Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

23:1 vyslx hmlk vy`$pv `lyv kl-zqny yhvdh vyrvslm.

23:2 vyjl hmlk byt-yhvh vkl-`ys yhvdh vkl-ysby yrvslm `tv vhkhnym vhnby`ym vkl-hjm lmq+n vjd-gdvl vyqr` b`znyhm `t-kl-dbry $pr hbryt hnm&` bbyt yhvh.

23:3 vyjmd hmlk jl-hjmvd vykrt `t-hbryt lpny yhvh llkt `xr yhvh vlsmr m&vtyv v`t-jdvtyv v`t-xqtyv bkl-lb vbkl-nps lhqym `t-dbry hbryt hz`t hktbym jl-h$pr hzh vyjmd kl-hjm bbryt.

23:4 vy&v hmlk `t-xlqyhv hkhn hgdvl v`t-khny hmsnh v`t-smry h$p lhv&y` mhykl yhvh `t kl-hklym hjsvym lbjl vl`srh vlkl &b` hsmym vysrpm mxv& lyrvslm bsdmvt qdrvn vns` `t-jprm byt-`l.

23:5 vhsbyt `t-hkmrym `sr ntnv mlky yhvdh vyq+r bbmvt bjry yhvdh vm$by yrvslm v`t-hmq+rym lbjl lsms vlyrx vlmzlvt vlkl &b` hsmym.

23:6 vy&` `t-h`srh mbyt yhvh mxv& lyrvslm `l-nxl qdrvn vysrp `th bnxl qdrvn vydq ljpr vyslk `t-jprh jl-qbr bny hjm.

23:7 vyt& `t-bty hqdsym `sr bbyt yhvh `sr hnsym `rgvt sm btym l`srh.

23:8 vyb` `t-kl-hkhnym mjry yhvdh vy+m` `t-hbmvt `sr q+rv-smh hkhnym mgbj jd-b`r sbj vnt& `t-bmvt hsjrym `sr-ptx sjr yhvsj sr- hjyr `sr-jl-sm`vl `ys bsjr hjyr.

23:9 `k l` yjlv khny hbmvt `l-mzbx yhvh byrvslm ky `m-`klv m&vt btvk `xyhm.

23:10 v+m` `t-htpt `sr bgy bny-hnm lblty lhjbyr `ys `t-bnv v`t-btv b`s lmlk.

23:11 vysbt `t-h$v$ym `sr ntnv mlky yhvdh lsms mb` byt-yhvh `l- lskt ntn-mlk h$ry$ `sr bprvrym v`t-mrkbvt hsms srp b`s.

23:12 v`t-hmzbxvt `sr jl-hgg jlyt `xz `sr-jsv mlky yhvdh v`t- hmzbxvt `sr-jsh mnsh bsty x&rvt byt-yhvh nt& hmlk vyr& msm vhslyk `t-jprm `l-nxl qdrvn.

23:13 v`t-hbmvt `sr jl-pny yrvslm `sr mymyn lhr-hmsxyt `sr bnh slmh mlk-ysr`l ljstrt sq& &ydnym vlkmvs sq& mv`b vlmlkm tvjbt bny-jmvn +m` hmlk.

23:14 vsbr `t-hm&bvt vykrt `t-h`srym vyml` `t-mqvmm j&mvt `dm.

23:15 vgm `t-hmzbx `sr bbyt-`l hbmh `sr jsh yrbjm bn-nb+ `sr hx+y` `t-ysr`l gm `t-hmzbx hhv` v`t-hbmh nt& vysrp `t-hbmh hdq ljpr vsrp `srh.

23:16 vypn y`syhv vyr` `t-hqbrym `sr-sm bhr vyslx vyqx `t-hj&mvt mn-hqbrym vysrp jl-hmzbx vy+m`hv kdbr yhvh `sr qr` `ys h`lhym `sr qr` `t-hdbrym h`lh.

23:17 vy`mr mh h&yvn hlz `sr `ny r`h vy`mrv `lyv `nsy hjyr hqbr `ys-h`lhym `sr-b` myhvdh vyqr` `t-hdbrym h`lh `sr jsyt jl hmzbx byt-`l.

23:18 vy`mr hnyxv lv `ys `l-ynj j&mtyv vyml+v j&mtyv `t j&mvt hnby` `sr-b` msmrvn.

23:19 vgm `t-kl-bty hbmvt `sr bjry smrvn `sr jsv mlky ysr`l lhkjy$ h$yr y`syhv vyjs lhm kkl-hmjsym `sr jsh bbyt-`l.

23:20 vyzbx `t-kl-khny hbmvt `sr-sm jl-hmzbxvt vysrp `t-j&mvt `dm jlyhm vysb yrvslm.

23:21 vy&v hmlk `t-kl-hjm l`mr jsv p$x lyhvh `lhykm kktvb jl $pr hbryt hzh.

23:22 ky l` njsh kp$x hzh mymy hsp+ym `sr sp+v `t-ysr`l vkl ymy mlky ysr`l vmlky yhvdh.

23:23 ky `m-bsmnh jsrh snh lmlk y`syhv njsh hp$x hzh lyhvh byrvslm.

23:24 vgm `t-h`bvt v`t-hydjnym v`t-htrpym v`t-hgllym v`t kl-hsq&ym `sr nr`v b`r& yhvdh vbyrvslm bjr y`syhv lmjn hqym `t-dbry htvrh hktbym jl-h$pr `sr m&` xlqyhv hkhn byt yhvh.

23:25 vkmhv l`-hyh lpnyv mlk `sr-sb `l-yhvh bkl-lbbv vbkl-npsv vbkl-m`dv kkl tvrt msh v`xryv l`-qm kmhv.

23:26 `k l`-sb yhvh mxrvn `pv hgdvl `sr-xrh `pv byhvdh jl kl- hkj$ym `sr hkjy$v mnsh.

23:27 vy`mr yhvh gm `t-yhvdh `$yr mjl pny k`sr h$rty `t-ysr`l vm`$ty `t-hjyr hz`t `sr-bxrty `t-yrvslm v`t-hbyt `sr `mrty yhyh smy sm.

23:28 vytr dbry y`syhv vkl-`sr jsh hl`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky yhvdh.

23:29 bymyv jlh prjh nkh mlk-m&rym jl-mlk `svr jl-nhr-prt vylk hmlk y`syhv lqr`tv vymythv bmgdv kr`tv `tv.

23:30 vyrkbhv jbdyv mt mmgdv vyb`hv yrvslm vyqbrhv bqbrtv vyqx jm- h`r& `t-yhv`xz bn-y`syhv vymsxv `tv vymlykv `tv txt `byv.

23:31 bn-jsrym vsls snh yhv`xz bmlkv vslsh xdsym mlk byrvslm vsm `mv xmv+l bt-yrmyhv mlbnh.

23:32 vyjs hrj bjyny yhvh kkl `sr-jsv `btyv.

23:33 vy`$rhv prjh nkh brblh b`r& xmt bmlk byrvslm vytn-jns jl- h`r& m`h kkr-k$p vkkr zhb.

23:34 vymlk prjh nkh `t-`lyqym bn-y`syhv txt y`syhv `byv vy$b `t- smv yhvyqym v`t-yhv`xz lqx vyb` m&rym vymt sm.

23:35 vhk$p vhzhb ntn yhvyqym lprjh `k hjryk `t-h`r& ltt `t-hk$p jl-py prjh `ys kjrkv ngs `t-hk$p v`t-hzhb `t-jm h`r& ltt lprjh nkh.

23:36 bn-jsrym vxms snh yhvyqym bmlkv v`xt jsrh snh mlk byrvslm vsm `mv zbydh bt-pdyh mn-rvmh.

23:37 vyjs hrj bjyny yhvh kkl `sr-jsv `btyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase