Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

9:1 vkl-ysr`l htyxsv vhnm ktvbym jl-$pr mlky ysr`l vyhvdh hglv lbbl bmjlm.

9:2 vhyvsbym hr`snym `sr b`xztm bjryhm ysr`l hkhnym hlvym vhntynym.

9:3 vbyrvslm ysbv mn-bny yhvdh vmn-bny bnymn vmn-bny `prym vmnsh.

9:4 jvty bn-jmyhvd bn-jmry bn-`mry bn-bnymn-bny pr& bn-yhvdh.

9:5 vmn-hsylvny jsyh hbkvr vbnyv.

9:6 vmn-bny-zrx yjv`l v`xyhm ss-m`vt vtsjym.

9:7 vmn-bny bnymn $lv` bn-mslm bn-hvdvyh bn-h$n`h.

9:8 vybnyh bn-yrxm v`lh bn-jzy bn-mkry vmslm bn-sp+yh bn-rjv`l bn- ybnyh.

9:9 v`xyhm ltldvtm tsj m`vt vxmsym vssh kl-`lh `nsym r`sy `bvt lbyt `btyhm.

9:10 vmn-hkhnym ydjyh vyhvyryb vykyn.

9:11 vjzryh bn-xlqyh bn-mslm bn-&dvq bn-mryvt bn-`xy+vb ngyd byt h`lhym.

9:12 vjdyh bn-yrxm bn-psxvr bn-mlkyh vmjsy bn-jdy`l bn-yxzrh bn- mslm bn-mslmyt bn-`mr.

9:13 v`xyhm r`sym lbyt `bvtm `lp vsbj m`vt vssym gbvry xyl ml`kt jbvdt byt-h`lhym.

9:14 vmn-hlvym smjyh bn-xsvb bn-jzryqm bn-xsbyh mn-bny mrry.

9:15 vbqbqr xrs vgll vmtnyh bn-myk` bn-zkry bn-`$p.

9:16 vjbdyh bn-smjyh bn-gll bn-ydvtvn vbrkyh bn-`$` bn-`lqnh hyvsb bx&ry n+vpty.

9:17 vhsjrym slvm vjqvb v+lmn v`xymn v`xyhm slvm hr`s.

9:18 vjd-hnh bsjr hmlk mzrxh hmh hsjrym lmxnvt bny lvy.

9:19 vslvm bn-qvr` bn-`by$p bn-qrx v`xyv lbyt-`byv hqrxym jl ml`kt hjbvdh smry h$pym l`hl v`btyhm jl-mxnh yhvh smry hmbv`.

9:20 vpynx$ bn-`ljzr ngyd hyh jlyhm lpnym yhvh jmv.

9:21 zkryh bn mslmyh sjr ptx l`hl mvjd.

9:22 klm hbrvrym lsjrym b$pym m`tym vsnym jsr hmh bx&ryhm htyxsm hmh y$d dvyd vsmv`l hr`h b`mvntm.

9:23 vhm vbnyhm jl-hsjrym lbyt-yhvh lbyt-h`hl lmsmrvt.

9:24 l`rbj rvxvt yhyv hsjrym mzrx ymh &pvnh vngbh.

9:25 v`xyhm bx&ryhm lbv` lsbjt hymym mjt `l-jt jm-`lh.

9:26 ky b`mvnh hmh `rbjt gbry hsjrym hm hlvym vhyv jl-hlskvt vjl h`&rvt byt h`lhym.

9:27 v$bybvt byt-h`lhym ylynv ky-jlyhm msmrt vhm jl-hmptx vlbqr lbqr.

9:28 vmhm jl-kly hjbvdh ky-bm$pr yby`vm vbm$pr yv&y`vm.

9:29 vmhm mmnym jl-hklym vjl kl-kly hqds vjl-h$lt vhyyn vhsmn vhlbvnh vhbsmym.

9:30 vmn-bny hkhnym rqxy hmrqxt lbsmym.

9:31 vmttyh mn-hlvym hv` hbkvr lslm hqrxy b`mvnh jl mjsh hxbtym.

9:32 vmn-bny hqhty mn-`xyhm jl-lxm hmjrkt lhkyn sbt sbt.

9:33 v`lh hmsrrym r`sy `bvt llvym blskt p+yrym ky-yvmm vlylh jlyhm bml`kh.

9:34 `lh r`sy h`bvt llvym ltldvtm r`sym `lh ysbv byrvslm.

9:35 vbgbjvn ysbv `by-gbjvn yjv`l vsm `stv mjkh.

9:36 vbnv hbkvr jbdvn v&vr vqys vbjl vnr vndb.

9:37 vgdvr v`xyv vzkryh vmqlvt.

9:38 vmqlvt hvlyd `t-sm`m v`p-hm ngd `xyhm ysbv byrvslm jm-`xyhm.

9:39 vnr hvlyd `t-qys vqys hvlyd `t-s`vl vs`vl hvlyd `t-yhvntn v`t-mlky-svj v`t-`byndb v`t-`sbjl.

9:40 vbn-yhvntn mryb bjl vmry-bjl hvlyd `t-mykh.

9:41 vbny mykh pytvn vmlk vtxrj.

9:42 v`xz hvlyd `t-yjrh vyjrh hvlyd `t-jlmt v`t-jzmvt v`t-zmry vzmry hvlyd `t-mv&`.

9:43 vmv&` hvlyd `t-bnj` vrpyh bnv `ljsh bnv `&l bnv.

9:44 vl`&l ssh bnym v`lh smvtm jzryqm bkrv vysmj`l vsjryh vjbdyh vxnn `lh bny `&l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase