Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

24:1 vlbny `hrn mxlqvtm bny `hrn ndb v`byhv` `ljzr v`ytmr.

24:2 vymt ndb v`byhv` lpny `byhm vbnym l`-hyv lhm vykhnv `ljzr v`ytmr.

24:3 vyxlqm dvyd v&dvq mn-bny `ljzr v`xymlk mn-bny `ytmr lpqdtm bjbdtm.

24:4 vym&`v bny-`ljzr rbym lr`sy hgbrym mn-bny `ytmr vyxlqvm lbny `ljzr r`sym lbyt-`bvt ssh jsr vlbny `ytmr lbyt `bvtm smvnh.

24:5 vyxlqvm bgvrlvt `lh jm-`lh ky-hyv sry-qds vsry h`lhym mbny `ljzr vbbny `ytmr.

24:6 vyktbm smjyh bn-ntn`l h$vpr mn-hlvy lpny hmlk vhsrym v&dvq hkhn v`xymlk bn-`bytr vr`sy h`bvt lkhnym vllvym byt-`b `xd `xz l`ljzr v`xz `xz l`ytmr.

24:7 vy&` hgvrl hr`svn lyhvyryb lydjyh hsny.

24:8 lxrm hslysy lsjrym hrbjy.

24:9 lmlkyh hxmysy lmymn hssy.

24:10 lhqv& hsbjy l`byh hsmyny.

24:11 lysvj htsjy lsknyhv hjsry.

24:12 l`lysyb jsty jsr lyqym snym jsr.

24:13 lxph slsh jsr lysb`b `rbjh jsr.

24:14 lblgh xmsh jsr l`mr ssh jsr.

24:15 lxzyr sbjh jsr lhp&& smvnh jsr.

24:16 lptxyh tsjh jsr lyxzq`l hjsrym.

24:17 lykyn `xd vjsrym lgmvl snym vjsrym.

24:18 ldlyhv slsh vjsrym lmjzyhv `rbjh vjsrym.

24:19 `lh pqdtm ljbdtm lbv` lbyt-yhvh kmsp+m byd `hrn `byhm k`sr &vhv yhvh `lhy ysr`l.

24:20 vlbny lvy hnvtrym lbny jmrm svb`l lbny svb`l yxdyhv.

24:21 lrxbyhv lbny rxbyhv hr`s ysyh.

24:22 ly&hry slmvt lbny slmvt yxt.

24:23 vbny yryhv `mryhv hsny yxzy`l hslysy yqmjm hrbyjy.

24:24 bny jzy`l mykh lbny mykh smvr.

24:25 `xy mykh ysyh lbny ysyh zkryhv.

24:26 bny mrry mxly vmvsy bny yjzyhv bnv.

24:27 bny mrry lyjzyhv bnv vshm vzkvr vjbry.

24:28 lmxly `ljzr vl`-hyh lv bnym.

24:29 lqys bny-qys yrxm`l.

24:30 vbny mvsy mxly vjdr vyrymvt `lh bny hlvym lbyt `btyhm.

24:31 vypylv gm-hm gvrlvt ljmt `xyhm bny-`hrn lpny dvyd hmlk v&dvq v`xymlk vr`sy h`bvt lkhnym vllvym `bvt hr`s ljmt `xyv hq+n.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase