Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

10:1 vl`x`b sbjym bnym bsmrvn vyktb yhv` $prym vyslx smrvn `l-sry yzrj`l hzqnym v`l-h`mnym `x`b l`mr.

10:2 vjth kb` h$pr hzh `lykm v`tkm bny `dnykm v`tkm hrkb vh$v$ym vjyr mb&r vhnsq.

10:3 vr`ytm h+vb vhysr mbny `dnykm vsmtm jl-k$` `byv vhlxmv jl-byt `dnykm.

10:4 vyr`v m`d m`d vy`mrv hnh sny hmlkym l` jmdv lpnyv v`yk njmd `nxnv.

10:5 vyslx `sr-jl-hbyt v`sr jl-hjyr vhzqnym vh`mnym `l-yhv` l`mr jbdyk `nxnv vkl `sr-t`mr `lynv njsh l`-nmlyk `ys h+vb bjynyk jsh.

10:6 vyktb `lyhm $pr snyt l`mr `m-ly `tm vlqly `tm smjym qxv `t- r`sy `nsy bny-`dnykm vb`v `ly kjt mxr yzrj`lh vbny hmlk sbjym `ys `t-gdly hjyr mgdlym `vtm.

10:7 vyhy kb` h$pr `lyhm vyqxv `t-bny hmlk vysx+v sbjym `ys vysymv `t-r`syhm bdvdym vyslxv `lyv yzrj`lh.

10:8 vyb` hml`k vygd-lv l`mr hby`v r`sy bny-hmlk vy`mr symv `tm sny &brym ptx hsjr jd-hbqr.

10:9 vyhy bbqr vy&` vyjmd vy`mr `l-kl-hjm &dqym `tm hnh `ny qsrty jl-`dny v`hrghv vmy hkh `t-kl-`lh.

10:10 djv `pv` ky l` ypl mdbr yhvh `r&h `sr-dbr yhvh jl-byt `x`b vyhvh jsh `t `sr dbr byd jbdv `lyhv.

10:11 vyk yhv` `t kl-hns`rym lbyt-`x`b byzrj`l vkl-gdlyv vmydjyv vkhnyv jd-blty hs`yr-lv sryd.

10:12 vyqm vyb` vylk smrvn hv` byt-jqd hrjym bdrk.

10:13 vyhv` m&` `t-`xy `xzyhv mlk-yhvdh vy`mr my `tm vy`mrv `xy `xzyhv `nxnv vnrd lslvm bny-hmlk vbny hgbyrh.

10:14 vy`mr tpsvm xyym vytpsvm xyym vysx+vm `l-bvr byt-jqd `rbjym vsnym `ys vl`-hs`yr `ys mhm.

10:15 vylk msm vym&` `t-yhvndb bn-rkb lqr`tv vybrkhv vy`mr `lyv hys `t-lbbk ysr k`sr lbby jm-lbbk vy`mr yhvndb ys vys tnh `t- ydk vytn ydv vyjlhv `lyv `l-hmrkbh.

10:16 vy`mr lkh `ty vr`h bqn`ty lyhvh vyrkbv `tv brkbv.

10:17 vyb` smrvn vyk `t-kl-hns`rym l`x`b bsmrvn jd-hsmydv kdbr yhvh `sr dbr `l-`lyhv.

10:18 vyqb& yhv` `t-kl-hjm vy`mr `lhm `x`b jbd `t-hbjl mj+ yhv` yjbdnv hrbh.

10:19 vjth kl-nby`y hbjl kl-jbdyv vkl-khnyv qr`v `ly `ys `l-ypqd ky zbx gdvl ly lbjl kl `sr-ypqd l` yxyh vyhv` jsh bjqbh lmjn h`byd `t-jbdy hbjl.

10:20 vy`mr yhv` qdsv j&rh lbjl vyqr`v.

10:21 vyslx yhv` bkl-ysr`l vyb`v kl-jbdy hbjl vl`-ns`r `ys `sr l`- b` vyb`v byt hbjl vyml` byt-hbjl ph lph.

10:22 vy`mr l`sr jl-hmltxh hv&` lbvs lkl jbdy hbjl vy&` lhm hmlbvs.

10:23 vyb` yhv` vyhvndb bn-rkb byt hbjl vy`mr ljbdy hbjl xpsv vr`v pn-ys-ph jmkm mjbdy yhvh ky `m-jbdy hbjl lbdm.

10:24 vyb`v ljsvt zbxym vjlvt vyhv` sm-lv bxv& smnym `ys vy`mr h`ys `sr-yml+ mn-h`nsym `sr `ny mby` jl-ydykm npsv txt npsv.

10:25 vyhy kkltv ljsvt hjlh vy`mr yhv` lr&ym vlslsym b`v hkvm `ys `l-y&` vykvm lpy-xrb vyslkv hr&ym vhslsym vylkv jd-jyr byt- hbjl.

10:26 vy&`v `t-m&bvt byt-hbjl vysrpvh.

10:27 vyt&v `t m&bt hbjl vyt&v `t-byt hbjl vysmhv lmxr`vt jd-hyvm.

10:28 vysmd yhv` `t-hbjl mysr`l.

10:29 rq x+`y yrbjm bn-nb+ `sr hx+y` `t-ysr`l l`-$r yhv` m`xryhm jgly hzhb `sr byt-`l v`sr bdn.

10:30 vy`mr yhvh `l-yhv` yjn `sr-h+ybt ljsvt hysr bjyny kkl `sr blbby jsyt lbyt `x`b bny rbjym ysbv lk jl-k$` ysr`l.

10:31 vyhv` l` smr llkt btvrt-yhvh `lhy-ysr`l bkl-lbbv l` $r mjl x+`vt yrbjm `sr hx+y` `t-ysr`l.

10:32 bymym hhm hxl yhvh lq&vt bysr`l vykm xz`l bkl-gbvl ysr`l.

10:33 mn-hyrdn mzrx hsms `t kl-`r& hgljd hgdy vhr`vbny vhmnsy mjrjr `sr jl-nxl `rnn vhgljd vhbsn.

10:34 vytr dbry yhv` vkl-`sr jsh vkl-gbvrtv hlv`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky ysr`l.

10:35 vyskb yhv` jm-`btyv vyqbrv `tv bsmrvn vymlk yhv`xz bnv txtyv.

10:36 vhymym `sr mlk yhv` jl-ysr`l jsrym vsmnh-snh bsmrvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase