Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

20:1 vyhy ljt tsvbt hsnh ljt &`t hmlkym vynhg yv`b `t-xyl h&b` vysxt `t-`r& bny-jmvn vyb` vy&r `t-rbh vdvyd ysb byrvslm vyk yv`b `t-rbh vyhr$h.

20:2 vyqx dvyd `t-j+rt-mlkm mjl r`sv vym&`h msql kkr-zhb vbh `bn yqrh vthy jl-r`s dvyd vsll hjyr hv&y` hrbh m`d.

20:3 v`t-hjm `sr-bh hv&y` vysr bmgrh vbxry&y hbrzl vbmgrvt vkn yjsh dvyd lkl jry bny-jmvn vysb dvyd vkl-hjm yrvslm.

20:4 vyhy `xrykn vtjmd mlxmh bgzr jm-plstym `z hkh $bky hxsty `t- $py myldy hrp`ym vyknjv.

20:5 vthy-jvd mlxmh `t-plstym vyk `lxnn bn-yjvr `t-lxmy `xy glyt hgty vj& xnytv kmnvr `rgym.

20:6 vthy-jvd mlxmh bgt vyhy `ys mdh v`&bjtyv ss-vss jsrym v`rbj vgm-hv` nvld lhrp`.

20:7 vyxrp `t-ysr`l vykhv yhvntn bn-smj` `xy dvyd.

20:8 `l nvldv lhrp` bgt vyplv byd-dvyd vbyd-jbdyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase