Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

8:1 vbnymn hvlyd `t-blj bkrv `sbl hsny v`xrx hslysy.

8:2 nvxh hrbyjy vrp` hxmysy.

8:3 vyhyv bnym lblj `dr vgr` v`byhvd.

8:4 v`bysvj vnjmn v`xvx.

8:5 vgr` vspvpn vxvrm.

8:6 v`lh bny `xvd `lh hm r`sy `bvt lyvsby gbj vyglvm `l-mnxt.

8:7 vnjmn v`xyh vgr` hv` hglm vhvlyd `t-jz` v`t-`xyxd.

8:8 vsxrym hvlyd bsdh mv`b mn-slxv `tm xvsym v`t-bjr` nsyv.

8:9 vyvld mn-xds `stv `t-yvbb v`t-&by` v`t-mys` v`t-mlkm.

8:10 v`t-yjv& v`t-skyh v`t-mrmh `lh bnyv r`sy `bvt.

8:11 vmxsym hvlyd `t-`by+vb v`t-`lpjl.

8:12 vbny `lpjl jbr vmsjm vsmd hv` bnh `t-`vnv v`t-ld vbntyh.

8:13 vbrjh vsmj hmh r`sy h`bvt lyvsby `ylvn hmh hbryxv `t-yvsby gt.

8:14 v`xyv ssq vyrmvt.

8:15 vzbdyh vjrd vjdr.

8:16 vmyk`l vysph vyvx` bny bryjh.

8:17 vzbdyh vmslm vxzqy vxbr.

8:18 vysmry vyzly`h vyvbb bny `lpjl.

8:19 vyqym vzkry vzbdy.

8:20 v`lyjny v<y v`ly`l.

8:21 vjdyh vbr`yh vsmrt bny smjy.

8:22 vyspn vjbr v`ly`l.

8:23 vjbdvn vzkry vxnn.

8:24 vxnnyh vjylm vjnttyh.

8:25 vypdyh vpny`l bny ssq.

8:26 vsmsry vsxryh vjtlyh.

8:27 vyjrsyh v`lyh vzkry bny yrxm.

8:28 `lh r`sy `bvt ltldvtm r`sym `lh ysbv byrvslm.

8:29 vbgbjvn ysbv `by gbjvn vsm `stv mjkh.

8:30 vbnv hbkvr jbdvn v&vr vqys vbjl vndb.

8:31 vgdvr v`xyv vzkr.

8:32 vmqlvt hvlyd `t-sm`h v`p-hmh ngd `xyhm ysbv byrvslm jm- `xyhm.

8:33 vnr hvlyd `t-qys vqys hvlyd `t-s`vl vs`vl hvlyd `t-yhvntn v`t-mlky-svj v`t-`byndb v`t-`sbjl.

8:34 vbn-yhvntn mryb bjl vmryb bjl hvlyd `t-mykh.

8:35 vbny mykh pytvn vmlk vt`rj v`xz.

8:36 v`xz hvlyd `t-yhvjdh vyhvjdh hvlyd `t-jlmt v`t-jzmvt v`t- zmry vzmry hvlyd `t-mv&`.

8:37 vmv&` hvlyd `t-bnj` rph bnv `ljsh bnv `&l bnv.

8:38 vl`&l ssh bnym v`lh smvtm jzryqm bkrv vysmj`l vsjryh vjbdyh vxnn kl-`lh bny `&l.

8:39 vbny jsq `xyv `vlm bkrv yjvs hsny v`lypl+ hslsy.

8:40 vyhyv bny-`vlm `nsym gbry-xyl drky qst vmrbym bnym vbny bnym m`h vxmsym kl-`lh mbny bnymn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase