Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

12:1 bn-sbj snym yhv`s bmlkv.

12:2 bsnt-sbj lyhv` mlk yhv`s v`rbjym snh mlk byrvslm vsm `mv &byh mb`r sbj.

12:3 vyjs yhv`s hysr bjyny yhvh kl-ymyv `sr hvrhv yhvydj hkhn.

12:4 rq hbmvt l`-$rv jvd hjm mzbxym vmq+rym bbmvt.

12:5 vy`mr yhv`s `l-hkhnym kl k$p hqdsym `sr-yvb` byt-yhvh k$p jvbr `ys k$p npsvt jrkv kl-k$p `sr yjlh jl lb-`ys lhby` byt yhvh.

12:6 yqxv lhm hkhnym `ys m`t mkrv vhm yxzqv `t-bdq hbyt lkl `sr- ym&` sm bdq.

12:7 vyhy bsnt jsrym vsls snh lmlk yhv`s l`-xzqv hkhnym `t-bdq hbyt.

12:8 vyqr` hmlk yhv`s lyhvydj hkhn vlkhnym vy`mr `lhm mdvj `ynkm mxzqym `t-bdq hbyt vjth `l-tqxv-k$p m`t mkrykm ky-lbdq hbyt ttnhv.

12:9 vy`tv hkhnym lblty qxt-k$p m`t hjm vlblty xzq `t-bdq hbyt.

12:10 vyqx yhvydj hkhn `rvn `xd vyqb xr bdltv vytn `tv `&l hmzbx bymyn bbv`-`ys byt yhvh vntnv-smh hkhnym smry h$p `t-kl-hk$p hmvb` byt-yhvh.

12:11 vyhy kr`vtm ky-rb hk$p b`rvn vyjl $pr hmlk vhkhn hgdvl vy&rv vymnv `t-hk$p hnm&` byt-yhvh.

12:12 vntnv `t-hk$p hmtkn jl-yd jsy hml`kh hpqdym byt yhvh vyv&y`hv lxrsy hj& vlbnym hjsym byt yhvh.

12:13 vlgdrym vlx&by h`bn vlqnvt j&ym v`bny mx&b lxzq `t-bdq byt- yhvh vlkl `sr-y&` jl-hbyt lxzqh.

12:14 `k l` yjsh byt yhvh $pvt k$p mzmrvt mzrqvt x&&rvt kl-kly zhb vkly-k$p mn-hk$p hmvb` byt-yhvh.

12:15 ky-ljsy hml`kh ytnhv vxzqv-bv `t-byt yhvh.

12:16 vl` yxsbv `t-h`nsym `sr ytnv `t-hk$p jl-ydm ltt ljsy hml`kh ky b`mnh hm jsym.

12:17 k$p `sm vk$p x+`vt l` yvb` byt yhvh lkhnym yhyv.

12:18 `z yjlh xz`l mlk `rm vylxm jl-gt vylkdh vysm xz`l pnyv ljlvt jl-yrvslm.

12:19 vyqx yhv`s mlk-yhvdh `t kl-hqdsym `sr-hqdysv yhvsp+ vyhvrm v`xzyhv `btyv mlky yhvdh v`t-qdsyv v`t kl-hzhb hnm&` b`&rvt byt- yhvh vbyt hmlk vyslx lxz`l mlk `rm vyjl mjl yrvslm.

12:20 vytr dbry yv`s vkl-`sr jsh hlv`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky yhvdh.

12:21 vyqmv jbdyv vyqsrv-qsr vykv `t-yv`s byt ml` hyvrd $l`.

12:22 vyvzbd bn-smjt vyhvzbd bn-smr jbdyv hkhv vymt vyqbrv `tv jm- `btyv bjyr dvd vymlk `m&yh bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase