Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

16:1 vyby`v `t-`rvn h`lhym vy&ygv `tv btvk h`hl `sr n+h-lv dvyd vyqrybv jlvt vslmym lpny h`lhym.

16:2 vykl dvyd mhjlvt hjlh vhslmym vybrk `t-hjm bsm yhvh.

16:3 vyxlq lkl-`ys ysr`l m`ys vjd-`sh l`ys kkr-lxm v`spr v`sysh.

16:4 vytn lpny `rvn yhvh mn-hlvym msrtym vlhzkyr vlhvdvt vlhll lyhvh `lhy ysr`l.

16:5 `$p hr`s vmsnhv zkryh yjy`l vsmyrmvt vyxy`l vmttyh v`ly`b vbnyhv vjbd `dm vyjy`l bkly nblym vbknrvt v`$p bm<ym msmyj.

16:6 vbnyhv vyxzy`l hkhnym bx&&rvt tmyd lpny `rvn bryt-h`lhym.

16:7 byvm hhv` `z ntn dvyd br`s lhdvt lyhvh byd-`$p v`xyv.

16:8 hvdv lyhvh qr`v bsmv hvdyjv bjmym jlyltyv.

16:9 syrv lv zmrv-lv syxv bkl-npl`tyv.

16:10 hthllv bsm qdsv ysmx lb mbqsy yhvh.

16:11 drsv yhvh vjzv bqsv pnyv tmyd.

16:12 zkrv npl`tyv `sr jsh mptyv vmsp+y-pyhv.

16:13 zrj ysr`l jbdv bny yjqb bxyryv.

16:14 hv` yhvh `lhynv bkl-h`r& msp+yv.

16:15 zkrv ljvlm brytv dbr &vh l`lp dvr.

16:16 `sr krt `t-`brhm vsbvjtv ly&xq.

16:17 vyjmydh lyjqb lxq lysr`l bryt jvlm.

16:18 l`mr lk `tn `r&-knjn xbl nxltkm.

16:19 bhyvtkm mty m$pr kmj+ vgrym bh.

16:20 vythlkv mgvy `l-gvy vmmmlkh `l-jm `xr.

16:21 l`-hnyx l`ys ljsqm vyvkx jlyhm mlkym.

16:22 `l-tgjv bmsyxy vbnby`y `l-trjv.

16:23 syrv lyhvh kl-h`r& bsrv myvm-`l-yvm ysvjtv.

16:24 $prv bgvym `t-kbvdv bkl-hjmym npl`tyv.

16:25 ky gdvl yhvh vmhll m`d vnvr` hv` jl-kl-`lhym.

16:26 ky kl-`lhy hjmym `lylym vyhvh smym jsh.

16:27 hvd vhdr lpnyv jz vxdvh bmqmv.

16:28 hbv lyhvh mspxvt jmym hbv lyhvh kbvd vjz.

16:29 hbv lyhvh kbvd smv s`v mnxh vb`v lpnyv hstxvv lyhvh bhdrt- qds.

16:30 xylv mlpnyv kl-h`r& `p-tkvn tbl bl-tmv+.

16:31 ysmxv hsmym vtgl h`r& vy`mrv bgvym yhvh mlk.

16:32 yrjm hym vmlv`v yjl& hsdh vkl-`sr-bv.

16:33 `z yrnnv j&y hyjr mlpny yhvh ky-b` lspv+ `t-h`r&.

16:34 hvdv lyhvh ky +vb ky ljvlm x$dv.

16:35 v`mrv hvsyjnv `lhy ysjnv vqb&nv vh&ylnv mn-hgvym lhdvt lsm qdsk lhstbx bthltk.

16:36 brvk yhvh `lhy ysr`l mn-hjvlm vjd hjlm vy`mrv kl-hjm `mn vhll lyhvh.

16:37 vyjzb-sm lpny `rvn bryt-yhvh l`$p vl`xyv lsrt lpny h`rvn tmyd ldbr-yvm byvmv.

16:38 vjbd `dm v`xyhm ssym vsmvnh vjbd `dm bn-ydytvn vx$h lsjrym.

16:39 v`t &dvq hkhn v`xyv hkhnym lpny mskn yhvh bbmh `sr bgbjvn.

16:40 lhjlvt jlvt lyhvh jl-mzbx hjlh tmyd lbqr vljrb vlkl-hktvb btvrt yhvh `sr &vh jl-ysr`l.

16:41 vjmhm hymn vydvtvn vs`r hbrvrym `sr nqbv bsmvt lhdvt lyhvh ky ljvlm x$dv.

16:42 vjmhm hymn vydvtvn x&&rvt vm<ym lmsmyjym vkly syr h`lhym vbny ydvtvn lsjr.

16:43 vylkv kl-hjm `ys lbytv vy$b dvyd lbrk `t-bytv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase