Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

26:1 lmxlqvt lsjrym lqrxym mslmyhv bn-qr` mn-bny `$p.

26:2 vlmslmyhv bnym zkryhv hbkvr ydyj`l hsny zbdyhv hslysy ytny`l hrbyjy.

26:3 jylm hxmysy yhvxnn hssy `lyhvjyny hsbyjy.

26:4 vljbd `dm bnym smjyh hbkvr yhvzbd hsny yv`x hslsy vskr hrbyjy vntn`l hxmysy.

26:5 jmy`l hssy ysskr hsbyjy pjlty hsmyny ky brkv `lhym.

26:6 vlsmjyh bnv nvld bnym hmmslym lbyt `byhm ky-gbvry xyl hmh.

26:7 bny smjyh jtny vrp`l vjvbd `lzbd `xyv bny-xyl `lyhv v$mkyhv.

26:8 kl-`lh mbny jbd `dm hmh vbnyhm v`xyhm `ys-xyl bkx ljbdh ssym vsnym ljbd `dm.

26:9 vlmslmyhv bnym v`xym bny-xyl smvnh jsr.

26:10 vlx$h mn-bny-mrry bnym smry hr`s ky l`-hyh bkvr vysymhv `byhv lr`s.

26:11 xlqyhv hsny +blyhv hslsy zkryhv hrbjy kl-bnym v`xym lx$h slsh jsr.

26:12 l`lh mxlqvt hsjrym lr`sy hgbrym msmrvt ljmt `xyhm lsrt bbyt yhvh.

26:13 vypylv gvrlvt kq+n kgdvl lbyt `bvtm lsjr vsjr.

26:14 vypl hgvrl mzrxh lslmyhv vzkryhv bnv yvj& bskl hpylv gvrlvt vy&` gvrlv &pvnh.

26:15 ljbd `dm ngbh vlbnyv byt h`$pym.

26:16 lspym vlx$h lmjrb jm sjr slkt bm$lh hjvlh msmr ljmt msmr.

26:17 lmzrx hlvym ssh l&pvnh lyvm `rbjh lngbh lyvm `rbjh vl`$pym snym snym.

26:18 lprbr lmjrb `rbjh lm$lh snym lprbr.

26:19 `lh mxlqvt hsjrym lbny hqrxy vlbny mrry.

26:20 vhlvym `xyh jl-`v&rvt byt h`lhym vl`&rvt hqdsym.

26:21 bny ljdn bny hgrsny lljdn r`sy h`bvt lljdn hgrsny yxy`ly.

26:22 bny yxy`ly ztm vyv`l `xyv jl-`&rvt byt yhvh.

26:23 ljmrmy ly&hry lxbrvny ljzy`ly.

26:24 vsb`l bn-grsvm bn-msh ngyd jl-h`&rvt.

26:25 v`xyv l`lyjzr rxbyhv bnv vysjyhv bnv vyrm bnv vzkry bnv vslmvt bnv.

26:26 hv` slmvt v`xyv jl kl-`&rvt hqdsym `sr hqdys dvyd hmlk vr`sy h`bvt lsry-h`lpym vhm`vt vsry h&b`.

26:27 mn-hmlxmvt vmn-hsll hqdysv lxzq lbyt yhvh.

26:28 vkl hhqdys smv`l hr`h vs`vl bn-qys v`bnr bn-nr vyv`b bn- &rvyh kl hmqdys jl yd-slmyt v`xyv.

26:29 ly&hry knnyhv vbnyv lml`kh hxy&vnh jl-ysr`l ls+rym vlsp+ym.

26:30 lxbrvny xsbyhv v`xyv bny-xyl `lp vsbj-m`vt jl pqdt ysr`l mjbr lyrdn mjrbh lkl ml`kt yhvh vljbdt hmlk.

26:31 lxbrvny yryh hr`s lxbrvny ltldtyv l`bvt bsnt h`rbjym lmlkvt dvyd ndrsv vym&` bhm gbvry xyl byjzyr gljd.

26:32 v`xyv bny-xyl `lpym vsbj m`vt r`sy h`bvt vypqydm dvyd hmlk jl-hr`vbny vhgdy vx&y sb+ hmnsy lkl-dbr h`lhym vdbr hmlk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase