Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

2:1 `lh bny ysr`l r`vbn smjvn lvy vyhvdh ysskr vzblvn.

2:2 dn yv$p vbnymn nptly gd v`sr.

2:3 bny yhvdh jr v`vnn vslh slvsh nvld lv mbt-svj hknjnyt vyhy jr bkvr yhvdh rj bjyny yhvh vymythv.

2:4 vtmr kltv yldh lv `t-pr& v`t-zrx kl-bny yhvdh xmsh.

2:5 bny-pr& x&rvn vxmvl.

2:6 vbny zrx zmry v`ytn vhymn vklkl vdrj klm xmsh.

2:7 vbny krmy jkr jvkr ysr`l `sr mjl bxrm.

2:8 vbny `ytn jzryh.

2:9 vbny x&rvn `sr nvld-lv `t-yrxm`l v`t-rm v`t-klvby.

2:10 vrm hvlyd `t-jmyndb vjmyndb hvlyd `t-nxsvn nsy` bny yhvdh.

2:11 vnxsvn hvlyd `t-slm` vslm` hvlyd `t-bjz.

2:12 vbjz hvlyd `t-jvbd vjvbd hvlyd `t-ysy.

2:13 v`ysy hvlyd `t-bkrv `t-`ly`b v`byndb hsny vsmj` hslysy.

2:14 ntn`l hrbyjy rdy hxmysy.

2:15 `&m hssy dvyd hsbjy.

2:16 v`xytyhm &rvyh v`bygyl vbny &rvyh `bsy vyv`b vjsh-`l slsh.

2:17 v`bygyl yldh `t-jms` v`by jms` ytr hysmj`ly.

2:18 vklb bn-x&rvn hvlyd `t-jzvbh `sh v`t-yryjvt v`lh bnyh ysr vsvbb v`rdvn.

2:19 vtmt jzvbh vyqx-lv klb `t-`prt vtld lv `t-xvr.

2:20 vxvr hvlyd `t-`vry v`vry hvlyd `t-b&l`l.

2:21 v`xr b` x&rvn `l-bt-mkyr `by gljd vhv` lqxh vhv` bn-ssym snh vtld lv `t-sgvb.

2:22 vsgvb hvlyd `t-y`yr vyhy-lv jsrym vslvs jrym b`r& hgljd.

2:23 vyqx gsvr-v`rm `t-xvt y`yr m`tm `t-qnt v`t-bntyh ssym jyr kl- `lh bny mkyr `by-gljd.

2:24 v`xr mvt-x&rvn bklb `prth v`st x&rvn `byh vtld lv `t-`sxvr `by tqvj.

2:25 vyhyv bny-yrxm`l bkvr x&rvn hbkvr rm vbvnh v`rn v`&m `xyh.

2:26 vthy `sh `xrt lyrxm`l vsmh j+rh hy` `m `vnm.

2:27 vyhyv bny-rm bkvr yrxm`l mj& vymyn vjqr.

2:28 vyhyv bny-`vnm smy vydj vbny smy ndb v`bysvr.

2:29 vsm `st `bysvr `byhyl vtld lv `t-`xbn v`t-mvlyd.

2:30 vbny ndb $ld v`pym vymt $ld l` bnym.

2:31 vbny `pym ysjy vbny ysjy ssn vbny ssn `xly.

2:32 vbny ydj `xy smy ytr vyvntn vymt ytr l` bnym.

2:33 vbny yvntn plt vzz` `lh hyv bny yrxm`l.

2:34 vl`-hyh lssn bnym ky `m-bnvt vlssn jbd m&ry vsmv yrxj.

2:35 vytn ssn `t-btv lyrxj jbdv l`sh vtld lv `t-jty.

2:36 vjty hlyd `t-ntn vntn hvlyd `t-zbd.

2:37 vzbd hvlyd `t-`pll v`pll hvlyd `t-jvbd.

2:38 vjvbd hvlyd `t-yhv` vyhv` hvlyd `t-jzryh.

2:39 vjzryh hlyd `t-xl& vxl& hlyd `t-`ljsh.

2:40 v`ljsh hlyd `t-$$my v$$my hlyd `t-slvm.

2:41 vslvm hvlyd `t-yqmyh vyqmyh hlyd `t-`lysmj.

2:42 vbny klb `xy yrxm`l mysj bkrv hv` `by-zyp vbny mrsh `by xbrvn.

2:43 vbny xbrvn qrx vtpx vrqm vsmj.

2:44 vsmj hvlyd `t-rxm `by yrqjm vrqm hvlyd `t-smy.

2:45 vbn-smy mjvn vmjvn `by byt-&vr.

2:46 vjyph pylgs klb yldh `t-xrn v`t-mv&` v`t-gzz vxrn hlyd `t- gzz.

2:47 vbny yhdy rgm vyvtm vgysn vpl+ vjyph vsjp.

2:48 plgs klb mjkh yld sbr v`t-trxnh.

2:49 vtld sjp `by mdmnh `t-sv` `by mkbnh v`by gbj` vbt-klb jk$h.

2:50 `lh hyv bny klb bn-xvr bkvr `prth svbl `by qryt yjrym.

2:51 slm` `by byt-lxm xrp `by byt-gdr.

2:52 vyhyv bnym lsvbl `by qryt yjrym hr`h x&y hmnxvt.

2:53 vmspxvt qryt yjrym hytry vhpvty vhsmty vhmsrjy m`lh y&`v h&rjty vh`st`ly.

2:54 bny slm` byt lxm vn+vpty j+rvt byt yv`b vx&y hmnxty h&rjy.

2:55 vmspxvt $prym ysbv yjb& trjtym smjtym svktym hmh hqynym hb`ym mxmt `by byt-rkb.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase