Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

23:1 vdvyd zqn vsbj ymym vymlk `t-slmh bnv jl-ysr`l.

23:2 vy`$p `t-kl-sry ysr`l vhkhnym vhlvym.

23:3 vy$prv hlvym mbn slsym snh vmjlh vyhy m$prm lglgltm lgbrym slsym vsmvnh `lp.

23:4 m`lh ln&x jl-ml`kt byt-yhvh jsrym v`rbjh `lp vs+rym vsp+ym sst `lpym.

23:5 v`rbjt `lpym sjrym v`rbjt `lpym mhllym lyhvh bklym `sr jsyty lhll.

23:6 vyxlqm dvyd mxlqvt lbny lvy lgrsvn qht vmrry.

23:7 lgrsny ljdn vsmjy.

23:8 bny ljdn hr`s yxy`l vztm vyv`l slsh.

23:9 bny smjy slmvt vxzy`l vhrn slsh `lh r`sy h`bvt lljdn.

23:10 vbny smjy yxt zyn` vyjvs vbryjh `lh bny-smjy `rbjh.

23:11 vyhy-yxt hr`s vzyzh hsny vyjvs vbryjh l`-hrbv bnym vyhyv lbyt `b lpqdh `xt.

23:12 bny qht jmrm y&hr xbrvn vjzy`l `rbjh.

23:13 bny jmrm `hrn vmsh vybdl `hrn lhqdysv qds qdsym hv`-vbnyv jd- jvlm lhq+yr lpny yhvh lsrtv vlbrk bsmv jd-jvlm.

23:14 vmsh `ys h`lhym bnyv yqr`v jl-sb+ hlvy.

23:15 bny msh grsm v`lyjzr.

23:16 bny grsvm sbv`l hr`s.

23:17 vyhyv bny-`lyjzr rxbyh hr`s vl`-hyh l`lyjzr bnym `xrym vbny rxbyh rbv lmjlh.

23:18 bny y&hr slmyt hr`s.

23:19 bny xbrvn yryhv hr`s `mryh hsny yxzy`l hslysy vyqmjm hrbyjy.

23:20 bny jzy`l mykh hr`s vysyh hsny.

23:21 bny mrry mxly vmvsy bny mxly `ljzr vqys.

23:22 vymt `ljzr vl`-hyv lv bnym ky `m-bnvt vys`vm bny-qys `xyhm.

23:23 bny mvsy mxly vjdr vyrmvt slsh.

23:24 `lh bny-lvy lbyt `btyhm r`sy h`bvt lpqvdyhm bm$pr smvt lglgltm jsh hml`kh ljbdt byt yhvh mbn jsrym snh vmjlh.

23:25 ky `mr dvyd hnyx yhvh `lhy-ysr`l ljmv vyskn byrvslm jd- ljvlm.

23:26 vgm llvym `yn-ls`t `t-hmskn v`t-kl-klyv ljbdtv.

23:27 ky bdbry dvyd h`xrnym hmh m$pr bny-lvy mbn jsrym snh vlmjlh.

23:28 ky mjmdm lyd-bny `hrn ljbdt byt yhvh jl-hx&rvt vjl-hlskvt vjl-+hrt lkl-qds vmjsh jbdt byt h`lhym.

23:29 vllxm hmjrkt vl$lt lmnxh vlrqyqy hm&vt vlmxbt vlmrbkt vlkl- msvrh vmdh.

23:30 vljmd bbqr bbqr lhdvt vlhll lyhvh vkn ljrb.

23:31 vlkl hjlvt jlvt lyhvh lsbtvt lxdsym vlmjdym bm$pr kmsp+ jlyhm tmyd lpny yhvh.

23:32 vsmrv `t-msmrt `hl-mvjd v`t msmrt hqds vmsmrt bny `hrn `xyhm ljbdt byt yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase