Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

20:1 bymym hhm xlh xzqyhv lmvt vyb` `lyv ysjyhv bn-`mv& hnby` vy`mr `lyv kh-`mr yhvh &v lbytk ky mt `th vl` txyh.

20:2 vy$b `t-pnyv `l-hqyr vytpll `l-yhvh l`mr.

20:3 `nh yhvh zkr-n` `t `sr hthlkty lpnyk b`mt vblbb slm vh+vb bjynyk jsyty vybk xzqyhv bky gdvl.

20:4 vyhy ysjyhv l` y&` hjyr htyknh vdbr-yhvh hyh `lyv l`mr.

20:5 svb v`mrt `l-xzqyhv ngyd-jmy kh-`mr yhvh `lhy dvd `byk smjty `t-tpltk r`yty `t-dmjtk hnny rp` lk byvm hslysy tjlh byt yhvh.

20:6 vh$pty jl-ymyk xms jsrh snh vmkp mlk-`svr `&ylk v`t hjyr hz`t vgnvty jl-hjyr hz`t lmjny vlmjn dvd jbdy.

20:7 vy`mr ysjyhv qxv dblt t`nym vyqxv vysymv jl-hsxyn vyxy.

20:8 vy`mr xzqyhv `l-ysjyhv mh `vt ky-yrp` yhvh ly vjlyty byvm hslysy byt yhvh.

20:9 vy`mr ysjyhv zh-lk h`vt m`t yhvh ky yjsh yhvh `t-hdbr `sr dbr hlk h&l jsr mjlvt `m-ysvb jsr mjlvt.

20:10 vy`mr yxzqyhv nql l&l ln+vt jsr mjlvt l` ky ysvb h&l `xrnyt jsr mjlvt.

20:11 vyqr` ysjyhv hnby` `l-yhvh vysb `t-h&l bmjlvt `sr yrdh bmjlvt `xz `xrnyt jsr mjlvt.

20:12 bjt hhy` slx br`dk bl`dn bn-bl`dn mlk-bbl $prym vmnxh `l- xzqyhv ky smj ky xlh xzqyhv.

20:13 vysmj jlyhm xzqyhv vyr`m `t-kl-byt nkth `t-hk$p v`t-hzhb v`t- hbsmym v`t smn h+vb v`t byt klyv v`t kl-`sr nm&` b`v&rtyv l`- hyh dbr `sr l`-hr`m xzqyhv bbytv vbkl-mmsltv.

20:14 vyb` ysjyhv hnby` `l-hmlk xzqyhv vy`mr `lyv mh `mrv h`nsym h`lh vm`yn yb`v `lyk vy`mr xzqyhv m`r& rxvqh b`v mbbl.

20:15 vy`mr mh r`v bbytk vy`mr xzqyhv `t kl-`sr bbyty r`v l`-hyh dbr `sr l`-hr`ytm b`&rty.

20:16 vy`mr ysjyhv `l-xzqyhv smj dbr-yhvh.

20:17 hnh ymym b`ym vns` kl-`sr bbytk v`sr `&rv `btyk jd-hyvm hzh bblh l`-yvtr dbr `mr yhvh.

20:18 vmbnyk `sr y&`v mmk `sr tvlyd yqx vhyv $ry$ym bhykl mlk bbl.

20:19 vy`mr xzqyhv `l-ysjyhv +vb dbr-yhvh `sr dbrt vy`mr hlv` `m- slvm v`mt yhyh bymy.

20:20 vytr dbry xzqyhv vkl-gbvrtv v`sr jsh `t-hbrkh v`t-htjlh vyb` `t-hmym hjyrh hl`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky yhvdh.

20:21 vyskb xzqyhv jm-`btyv vymlk mnsh bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase