Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

15:1 vyjs-lv btym bjyr dvyd vykn mqvm l`rvn h`lhym vy+-lv `hl.

15:2 `z `mr dvyd l` ls`t `t-`rvn h`lhym ky `m-hlvym ky-bm bxr yhvh ls`t `t-`rvn yhvh vlsrtv jd-jvlm.

15:3 vyqhl dvyd `t-kl-ysr`l `l-yrvslm lhjlvt `t-`rvn yhvh `l-mqvmv `sr-hkyn lv.

15:4 vy`$p dvyd `t-bny `hrn v`t-hlvym.

15:5 lbny qht `vry`l hsr v`xyv m`h vjsrym.

15:6 lbny mrry jsyh hsr v`xyv m`tym vjsrym.

15:7 lbny grsvm yv`l hsr v`xyv m`h vslsym.

15:8 lbny `ly&pn smjyh hsr v`xyv m`tym.

15:9 lbny xbrvn `ly`l hsr v`xyv smvnym.

15:10 lbny jzy`l jmyndb hsr v`xyv m`h vsnym jsr.

15:11 vyqr` dvyd l&dvq vl`bytr hkhnym vllvym l`vry`l jsyh vyv`l smjyh v`ly`l vjmyndb.

15:12 vy`mr lhm `tm r`sy h`bvt llvym htqdsv `tm v`xykm vhjlytm `t `rvn yhvh `lhy ysr`l `l-hkynvty lv.

15:13 ky lmbr`svnh l` `tm pr& yhvh `lhynv bnv ky-l` drsnhv kmsp+.

15:14 vytqdsv hkhnym vhlvym lhjlvt `t-`rvn yhvh `lhy ysr`l.

15:15 vys`v bny-hlvym `t `rvn h`lhym k`sr &vh msh kdbr yhvh bktpm bm+vt jlyhm.

15:16 vy`mr dvyd lsry hlvym lhjmyd `t-`xyhm hmsrrym bkly-syr nblym vknrvt vm<ym msmyjym lhrym-bqvl lsmxh.

15:17 vyjmydv hlvym `t hymn bn-yv`l vmn-`xyv `$p bn-brkyhv vmn-bny mrry `xyhm `ytn bn-qvsyhv.

15:18 vjmhm `xyhm hmsnym zkryhv bn vyjzy`l vsmyrmvt vyxy`l vjny `ly`b vbnyhv vmjsyhv vmttyhv v`lyplhv vmqnyhv vjbd `dm vyjy`l hsjrym.

15:19 vhmsrrym hymn `$p v`ytn bm<ym nxst lhsmyj.

15:20 vzkryh vjzy`l vsmyrmvt vyxy`l vjny v`ly`b vmjsyhv vbnyhv bnblym jl-jlmvt.

15:21 vmttyhv v`lyplhv vmqnyhv vjbd `dm vyjy`l vjzzyhv bknrvt jl- hsmynyt ln&x.

15:22 vknnyhv sr-hlvym bms` y$r bms` ky mbyn hv`.

15:23 vbrkyh v`lqnh sjrym l`rvn.

15:24 vsbnyhv vyvsp+ vntn`l vjmsy vzkryhv vbnyhv v`lyjzr hkhnym mx&&rym bx&&rvt lpny `rvn h`lhym vjbd `dm vyxyh sjrym l`rvn.

15:25 vyhy dvyd vzqny ysr`l vsry h`lpym hhlkym lhjlvt `t-`rvn bryt- yhvh mn-byt jbd-`dm bsmxh.

15:26 vyhy bjzr h`lhym `t-hlvym ns`y `rvn bryt-yhvh vyzbxv sbjh- prym vsbjh `ylym.

15:27 vdvyd mkrbl bmjyl bv& vkl-hlvym hns`ym `t-h`rvn vhmsrrym vknnyh hsr hms` hmsrrym vjl-dvyd `pvd bd.

15:28 vkl-ysr`l mjlym `t-`rvn bryt-yhvh btrvjh vbqvl svpr vbx&&rvt vbm<ym msmjym bnblym vknrvt.

15:29 vyhy `rvn bryt yhvh b` jd-jyr dvyd vmykl bt-s`vl nsqph bjd hxlvn vtr` `t-hmlk dvyd mrqd vmsxq vtbz lv blbh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase