Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

4:1 bny yhvdh pr& x&rvn vkrmy vxvr vsvbl.

4:2 vr`yh bn-svbl hvlyd `t-yxt vyxt hlyd `t-`xvmy v`t-lhd `lh mspxvt h&rjty.

4:3 v`lh `by jy+m yzrj`l vysm` vydbs vsm `xvtm h&llpvny.

4:4 vpnv`l `by gdr vjzr `by xvsh `lh bny-xvr bkvr `prth `by byt lxm.

4:5 vl`sxvr `by tqvj hyv sty nsym xl`h vnjrh.

4:6 vtld lv njrh `t-`xzm v`t-xpr v`t-tymny v`t-h`xstry `lh bny njrh.

4:7 vbny xl`h &rt y&xr v`tnn.

4:8 vqv& hvlyd `t-jnvb v`t-h&bbh vmspxvt `xrxl bn-hrvm.

4:9 vyhy yjb& nkbd m`xyv v`mv qr`h smv yjb& l`mr ky yldty bj&b.

4:10 vyqr` yjb& l`lhy ysr`l l`mr `m-brk tbrkny vhrbyt `t-gbvly vhyth ydk jmy vjsyt mrjh lblty j&by vyb` `lhym `t `sr-s`l.

4:11 vklvb `xy-svxh hvlyd `t-mxyr hv` `by `stvn.

4:12 v`stvn hvlyd `t-byt rp` v`t-p$x v`t-txnh `by jyr nxs `lh `nsy rkh.

4:13 vbny qnz jtny`l vsryh vbny jtny`l xtt.

4:14 vmjvnty hvlyd `t-jprh vsryh hvlyd `t-yv`b `by gy` xrsym ky xrsym hyv.

4:15 vbny klb bn-ypnh jyrv `lh vnjm vbny `lh vqnz.

4:16 vbny yhll`l zyp vzyph tyry` v`sr`l.

4:17 vbn-jzrh ytr vmrd vjpr vylvn vthr `t-mrym v`t-smy v`t-ysbx `by `stmj.

4:18 v`stv hyhdyh yldh `t-yrd `by gdvr v`t-xbr `by svkv v`t- yqvty`l `by znvx v`lh bny btyh bt-prjh `sr lqx mrd.

4:19 vbny `st hvdyh `xvt nxm `by qjylh hgrmy v`stmj hmjkty.

4:20 vbny symvn `mnvn vrnh bn-xnn vtvlvn vbny ysjy zvxt vbn-zvxt.

4:21 bny slh bn-yhvdh jr `by lkh vljdh `by mrsh vmspxvt byt-jbdt hb& lbyt `sbj.

4:22 vyvqym v`nsy kzb` vyv`s vsrp `sr-bjlv lmv`b vysby lxm vhdbrym jtyqym.

4:23 hmh hyv&rym vysby n+jym vgdrh jm-hmlk bml`ktv ysbv sm.

4:24 bny smjvn nmv`l vymyn yryb zrx s`vl.

4:25 slm bnv mbsm bnv msmj bnv.

4:26 vbny msmj xmv`l bnv zkvr bnv smjy bnv.

4:27 vlsmjy bnym ssh jsr vbnvt ss vl`xyv `yn bnym rbym vkl mspxtm l` hrbv jd-bny yhvdh.

4:28 vysbv bb`r-sbj vmvldh vx&r svjl.

4:29 vbblhh vbj&m vbtvld.

4:30 vbbtv`l vbxrmh vb&yqlg.

4:31 vbbyt mrkbvt vbx&r $v$ym vbbyt br`y vbsjrym `lh jryhm jd-mlk dvyd.

4:32 vx&ryhm jy+m vjyn rmvn vtkn vjsn jrym xms.

4:33 vkl-x&ryhm `sr $bybvt hjrym h`lh jd-bjl z`t mvsbtm vhtyxsm lhm.

4:34 vmsvbb vymlk vyvsh bn-`m&yh.

4:35 vyv`l vyhv` bn-yvsbyh bn-sryh bn-jsy`l.

4:36 v`lyvjyny vyjqbh vysvxyh vjsyh vjdy`l vysym`l vbnyh.

4:37 vzyz` bn-spjy bn-`lvn bn-ydyh bn-smry bn-smjyh.

4:38 `lh hb`ym bsmvt nsy`ym bmspxvtm vbyt `bvtyhm pr&v lrvb.

4:39 vylkv lmbv` gdr jd lmzrx hgy` lbqs mrjh l&`nm.

4:40 vym&`v mrjh smn v+vb vh`r& rxbt ydym vsq+t vslvh ky mn-xm hysbym sm lpnym.

4:41 vyb`v `lh hktvbym bsmvt bymy yxzqyhv mlk-yhvdh vykv `t- `hlyhm v`t-hmjynym `sr nm&`v-smh vyxrymm jd-hyvm hzh vysbv txtyhm ky-mrjh l&`nm sm.

4:42 vmhm mn-bny smjvn hlkv lhr sjyr `nsym xms m`vt vpl+yh vnjryh vrpyh vjzy`l bny ysjy br`sm.

4:43 vykv `t-s`ryt hpl+h ljmlq vysbv sm jd hyvm hzh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase