Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

16:1 bsnt sbj-jsrh snh lpqx bn-rmlyhv mlk `xz bn-yvtm mlk yhvdh.

16:2 bn-jsrym snh `xz bmlkv vss-jsrh snh mlk byrvslm vl`-jsh hysr bjyny yhvh `lhyv kdvd `byv.

16:3 vylk bdrk mlky ysr`l vgm `t-bnv hjbyr b`s ktjbvt hgvym `sr hvrys yhvh `tm mpny bny ysr`l.

16:4 vyzbx vyq+r bbmvt vjl-hgbjvt vtxt kl-j& rjnn.

16:5 `z yjlh r&yn mlk-`rm vpqx bn-rmlyhv mlk-ysr`l yrvslm lmlxmh vy&rv jl-`xz vl` yklv lhlxm.

16:6 bjt hhy` hsyb r&yn mlk-`rm `t-`ylt l`rm vynsl `t-hyhvdym m`ylvt v`rmym b`v `ylt vysbv sm jd hyvm hzh.

16:7 vyslx `xz ml`kym `l-tglt pl$r mlk-`svr l`mr jbdk vbnk `ny jlh vhvsjny mkp mlk-`rm vmkp mlk ysr`l hqvmym jly.

16:8 vyqx `xz `t-hk$p v`t-hzhb hnm&` byt yhvh vb`&rvt byt hmlk vyslx lmlk-`svr sxd.

16:9 vysmj `lyv mlk `svr vyjl mlk `svr `l-dmsq vytpsh vyglh qyrh v`t-r&yn hmyt.

16:10 vylk hmlk `xz lqr`t tglt pl`$r mlk-`svr dvmsq vyr` `t-hmzbx `sr bdmsq vyslx hmlk `xz `l-`vryh hkhn `t-dmvt hmzbx v`t-tbnytv lkl-mjshv.

16:11 vybn `vryh hkhn `t-hmzbx kkl `sr-slx hmlk `xz mdmsq kn jsh `vryh hkhn jd-bv` hmlk-`xz mdmsq.

16:12 vyb` hmlk mdmsq vyr` hmlk `t-hmzbx vyqrb hmlk jl-hmzbx vyjl jlyv.

16:13 vyq+r `t-jltv v`t-mnxtv vy$k `t-n$kv vyzrq `t-dm-hslmym `sr- lv jl-hmzbx.

16:14 v`t hmzbx hnxst `sr lpny yhvh vyqrb m`t pny hbyt mbyn hmzbx vmbyn byt yhvh vytn `tv jl-yrk hmzbx &pvnh.

16:15 vy&vhv hmlk-`xz `t-`vryh hkhn l`mr jl hmzbx hgdvl hq+r `t- jlt-hbqr v`t-mnxt hjrb v`t-jlt hmlk v`t-mnxtv v`t jlt kl-jm h`r& vmnxtm vn$kyhm vkl-dm jlh vkl-dm-zbx jlyv tzrq vmzbx hnxst yhyh-ly lbqr.

16:16 vyjs `vryh hkhn kkl `sr-&vh hmlk `xz.

16:17 vyq&& hmlk `xz `t-hm$grvt hmknvt vy$r mjlyhm v`t-hkyr v`t- hym hvrd mjl hbqr hnxst `sr txtyh vytn `tv jl mr&pt `bnym.

16:18 v`t-my$k hsbt `sr-bnv bbyt v`t-mbv` hmlk hxy&vnh h$b byt yhvh mpny mlk `svr.

16:19 vytr dbry `xz `sr jsh hl`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky yhvdh.

16:20 vyskb `xz jm-`btyv vyqbr jm-`btyv bjyr dvd vymlk xzqyhv bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase