Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

3:1 vyhvrm bn-`x`b mlk jl-ysr`l bsmrvn bsnt smnh jsrh lyhvsp+ mlk yhvdh vymlk stym-jsrh snh.

3:2 vyjsh hrj bjyny yhvh rq l` k`byv vk`mv vy$r `t-m&bt hbjl `sr jsh `byv.

3:3 rq bx+`vt yrbjm bn-nb+ `sr-hx+y` `t-ysr`l dbq l`-$r mmnh.

3:4 vmysj mlk-mv`b hyh nqd vhsyb lmlk-ysr`l m`h-`lp krym vm`h `lp `ylym &mr.

3:5 vyhy kmvt `x`b vypsj mlk-mv`b bmlk ysr`l.

3:6 vy&` hmlk yhvrm byvm hhv` msmrvn vypqd `t-kl-ysr`l.

3:7 vylk vyslx `l-yhvsp+ mlk-yhvdh l`mr mlk mv`b psj by htlk `ty `l-mv`b lmlxmh vy`mr `jlh kmvny kmvk kjmy kjmk k$v$y k$v$yk.

3:8 vy`mr `y-zh hdrk njlh vy`mr drk mdbr `dvm.

3:9 vylk mlk ysr`l vmlk-yhvdh vmlk `dvm vy$bv drk sbjt ymym vl`- hyh mym lmxnh vlbhmh `sr brglyhm.

3:10 vy`mr mlk ysr`l `hh ky-qr` yhvh lslst hmlkym h`lh ltt `vtm byd-mv`b.

3:11 vy`mr yhvsp+ h`yn ph nby` lyhvh vndrsh `t-yhvh m`vtv vyjn `xd mjbdy mlk-ysr`l vy`mr ph `lysj bn-sp+ `sr-y&q mym jl-ydy `lyhv.

3:12 vy`mr yhvsp+ ys `vtv dbr-yhvh vyrdv `lyv mlk ysr`l vyhvsp+ vmlk `dvm.

3:13 vy`mr `lysj `l-mlk ysr`l mh-ly vlk lk `l-nby`y `byk v`l- nby`y `mk vy`mr lv mlk ysr`l `l ky-qr` yhvh lslst hmlkym h`lh ltt `vtm byd-mv`b.

3:14 vy`mr `lysj xy-yhvh &b`vt `sr jmdty lpnyv ky lvly pny yhvsp+ mlk-yhvdh `ny ns` `m-`by+ `lyk v`m-`r`k.

3:15 vjth qxv-ly mngn vhyh kngn hmngn vthy jlyv yd-yhvh.

3:16 vy`mr kh `mr yhvh jsh hnxl hzh gbym gbym.

3:17 ky-kh `mr yhvh l`-tr`v rvx vl`-tr`v gsm vhnxl hhv` yml` mym vstytm `tm vmqnykm vbhmtkm.

3:18 vnql z`t bjyny yhvh vntn `t-mv`b bydkm.

3:19 vhkytm kl-jyr mb&r vkl-jyr mbxvr vkl-j& +vb tpylv vkl-mjyny- mym t$tmv vkl hxlqh h+vbh tk`bv b`bnym.

3:20 vyhy bbqr kjlvt hmnxh vhnh-mym b`ym mdrk `dvm vtml` h`r& `t- hmym.

3:21 vkl-mv`b smjv ky-jlv hmlkym lhlxm bm vy&jqv mkl xgr xgrh vmjlh vyjmdv jl-hgbvl.

3:22 vyskymv bbqr vhsms zrxh jl-hmym vyr`v mv`b mngd `t-hmym `dmym kdm.

3:23 vy`mrv dm zh hxrb nxrbv hmlkym vykv `ys `t-rjhv vjth lsll mv`b.

3:24 vyb`v `l-mxnh ysr`l vyqmv ysr`l vykv `t-mv`b vyn$v mpnyhm vybv-bh vhkvt `t-mv`b.

3:25 vhjrym yhr$v vkl-xlqh +vbh yslykv `ys-`bnv vml`vh vkl-mjyn- mym y$tmv vkl-j&-+vb ypylv jd-hs`yr `bnyh bqyr xrst vy$bv hqljym vykvh.

3:26 vyr` mlk mv`b ky-xzq mmnv hmlxmh vyqx `vtv sbj-m`vt `ys slp xrb lhbqyj `l-mlk `dvm vl` yklv.

3:27 vyqx `t-bnv hbkvr `sr-ymlk txtyv vyjlhv jlh jl-hxmh vyhy q&p- gdvl jl-ysr`l vy$jv mjlyv vysbv l`r&.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase