtktb $prym bsm `x`b vtxtm bxtmv vtslx h$prym `l-hzqnym v`l- hxrym `sr bjyrv hysbym `t-nbvt.

21:9 vtktb b$prym l`mr qr`v-&vm vhvsybv `t-nbvt br`s hjm.

21:10 vhvsybv snym `nsym bny-blyjl ngdv vyjdhv l`mr brkt `lhym vmlk vhv&y`hv v$qlhv vymt.

21:11 vyjsv `nsy jyrv hzqnym vhxrym `sr hysbym bjyrv k`sr slxh `lyhm `yzbl k`sr ktvb b$prym `sr slxh `lyhm.

21:12 qr`v &vm vhsybv `t-nbvt br`s hjm.

21:13 vyb`v sny h`nsym bny-blyjl vysbv ngdv vyjdhv `nsy hblyjl `t- nbvt ngd hjm l`mr brk nbvt `lhym vmlk vy&`hv mxv& ljyr vy$qlhv b`bnym vymt.

21:14 vyslxv `l-`yzbl l`mr $ql nbvt vymt.

21:15 vyhy ksmj `yzbl ky-$ql nbvt vymt vt`mr `yzbl `l-`x`b qvm rs `t-krm nbvt hyzrj`ly `sr m`n ltt-lk bk$p ky `yn nbvt xy ky-mt.

21:16 vyhy ksmj `x`b ky mt nbvt vyqm `x`b lrdt `l-krm nbvt hyzrj`ly lrstv.

21:17 vyhy dbr-yhvh `l-`lyhv htsby l`mr.

21:18 qvm rd lqr`t `x`b mlk-ysr`l `sr bsmrvn hnh bkrm nbvt `sr-yrd sm lrstv.

21:19 vdbrt `lyv l`mr kh `mr yhvh hr&xt vgm-yrst vdbrt `lyv l`mr kh `mr yhvh bmqvm `sr lqqv hklbym `t-dm nbvt ylqv hklbym `t-dmk gm-`th.

21:20 vy`mr `x`b `l-`lyhv hm&`tny `yby vy`mr m&`ty yjn htmkrk ljsvt hrj bjyny yhvh.

21:21 hnny mby `lyk rjh vbjrty `xryk vhkrty l`x`b mstyn bqyr vj&vr vjzvb bysr`l.

21:22 vntty `t-bytk kbyt yrbjm bn-nb+ vkbyt bjs` bn-`xyh `l-hkj$ `sr hkj$t vtx+` `t-ysr`l.

21:23 vgm-l`yzbl dbr yhvh l`mr hklbym y`klv `t-`yzbl bxl yzrj`l.

21:24 hmt l`x`b bjyr y`klv hklbym vhmt bsdh y`klv jvp hsmym.

21:25 rq l`-hyh k`x`b `sr htmkr ljsvt hrj bjyny yhvh `sr-h$th `tv `yzbl `stv.

21:26 vytjb m`d llkt `xry hgllym kkl `sr jsv h`mry `sr hvrys yhvh mpny bny ysr`l.

21:27 vyhy ksmj `x`b `t-hdbrym h`lh vyqrj bgdyv vysm-sq jl-bsrv vy&vm vyskb bsq vyhlk `+.

21:28 vyhy dbr-yhvh `l-`lyhv htsby l`mr.

21:29 hr`yt ky-nknj `x`b mlpny yjn ky-nknj mpny l`-`by hrjh bymyv bymy bnv `by` hrjh jl-bytv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase