Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

3:1 v`lh hyv bny dvyd `sr nvld-lv bxbrvn hbkvr `mnn l`xynjm hyzrj`lyt sny dny`l l`bygyl hkrmlyt.

3:2 hslsy l`bslvm bn-mjkh bt-tlmy mlk gsvr hrbyjy `dnyh bn-xgyt.

3:3 hxmysy sp+yh l`by+l hssy ytrjm ljglh `stv.

3:4 ssh nvld-lv bxbrvn vymlk-sm sbj snym vssh xdsym vslsym vslvs snh mlk byrvslm.

3:5 v`lh nvldv-lv byrvslym smj` vsvbb vntn vslmh `rbjh lbt-svj bt- jmy`l.

3:6 vybxr v`lysmj v`lypl+.

3:7 vngh vnpg vypyj.

3:8 v`lysmj v`lydj v`lypl+ tsjh.

3:9 kl bny dvyd mlbd bny-pylgsym vtmr `xvtm.

3:10 vbn-slmh rxbjm `byh bnv `$` bnv yhvsp+ bnv.

3:11 yvrm bnv `xzyhv bnv yv`s bnv.

3:12 `m&yhv bnv jzryh bnv yvtm bnv.

3:13 `xz bnv xzqyhv bnv mnsh bnv.

3:14 `mvn bnv y`syhv bnv.

3:15 vbny y`syhv hbkvr yvxnn hsny yhvyqym hslsy &dqyhv hrbyjy slvm.

3:16 vbny yhvyqym yknyh bnv &dqyh bnv.

3:17 vbny yknyh `$r s`lty`l bnv.

3:18 vmlkyrm vpdyh vsn`&r yqmyh hvsmj vndbyh.

3:19 vbny pdyh zrbbl vsmjy vbn-zrbbl mslm vxnnyh vslmyt `xvtm.

3:20 vxsbh v`hl vbrkyh vx$dyh yvsb x$d xms.

3:21 vbn-xnnyh pl+yh vysjyh bny rpyh bny `rnn bny jbdyh bny sknyh.

3:22 vbny sknyh smjyh vbny smjyh x+vs vyg`l vbryx vnjryh vsp+ ssh.

3:23 vbn-njryh `lyvjyny vxzqyh vjzryqm slsh.

3:24 vbny `lyvjyny hdyvhv v`lysyb vplyh vjqvb vyvxnn vdlyh vjnny sbjh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase