Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

29:1 vy`mr dvyd hmlk lkl-hqhl slmh bny `xd bxr-bv `lhym njr vrk vhml`kh gdvlh ky l` l`dm hbyrh ky lyhvh `lhym.

29:2 vkkl-kxy hkynvty lbyt-`lhy hzhb lzhb vhk$p lk$p vhnxst lnxst hbrzl lbrzl vhj&ym lj&ym `bny-shm vmlv`ym `bny-pvk vrqmh vkl `bn yqrh v`bny-sys lrb.

29:3 vjvd br&vty bbyt `lhy ys-ly $glh zhb vk$p ntty lbyt-`lhy lmjlh mkl-hkynvty lbyt hqds.

29:4 slst `lpym kkry zhb mzhb `vpyr vsbjt `lpym kkr-k$p mzqq l+vx qyrvt hbtym.

29:5 lzhb lzhb vlk$p lk$p vlkl-ml`kh byd xrsym vmy mtndb lml`vt ydv hyvm lyhvh.

29:6 vytndbv sry h`bvt vsry sb+y ysr`l vsry h`lpym vhm`vt vlsry ml`kt hmlk.

29:7 vytnv ljbvdt byt-h`lhym zhb kkrym xmst-`lpym v`drknym rbv vk$p kkrym jsrt `lpym vnxst rbv vsmvnt `lpym kkrym vbrzl m`h- `lp kkrym.

29:8 vhnm&` `tv `bnym ntnv l`v&r byt-yhvh jl yd-yxy`l hgrsny.

29:9 vysmxv hjm jl-htndbm ky blb slm htndbv lyhvh vgm dvyd hmlk smx smxh gdvlh.

29:10 vybrk dvyd `t-yhvh ljyny kl-hqhl vy`mr dvyd brvk `th yhvh `lhy ysr`l `bynv mjvlm vjd-jvlm.

29:11 lk yhvh hgdlh vhgbvrh vhtp`rt vhn&x vhhvd ky-kl bsmym vb`r& lk yhvh hmmlkh vhmtns` lkl lr`s.

29:12 vhjsr vhkbvd mlpnyk v`th mvsl bkl vbydk kx vgbvrh vbydk lgdl vlxzq lkl.

29:13 vjth `lhynv mvdym `nxnv lk vmhllym lsm tp`rtk.

29:14 vky my `ny vmy jmy ky-nj&r kx lhtndb kz`t ky-mmk hkl vmydk ntnv lk.

29:15 ky-grym `nxnv lpnyk vtvsbym kkl-`btynv k&l ymynv jl-h`r& v`yn mqvh.

29:16 yhvh `lhynv kl hhmvn hzh `sr hkynnv lbnvt-lk byt lsm qdsk mydk hy` vlk hkl.

29:17 vydjty `lhy ky `th bxn lbb vmysrym tr&h `ny bysr lbby htndbty kl-`lh vjth jmk hnm&`v-ph r`yty bsmxh lhtndb-lk.

29:18 yhvh `lhy `brhm y&xq vysr`l `btynv smrh-z`t ljvlm ly&r mxsbvt lbb jmk vhkn lbbm `lyk.

29:19 vlslmh bny tn lbb slm lsmvr m&vtyk jdvtyk vxqyk vljsvt hkl vlbnvt hbyrh `sr-hkynvty.

29:20 vy`mr dvyd lkl-hqhl brkv-n` `t-yhvh `lhykm vybrkv kl-hqhl lyhvh `lhy `btyhm vyqdv vystxvv lyhvh vlmlk.

29:21 vyzbxv lyhvh zbxym vyjlv jlvt lyhvh lmxrt hyvm hhv` prym `lp `ylym `lp kbsym `lp vn$kyhm vzbxym lrb lkl-ysr`l.

29:22 vy`klv vystv lpny yhvh byvm hhv` bsmxh gdvlh vymlykv snyt lslmh bn-dvyd vymsxv lyhvh lngyd vl&dvq lkhn.

29:23 vysb slmh jl-k$` yhvh lmlk txt-dvyd `byv vy&lx vysmjv `lyv kl-ysr`l.

29:24 vkl-hsrym vhgbrym vgm kl-bny hmlk dvyd ntnv yd txt slmh hmlk.

29:25 vygdl yhvh `t-slmh lmjlh ljyny kl-ysr`l vytn jlyv hvd mlkvt `sr l`-hyh jl-kl-mlk lpnyv jl-ysr`l.

29:26 vdvyd bn-ysy mlk jl-kl-ysr`l.

29:27 vhymym `sr mlk jl-ysr`l `rbjym snh bxbrvn mlk sbj snym vbyrvslm mlk slsym vslvs.

29:28 vymt bsybh +vbh sbj ymym jsr vkbvd vymlk slmh bnv txtyv.

29:29 vdbry dvyd hmlk hr`snym vh`xrnym hnm ktvbym jl-dbry smv`l hr`h vjl-dbry ntn hnby` vjl-dbry gd hxzh.

29:30 jm kl-mlkvtv vgbvrtv vhjtym `sr jbrv jlyv vjl-ysr`l vjl kl- mmlkvt h`r&vt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase