Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

7:1 vlbny ysskr tvlj vpv`h ysyb vsmrvn `rbjh.

7:2 vbny tvlj jzy vrpyh vyry`l vyxmy vybsm vsmv`l r`sym lbyt- `bvtm ltvlj gbvry xyl ltldvtm m$prm bymy dvyd jsrym-vsnym `lp vss m`vt.

7:3 vbny jzy yzrxyh vbny yzrxyh myk`l vjbdyh vyv`l ysyh xmsh r`sym klm.

7:4 vjlyhm ltldvtm lbyt `bvtm gdvdy &b` mlxmh slsym vssh `lp ky- hrbv nsym vbnym.

7:5 v`xyhm lkl mspxvt ysskr gbvry xylym smvnym vsbjh `lp htyxsm lkl.

7:6 bnymn blj vbkr vydyj`l slsh.

7:7 vbny blj `&bvn vjzy vjzy`l vyrymvt vjyry xmsh r`sy byt `bvt gbvry xylym vhtyxsm jsrym vsnym `lp vslsym v`rbjh.

7:8 vbny bkr zmyrh vyvjs v`lyjzr v`lyvjyny vjmry vyrmvt v`byh vjntvt vjlmt kl-`lh bny-bkr.

7:9 vhtyxsm ltldvtm r`sy byt `bvtm gbvry xyl jsrym `lp vm`tym.

7:10 vbny ydyj`l blhn vbny blhn yjys vbnymn v`hvd vknjnh vzytn vtrsys v`xysxr.

7:11 kl-`lh bny ydyj`l lr`sy h`bvt gbvry xylym sbjh-jsr `lp vm`tym y&`y &b` lmlxmh.

7:12 vspm vxpm bny jyr xsm bny `xr.

7:13 bny nptly yx&y`l vgvny vy&r vslvm bny blhh.

7:14 bny mnsh `sry`l `sr yldh pylgsv h`rmyh yldh `t-mkyr `by gljd.

7:15 vmkyr lqx `sh lxpym vlspym vsm `xtv mjkh vsm hsny &lpxd vthynh l&lpxd bnvt.

7:16 vtld mjkh `st-mkyr bn vtqr` smv prs vsm `xyv srs vbnyv `vlm vrqm.

7:17 vbny `vlm bdn `lh bny gljd bn-mkyr bn-mnsh.

7:18 v`xtv hmlkt yldh `t-`yshvd v`t-`byjzr v`t-mxlh.

7:19 vyhyv bny smydj `xyn vskm vlqxy v`nyjm.

7:20 vbny `prym svtlx vbrd bnv vtxt bnv v`ljdh bnv vtxt bnv.

7:21 vzbd bnv vsvtlx bnv vjzr v`ljd vhrgvm `nsy-gt hnvldym b`r& ky yrdv lqxt `t-mqnyhm.

7:22 vyt`bl `prym `byhm ymym rbym vyb`v `xyv lnxmv.

7:23 vyb` `l-`stv vthr vtld bn vyqr` `t-smv bryjh ky brjh hyth bbytv.

7:24 vbtv s`rh vtbn `t-byt-xvrvn htxtvn v`t-hjlyvn v`t `zn s`rh.

7:25 vrpx bnv vrsp vtlx bnv vtxn bnv.

7:26 ljdn bnv jmyhvd bnv `lysmj bnv.

7:27 nvn bnv yhvsj bnv.

7:28 v`xztm vmsbvtm byt-`l vbntyh vlmzrx njrn vlmjrb gzr vbntyh vskm vbntyh jd-jyh vbntyh.

7:29 vjl-ydy bny-mnsh byt-s`n vbntyh tjnk vbntyh mgdv vbnvtyh dvr vbnvtyh b`lh ysbv bny yv$p bn-ysr`l.

7:30 bny `sr ymnh vysvh vysvy vbryjh vsrx `xvtm.

7:31 vbny bryjh xbr vmlky`l hv` `by brzvt.

7:32 vxbr hvlyd `t-ypl+ v`t-svmr v`t-xvtm v`t svj` `xvtm.

7:33 vbny ypl+ p$k vbmhl vjsvt `lh bny ypl+.

7:34 vbny smr `xy vrvhgh yxbh v`rm.

7:35 vbn-hlm `xyv &vpx vymnj vsls vjml.

7:36 bny &vpx $vx vxrnpr vsvjl vbry vymrh.

7:37 b&r vhvd vsm` vslsh vytrn vb`r`.

7:38 vbny ytr ypnh vp$ph v`r`.

7:39 vbny jl` `rx vxny`l vr&y`.

7:40 kl-`lh bny-`sr r`sy byt-h`bvt brvrym gbvry xylym r`sy hnsy`ym vhtyxsm b&b` bmlxmh m$prm `nsym jsrym vssh `lp.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase