Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

25:1 vyhy bsnt htsyjyt lmlkv bxds hjsyry bjsvr lxds b` nbkdn`&r mlk-bbl hv` vkl-xylv jl-yrvslm vyxn jlyh vybnv jlyh dyq $byb.

25:2 vtb` hjyr bm&vr jd jsty jsrh snh lmlk &dqyhv.

25:3 btsjh lxds vyxzq hrjb bjyr vl`-hyh lxm ljm h`r&.

25:4 vtbqj hjyr vkl-`nsy hmlxmh hlylh drk sjr byn hxmtym `sr jl-gn hmlk vksdym jl-hjyr $byb vylk drk hjrbh.

25:5 vyrdpv xyl-ksdym `xr hmlk vysgv `tv bjrbvt yrxv vkl-xylv np&v mjlyv.

25:6 vytpsv `t-hmlk vyjlv `tv `l-mlk bbl rblth vydbrv `tv msp+.

25:7 v`t-bny &dqyhv sx+v ljynyv v`t-jyny &dqyhv jvr vy`$rhv bnxstym vyb`hv bbl.

25:8 vbxds hxmysy bsbjh lxds hy` snt tsj-jsrh snh lmlk nbkdn`&r mlk-bbl b` nbvzr`dn rb-+bxym jbd mlk-bbl yrvslm.

25:9 vysrp `t-byt-yhvh v`t-byt hmlk v`t kl-bty yrvslm v`t-kl-byt gdvl srp b`s.

25:10 v`t-xvmt yrvslm $byb nt&v kl-xyl ksdym `sr rb-+bxym.

25:11 v`t ytr hjm hns`rym bjyr v`t-hnplym `sr nplv jl-hmlk bbl v`t ytr hhmvn hglh nbvzr`dn rb-+bxym.

25:12 vmdlt h`r& hs`yr rb-+bxym lkrmym vlygbym.

25:13 v`t-jmvdy hnxst `sr byt-yhvh v`t-hmknvt v`t-ym hnxst `sr bbyt-yhvh sbrv ksdym vys`v `t-nxstm bblh.

25:14 v`t-h$yrt v`t-hyjym v`t-hmzmrvt v`t-hkpvt v`t kl-kly hnxst `sr ysrtv-bm lqxv.

25:15 v`t-hmxtvt v`t-hmzrqvt `sr zhb zhb v`sr-k$p k$p lqx rb- +bxym.

25:16 hjmvdym snym hym h`xd vhmknvt `sr-jsh slmh lbyt yhvh l`-hyh msql lnxst kl-hklym h`lh.

25:17 smnh jsrh `mh qvmt hjmvd h`xd vktrt jlyv nxst vqvmt hktrt sls `mh vsbkh vrmnym jl-hktrt $byb hkl nxst vk`lh ljmvd hsny jl- hsbkh.

25:18 vyqx rb-+bxym `t-sryh khn hr`s v`t-&pnyhv khn msnh v`t-slst smry h$p.

25:19 vmn-hjyr lqx $ry$ `xd `sr-hv` pqyd jl-`nsy hmlxmh vxmsh `nsym mr`y pny-hmlk `sr nm&`v bjyr v`t h$pr sr h&b` hm&b` `t-jm h`r& vssym `ys mjm h`r& hnm&`ym bjyr.

25:20 vyqx `tm nbvzr`dn rb-+bxym vylk `tm jl-mlk bbl rblth.

25:21 vyk `tm mlk bbl vymytm brblh b`r& xmt vygl yhvdh mjl `dmtv.

25:22 vhjm hns`r b`r& yhvdh `sr hs`yr nbvkdn`&r mlk bbl vypqd jlyhm `t-gdlyhv bn-`xyqm bn-spn.

25:23 vysmjv kl-sry hxylym hmh vh`nsym ky-hpqyd mlk-bbl `t-gdlyhv vyb`v `l-gdlyhv hm&ph vysmj`l bn-ntnyh vyvxnn bn-qrx vsryh bn- tnxmt hn+pty vy`znyhv bn-hmjkty hmh v`nsyhm.

25:24 vysbj lhm gdlyhv vl`nsyhm vy`mr lhm `l-tyr`v mjbdy hksdym sbv b`r& vjbdv `t-mlk bbl vy+b lkm.

25:25 vyhy bxds hsbyjy b` ysmj`l bn-ntnyh bn-`lysmj mzrj hmlvkh vjsrh `nsym `tv vykv `t-gdlyhv vymt v`t-hyhvdym v`t-hksdym `sr- hyv `tv bm&ph.

25:26 vyqmv kl-hjm mq+n vjd-gdvl vsry hxylym vyb`v m&rym ky yr`v mpny ksdym.

25:27 vyhy bslsym vsbj snh lglvt yhvykyn mlk-yhvdh bsnym jsr xds bjsrym vsbjh lxds ns` `vyl mrdk mlk bbl bsnt mlkv `t-r`s yhvykyn mlk-yhvdh mbyt kl`.

25:28 vydbr `tv +bvt vytn `t-k$`v mjl k$` hmlkym `sr `tv bbbl.

25:29 vsn` `t bgdy kl`v v`kl lxm tmyd lpnyv kl-ymy xyyv.

25:30 v`rxtv `rxt tmyd ntnh-lv m`t hmlk dbr-yvm byvmv kl ymy xyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase