Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2:1 vyhy bhjlvt yhvh `t-`lyhv b$jrh hsmym vylk `lyhv v`lysj mn- hglgl.

2:2 vy`mr `lyhv `l-`lysj sb-n` ph ky yhvh slxny jd-byt-`l vy`mr `lysj xy-yhvh vxy-npsk `m-`jzbk vyrdv byt-`l.

2:3 vy&`v bny-hnby`ym `sr-byt-`l `l-`lysj vy`mrv `lyv hydjt ky hyvm yhvh lqx `t-`dnyk mjl r`sk vy`mr gm-`ny ydjty hxsv.

2:4 vy`mr lv `lyhv `lysj sb-n` ph ky yhvh slxny yryxv vy`mr xy- yhvh vxy-npsk `m-`jzbk vyb`v yryxv.

2:5 vygsv bny-hnby`ym `sr-byryxv `l-`lysj vy`mrv `lyv hydjt ky hyvm yhvh lqx `t-`dnyk mjl r`sk vy`mr gm-`ny ydjty hxsv.

2:6 vy`mr lv `lyhv sb-n` ph ky yhvh slxny hyrdnh vy`mr xy-yhvh vxy-npsk `m-`jzbk vylkv snyhm.

2:7 vxmsym `ys mbny hnby`ym hlkv vyjmdv mngd mrxvq vsnyhm jmdv jl- hyrdn.

2:8 vyqx `lyhv `t-`drtv vyglm vykh `t-hmym vyx&v hnh vhnh vyjbrv snyhm bxrbh.

2:9 vyhy kjbrm v`lyhv `mr `l-`lysj s`l mh `jsh-lk b+rm `lqx mjmk vy`mr `lysj vyhy-n` py-snym brvxk `ly.

2:10 vy`mr hqsyt ls`vl `m-tr`h `ty lqx m`tk yhy-lk kn v`m-`yn l` yhyh.

2:11 vyhy hmh hlkym hlvk vdbr vhnh rkb-`s v$v$y `s vyprdv byn snyhm vyjl `lyhv b$jrh hsmym.

2:12 v`lysj r`h vhv` m&jq `by `by rkb ysr`l vprsyv vl` r`hv jvd vyxzq bbgdyv vyqrjm lsnym qrjym.

2:13 vyrm `t-`drt `lyhv `sr nplh mjlyv vysb vyjmd jl-spt hyrdn.

2:14 vyqx `t-`drt `lyhv `sr-nplh mjlyv vykh `t-hmym vy`mr `yh yhvh `lhy `lyhv `p-hv` vykh `t-hmym vyx&v hnh vhnh vyjbr `lysj.

2:15 vyr`hv bny-hnby`ym `sr-byryxv mngd vy`mrv nxh rvx `lyhv jl- `lysj vyb`v lqr`tv vystxvv-lv `r&h.

2:16 vy`mrv `lyv hnh-n` ys-`t-jbdyk xmsym `nsym bny-xyl ylkv n` vybqsv `t-`dnyk pn-ns`v rvx yhvh vyslkhv b`xd hhrym `v b`xt hgy`vt vy`mr l` tslxv.

2:17 vyp&rv-bv jd-bs vy`mr slxv vyslxv xmsym `ys vybqsv slsh-ymym vl` m&`hv.

2:18 vysbv `lyv vhv` ysb byryxv vy`mr `lhm hlv`-`mrty `lykm `l- tlkv.

2:19 vy`mrv `nsy hjyr `l-`lysj hnh-n` mvsb hjyr +vb k`sr `dny r`h vhmym rjym vh`r& msklt.

2:20 vy`mr qxv-ly &lxyt xdsh vsymv sm mlx vyqxv `lyv.

2:21 vy&` `l-mv&` hmym vyslk-sm mlx vy`mr kh-`mr yhvh rp`ty lmym h`lh l`-yhyh msm jvd mvt vmsklt.

2:22 vyrpv hmym jd hyvm hzh kdbr `lysj `sr dbr.

2:23 vyjl msm byt-`l vhv` jlh bdrk vnjrym q+nym y&`v mn-hjyr vytql$v-bv vy`mrv lv jlh qrx jlh qrx.

2:24 vypn `xryv vyr`m vyqllm bsm yhvh vt&`nh stym dbym mn-hyjr vtbqjnh mhm `rbjym vsny yldym.

2:25 vylk msm `l-hr hkrml vmsm sb smrvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase