Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

17:1 bsnt stym jsrh l`xz mlk yhvdh mlk hvsj bn-`lh bsmrvn jl-ysr`l tsj snym.

17:2 vyjs hrj bjyny yhvh rq l` kmlky ysr`l `sr hyv lpnyv.

17:3 jlyv jlh slmn`$r mlk `svr vyhy-lv hvsj jbd vysb lv mnxh.

17:4 vym&` mlk-`svr bhvsj qsr `sr slx ml`kym `l-$v` mlk-m&rym vl`- hjlh mnxh lmlk `svr ksnh bsnh vyj&rhv mlk `svr vy`$rhv byt kl`.

17:5 vyjl mlk-`svr bkl-h`r& vyjl smrvn vy&r jlyh sls snym.

17:6 bsnt htsyjyt lhvsj lkd mlk-`svr `t-smrvn vygl `t-ysr`l `svrh vysb `tm bxlx vbxbvr nhr gvzn vjry mdy.

17:7 vyhy ky-x+`v bny-ysr`l lyhvh `lhyhm hmjlh `tm m`r& m&rym mtxt yd prjh mlk-m&rym vyyr`v `lhym `xrym.

17:8 vylkv bxqvt hgvym `sr hvrys yhvh mpny bny ysr`l vmlky ysr`l `sr jsv.

17:9 vyxp`v bny-ysr`l dbrym `sr l`-kn jl-yhvh `lhyhm vybnv lhm bmvt bkl-jryhm mmgdl nv&rym jd-jyr mb&r.

17:10 vy&bv lhm m&bvt v`srym jl kl-gbjh gbhh vtxt kl-j& rjnn.

17:11 vyq+rv-sm bkl-bmvt kgvym `sr-hglh yhvh mpnyhm vyjsv dbrym rjym lhkjy$ `t-yhvh.

17:12 vyjbdv hgllym `sr `mr yhvh lhm l` tjsv `t-hdbr hzh.

17:13 vyjd yhvh bysr`l vbyhvdh byd kl-nby`v kl-xzh l`mr sbv mdrkykm hrjym vsmrv m&vty xqvty kkl-htvrh `sr &vyty `t-`btykm v`sr slxty `lykm byd jbdy hnby`ym.

17:14 vl` smjv vyqsv `t-jrpm kjrp `bvtm `sr l` h`mynv byhvh `lhyhm.

17:15 vym`$v `t-xqyv v`t-brytv `sr krt `t-`bvtm v`t jdvtyv `sr hjyd bm vylkv `xry hhbl vyhblv v`xry hgvym `sr $bybtm `sr &vh yhvh `tm lblty jsvt khm.

17:16 vyjzbv `t-kl-m&vt yhvh `lhyhm vyjsv lhm m$kh snym jglym vyjsv `syrh vystxvv lkl-&b` hsmym vyjbdv `t-hbjl.

17:17 vyjbyrv `t-bnyhm v`t-bnvtyhm b`s vyq$mv q$mym vynxsv vytmkrv ljsvt hrj bjyny yhvh lhkjy$v.

17:18 vyt`np yhvh m`d bysr`l vy$rm mjl pnyv l` ns`r rq sb+ yhvdh lbdv.

17:19 gm-yhvdh l` smr `t-m&vt yhvh `lhyhm vylkv bxqvt ysr`l `sr jsv.

17:20 vym`$ yhvh bkl-zrj ysr`l vyjnm vytnm byd-s$ym jd `sr hslykm mpnyv.

17:21 ky-qrj ysr`l mjl byt dvd vymlykv `t-yrbjm bn-nb+ vyd` yrbjm `t-ysr`l m`xry yhvh vhx+y`m x+`h gdvlh.

17:22 vylkv bny ysr`l bkl-x+`vt yrbjm `sr jsh l`-$rv mmnh.

17:23 jd `sr-h$yr yhvh `t-ysr`l mjl pnyv k`sr dbr byd kl-jbdyv hnby`ym vygl ysr`l mjl `dmtv `svrh jd hyvm hzh.

17:24 vyb` mlk-`svr mbbl vmkvth vmjv` vmxmt v$prvym vysb bjry smrvn txt bny ysr`l vyrsv `t-smrvn vysbv bjryh.

17:25 vyhy btxlt sbtm sm l` yr`v `t-yhvh vyslx yhvh bhm `t-h`ryvt vyhyv hrgym bhm.

17:26 vy`mrv lmlk `svr l`mr hgvym `sr hglyt vtvsb bjry smrvn l` ydjv `t-msp+ `lhy h`r& vyslx-bm `t-h`ryvt vhnm mmytym `vtm k`sr `ynm ydjym `t-msp+ `lhy h`r&.

17:27 vy&v mlk-`svr l`mr hlykv smh `xd mhkhnym `sr hglytm msm vylkv vysbv sm vyrm `t-msp+ `lhy h`r&.

17:28 vyb` `xd mhkhnym `sr hglv msmrvn vysb bbyt-`l vyhy mvrh `tm `yk yyr`v `t-yhvh.

17:29 vyhyv jsym gvy gvy `lhyv vynyxv bbyt hbmvt `sr jsv hsmrnym gvy gvy bjryhm `sr hm ysbym sm.

17:30 v`nsy bbl jsv `t-$kvt bnvt v`nsy-kvt jsv `t-nrgl v`nsy xmt jsv `t-`sym`.

17:31 vhjvym jsv nbxz v`t-trtq vh$prvym srpym `t-bnyhm b`s l`drmlk vjnmlk `lh $prym.

17:32 vyhyv yr`ym `t-yhvh vyjsv lhm mq&vtm khny bmvt vyhyv jsym lhm bbyt hbmvt.

17:33 `t-yhvh hyv yr`ym v`t-`lhyhm hyv jbdym kmsp+ hgvym `sr-hglv `tm msm.

17:34 jd hyvm hzh hm jsym kmsp+ym hr`snym `ynm yr`ym `t-yhvh v`ynm jsym kxqtm vkmsp+m vktvrh vkm&vh `sr &vh yhvh `t-bny yjqb `sr- sm smv ysr`l.

17:35 vykrt yhvh `tm bryt vy&vm l`mr l` tyr`v `lhym `xrym vl`- tstxvv lhm vl` tjbdvm vl` tzbxv lhm.

17:36 ky `m-`t-yhvh `sr hjlh `tkm m`r& m&rym bkx gdvl vbzrvj n+vyh `tv tyr`v vlv tstxvv vlv tzbxv.

17:37 v`t-hxqym v`t-hmsp+ym vhtvrh vhm&vh `sr ktb lkm tsmrvn ljsvt kl-hymym vl` tyr`v `lhym `xrym.

17:38 vhbryt `sr-krty `tkm l` tskxv vl` tyr`v `lhym `xrym.

17:39 ky `m-`t-yhvh `lhykm tyr`v vhv` y&yl `tkm myd kl-`ybykm.

17:40 vl` smjv ky `m-kmsp+m hr`svn hm jsym.

17:41 vyhyv hgvym h`lh yr`ym `t-yhvh v`t-p$ylyhm hyv jbdym gm- bnyhm vbny bnyhm k`sr jsv `btm hm jsym jd hyvm hzh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase