Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

11:1 vyqb&v kl-ysr`l `l-dvyd xbrvnh l`mr hnh j&mk vbsrk `nxnv.

11:2 gm-tmvl gm-slsvm gm bhyvt s`vl mlk `th hmv&y` vhmby` `t-ysr`l vy`mr yhvh `lhyk lk `th trjh `t-jmy `t-ysr`l v`th thyh ngyd jl jmy ysr`l.

11:3 vyb`v kl-zqny ysr`l `l-hmlk xbrvnh vykrt lhm dvyd bryt bxbrvn lpny yhvh vymsxv `t-dvyd lmlk jl-ysr`l kdbr yhvh byd-smv`l.

11:4 vylk dvyd vkl-ysr`l yrvslm hy` ybv$ vsm hybv$y ysby h`r&.

11:5 vy`mrv ysby ybv$ ldvyd l` tbv` hnh vylkd dvyd `t-m&dt &yvn hy` jyr dvyd.

11:6 vy`mr dvyd kl-mkh ybv$y br`svnh yhyh lr`s vlsr vyjl br`svnh yv`b bn-&rvyh vyhy lr`s.

11:7 vysb dvyd bm&d jl-kn qr`v-lv jyr dvyd.

11:8 vybn hjyr m$byb mn-hmlv` vjd-h$byb vyv`b yxyh `t-s`r hjyr.

11:9 vylk dvyd hlvk vgdvl vyhvh &b`vt jmv.

11:10 v`lh r`sy hgbvrym `sr ldvyd hmtxzqym jmv bmlkvtv jm-kl-ysr`l lhmlykv kdbr yhvh jl-ysr`l.

11:11 v`lh m$pr hgbrym `sr ldvyd ysbjm bn-xkmvny r`s hslvsym hv`- jvrr `t-xnytv jl-sls-m`vt xll bpjm `xt.

11:12 v`xryv `ljzr bn-dvdv h`xvxy hv` bslvsh hgbrym.

11:13 hv`-hyh jm-dvyd bp$ dmym vhplstym n`$pv-sm lmlxmh vthy xlqt hsdh ml`h sjvrym vhjm n$v mpny plstym.

11:14 vyty&bv btvk-hxlqh vy&ylvh vykv `t-plstym vyvsj yhvh tsvjh gdvlh.

11:15 vyrdv slvsh mn-hslvsym r`s jl-h&r `l-dvyd `l-mjrt jdlm vmxnh plstym xnh bjmq rp`ym.

11:16 vdvyd `z bm&vdh vn&yb plstym `z bbyt lxm.

11:17 vyt`v dvyd vy`mr my ysqny mym mbvr byt-lxm `sr bsjr.

11:18 vybqjv hslsh bmxnh plstym vys`bv-mym mbvr byt-lxm `sr bsjr vys`v vyb`v `l-dvyd vl`-`bh dvyd lstvtm vyn$k `tm lyhvh.

11:19 vy`mr xlylh ly m`lhy mjsvt z`t hdm h`nsym h`lh `sth bnpsvtm ky bnpsvtm hby`vm vl` `bh lstvtm `lh jsv slst hgbvrym.

11:20 v`bsy `xy-yv`b hv` hyh r`s hslvsh vhv` jvrr `t-xnytv jl-sls m`vt xll vl`-sm bslvsh.

11:21 mn-hslvsh bsnym nkbd vyhy lhm lsr vjd-hslvsh l`-b`.

11:22 bnyh bn-yhvydj bn-`ys-xyl rb-pjlym mn-qb&`l hv` hkh `t sny `ry`l mv`b vhv` yrd vhkh `t-h`ry btvk hbvr byvm hslg.

11:23 vhv`-hkh `t-h`ys hm&ry `ys mdh xms b`mh vbyd hm&ry xnyt kmnvr `rgym vyrd `lyv bsb+ vygzl `t-hxnyt myd hm&ry vyhrghv bxnytv.

11:24 `lh jsh bnyhv bn-yhvydj vlv-sm bslvsh hgbrym.

11:25 mn-hslvsym hnv nkbd hv` v`l-hslvsh l`-b` vysymhv dvyd jl- msmjtv.

11:26 vgbvry hxylym jsh-`l `xy yv`b `lxnn bn-dvdv mbyt lxm.

11:27 smvt hhrvry xl& hplvny.

11:28 jyr` bn-jqs htqvjy `byjzr hjntvty.

11:29 $bky hxsty jyly h`xvxy.

11:30 mhry hn+pty xld bn-bjnh hn+vpty.

11:31 `yty bn-ryby mgbjt bny bnymn bnyh hprjtny.

11:32 xvry mnxly gjs `by`l hjrbty.

11:33 jzmvt hbxrvmy `lyxb` hsjlbny.

11:34 bny hsm hgzvny yvntn bn-sgh hhrry.

11:35 `xy`m bn-skr hhrry `lypl bn-`vr.

11:36 xpr hmkrty `xyh hplny.

11:37 x&rv hkrmly njry bn-`zby.

11:38 yv`l `xy ntn mbxr bn-hgry.

11:39 &lq hjmvny nxry hbrty ns` kly yv`b bn-&rvyh.

11:40 jyr` hytry grb hytry.

11:41 `vryh hxty zbd bn-`xly.

11:42 jdyn` bn-syz` hr`vbny r`s lr`vbny vjlyv slvsym.

11:43 xnn bn-mjkh vyvsp+ hmtny.

11:44 jzy` hjstrty smj vyjv`l bny xvtm hjrjry.

11:45 ydyj`l bn-smry vyx` `xyv hty&y.

11:46 `ly`l hmxvym vyryby vyvsvyh bny `lnjm vytmh hmv`by.

11:47 `ly`l vjvbd vyjsy`l hm&byh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase