Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

14:1 bsnt stym lyv`s bn-yv`xz mlk ysr`l mlk `m&yhv bn-yv`s mlk yhvdh.

14:2 bn-jsrym vxms snh hyh bmlkv vjsrym vtsj snh mlk byrvslm vsm `mv yhvjdyn mn-yrvslm.

14:3 vyjs hysr bjyny yhvh rq l` kdvd `byv kkl `sr-jsh yv`s `byv jsh.

14:4 rq hbmvt l`-$rv jvd hjm mzbxym vmq+rym bbmvt.

14:5 vyhy k`sr xzqh hmmlkh bydv vyk `t-jbdyv hmkym `t-hmlk `byv.

14:6 v`t-bny hmkym l` hmyt kktvb b$pr tvrt-msh `sr-&vh yhvh l`mr l`-yvmtv `bvt jl-bnym vbnym l`-yvmtv jl-`bvt ky `m-`ys bx+`v ymvt.

14:7 hv`-hkh `t-`dvm bgy`-hmlx jsrt `lpym vtps `t-h$lj bmlxmh vyqr` `t-smh yqt`l jd hyvm hzh.

14:8 `z slx `m&yh ml`kym `l-yhv`s bn-yhv`xz bn-yhv` mlk ysr`l l`mr lkh ntr`h pnym.

14:9 vyslx yhv`s mlk-ysr`l `l-`m&yhv mlk-yhvdh l`mr hxvx `sr blbnvn slx `l-h`rz `sr blbnvn l`mr tnh-`t-btk lbny l`sh vtjbr xyt hsdh `sr blbnvn vtrm$ `t-hxvx.

14:10 hkh hkyt `t-`dvm vns`k lbk hkbd vsb bbytk vlmh ttgrh brjh vnplth `th vyhvdh jmk.

14:11 vl`-smj `m&yhv vyjl yhv`s mlk-ysr`l vytr`v pnym hv` v`m&yhv mlk-yhvdh bbyt sms `sr lyhvdh.

14:12 vyngp yhvdh lpny ysr`l vyn$v `ys l`hlv.

14:13 v`t `m&yhv mlk-yhvdh bn-yhv`s bn-`xzyhv tps yhv`s mlk-ysr`l bbyt sms vyb`v yrvslm vypr& bxvmt yrvslm bsjr `prym jd-sjr hpnh `rbj m`vt `mh.

14:14 vlqx `t-kl-hzhb-vhk$p v`t kl-hklym hnm&`ym byt-yhvh vb`&rvt byt hmlk v`t bny htjrbvt vysb smrvnh.

14:15 vytr dbry yhv`s `sr jsh vgbvrtv v`sr nlxm jm `m&yhv mlk- yhvdh hl`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky ysr`l.

14:16 vyskb yhv`s jm-`btyv vyqbr bsmrvn jm mlky ysr`l vymlk yrbjm bnv txtyv.

14:17 vyxy `m&yhv bn-yv`s mlk yhvdh `xry mvt yhv`s bn-yhv`xz mlk ysr`l xms jsrh snh.

14:18 vytr dbry `m&yhv hl`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky yhvdh.

14:19 vyqsrv jlyv qsr byrvslm vyn$ lkysh vyslxv `xryv lkysh vymthv sm.

14:20 vys`v `tv jl-h$v$ym vyqbr byrvslm jm-`btyv bjyr dvd.

14:21 vyqxv kl-jm yhvdh `t-jzryh vhv` bn-ss jsrh snh vymlkv `tv txt `byv `m&yhv.

14:22 hv` bnh `t-`ylt vysbh lyhvdh `xry skb-hmlk jm-`btyv.

14:23 bsnt xms-jsrh snh l`m&yhv bn-yv`s mlk yhvdh mlk yrbjm bn- yv`s mlk-ysr`l bsmrvn `rbjym v`xt snh.

14:24 vyjs hrj bjyny yhvh l` $r mkl-x+`vt yrbjm bn-nb+ `sr hx+y` `t-ysr`l.

14:25 hv` hsyb `t-gbvl ysr`l mlbv` xmt jd-ym hjrbh kdbr yhvh `lhy ysr`l `sr dbr byd-jbdv yvnh bn-`mty hnby` `sr mgt hxpr.

14:26 ky-r`h yhvh `t-jny ysr`l mrh m`d v`p$ j&vr v`p$ jzvb v`yn jzr lysr`l.

14:27 vl`-dbr yhvh lmxvt `t-sm ysr`l mtxt hsmym vyvsyjm byd yrbjm bn-yv`s.

14:28 vytr dbry yrbjm vkl-`sr jsh vgbvrtv `sr-nlxm v`sr hsyb `t- dmsq v`t-xmt lyhvdh bysr`l hl`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky ysr`l.

14:29 vyskb yrbjm jm-`btyv jm mlky ysr`l vymlk zkryh bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase