Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

5:1 vnjmn sr-&b` mlk-`rm hyh `ys gdvl lpny `dnyv vns` pnym ky-bv ntn-yhvh tsvjh l`rm vh`ys hyh gbvr xyl m&rj.

5:2 v`rm y&`v gdvdym vysbv m`r& ysr`l njrh q+nh vthy lpny `st njmn.

5:3 vt`mr `l-gbrth `xly `dny lpny hnby` `sr bsmrvn `z y`$p `tv m&rjtv.

5:4 vyb` vygd l`dnyv l`mr kz`t vkz`t dbrh hnjrh `sr m`r& ysr`l.

5:5 vy`mr mlk-`rm lk-b` v`slxh $pr `l-mlk ysr`l vylk vyqx bydv jsr kkry-k$p vsst `lpym zhb vjsr xlypvt bgdym.

5:6 vyb` h$pr `l-mlk ysr`l l`mr vjth kbv` h$pr hzh `lyk hnh slxty `lyk `t-njmn jbdy v`$ptv m&rjtv.

5:7 vyhy kqr` mlk-ysr`l `t-h$pr vyqrj bgdyv vy`mr h`lhym `ny lhmyt vlhxyvt ky-zh slx `ly l`$p `ys m&rjtv ky `k-djv-n` vr`v ky-mt`nh hv` ly.

5:8 vyhy ksmj `lysj `ys-h`lhym ky-qrj mlk-ysr`l `t-bgdyv vyslx `l- hmlk l`mr lmh qrjt bgdyk yb`-n` `ly vydj ky ys nby` bysr`l.

5:9 vyb` njmn b$v$v vbrkbv vyjmd ptx-hbyt l`lysj.

5:10 vyslx `lyv `lysj ml`k l`mr hlvk vrx&t sbj-pjmym byrdn vysb bsrk lk v+hr.

5:11 vyq&p njmn vylk vy`mr hnh `mrty `ly y&` y&v` vjmd vqr` bsm- yhvh `lhyv vhnyp ydv `l-hmqvm v`$p hm&rj.

5:12 hl` +vb `bnh vprpr nhrvt dmsq mkl mymy ysr`l hl`-`rx& bhm v+hrty vypn vylk bxmh.

5:13 vygsv jbdyv vydbrv `lyv vy`mrv `by dbr gdvl hnby` dbr `lyk hlv` tjsh v`p ky-`mr `lyk rx& v+hr.

5:14 vyrd vy+bl byrdn sbj pjmym kdbr `ys h`lhym vysb bsrv kbsr njr q+n vy+hr.

5:15 vysb `l-`ys h`lhym hv` vkl-mxnhv vyb` vyjmd lpnyv vy`mr hnh- n` ydjty ky `yn `lhym bkl-h`r& ky `m-bysr`l vjth qx-n` brkh m`t jbdk.

5:16 vy`mr xy-yhvh `sr-jmdty lpnyv `m-`qx vyp&r-bv lqxt vym`n.

5:17 vy`mr njmn vl` ytn-n` ljbdk ms` &md-prdym `dmh ky lv`-yjsh jvd jbdk jlh vzbx l`lhym `xrym ky `m-lyhvh.

5:18 ldbr hzh y$lx yhvh ljbdk bbv` `dny byt-rmvn lhstxvt smh vhv` nsjn jl-ydy vhstxvyty byt rmn bhstxvyty byt rmn y$lx-n` yhvh ljbdk bdbr hzh.

5:19 vy`mr lv lk lslvm vylk m`tv kbrt-`r&.

5:20 vy`mr gyxzy njr `lysj `ys-h`lhym hnh xsk `dny `t-njmn h`rmy hzh mqxt mydv `t `sr-hby` xy-yhvh ky-`m-r&ty `xryv vlqxty m`tv m`vmh.

5:21 vyrdp gyxzy `xry njmn vyr`h njmn r& `xryv vypl mjl hmrkbh lqr`tv vy`mr hslvm.

5:22 vy`mr slvm `dny slxny l`mr hnh jth zh b`v `ly sny-njrym mhr `prym mbny hnby`ym tnh-n` lhm kkr-k$p vsty xlpvt bgdym.

5:23 vy`mr njmn hv`l qx kkrym vypr&-bv vy&r kkrym k$p bsny xr+ym vsty xlpvt bgdym vytn `l-sny njryv vys`v lpnyv.

5:24 vyb` `l-hjpl vyqx mydm vypqd bbyt vyslx `t-h`nsym vylkv.

5:25 vhv`-b` vyjmd `l-`dnyv vy`mr `lyv `lysj m`n gxzy vy`mr l`- hlk jbdk `nh v`nh.

5:26 vy`mr `lyv l`-lby hlk k`sr hpk-`ys mjl mrkbtv lqr`tk hjt lqxt `t-hk$p vlqxt bgdym vzytym vkrmym v&`n vbqr vjbdym vspxvt.

5:27 v&rjt njmn tdbq-bk vbzrjk ljvlm vy&` mlpnyv m&rj kslg.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase