Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

2:1 vy$pr slmh sbjym `lp `ys $bl vsmvnym `lp `ys x&b bhr vmn&xym jlyhm slst `lpym vss m`vt.

2:2 vyslx slmh `l-xvrm mlk-&r l`mr k`sr jsyt jm-dvyd `by vtslx-lv `rzym lbnvt-lv byt lsbt bv.

2:3 hnh `ny bvnh-byt lsm yhvh `lhy lhqdys lv lhq+yr lpnyv q+rt- $mym vmjrkt tmyd vjlvt lbqr vljrb lsbtvt vlxdsym vlmvjdy yhvh `lhynv ljvlm z`t jl-ysr`l.

2:4 vhbyt `sr-`ny bvnh gdvl ky-gdvl `lhynv mkl-h`lhym.

2:5 vmy yj&r-kx lbnvt-lv byt ky hsmym vsmy hsmym l` yklklhv vmy `ny `sr `bnh-lv byt ky `m-lhq+yr lpnyv.

2:6 vjth slx-ly `ys-xkm ljsvt bzhb vbk$p vbnxst vbbrzl vb`rgvn vkrmyl vtklt vydj lptx ptvxym jm-hxkmym `sr jmy byhvdh vbyrvslm `sr hkyn dvyd `by.

2:7 vslx-ly j&y `rzym brvsym v`lgvmym mhlbnvn ky `ny ydjty `sr jbdyk yvdjym lkrvt j&y lbnvn vhnh jbdy jm-jbdyk.

2:8 vlhkyn ly j&ym lrb ky hbyt `sr-`ny bvnh gdvl vhpl`.

2:9 vhnh lx+bym lkrty hj&ym ntty x+ym mkvt ljbdyk krym jsrym `lp vsjrym krym jsrym `lp vyyn btym jsrym `lp vsmn btym jsrym `lp.

2:10 vy`mr xvrm mlk-&r bktb vyslx `l-slmh b`hbt yhvh `t-jmv ntnk jlyhm mlk.

2:11 vy`mr xvrm brvk yhvh `lhy ysr`l `sr jsh `t-hsmym v`t-h`r& `sr ntn ldvyd hmlk bn xkm yvdj skl vbynh `sr ybnh-byt lyhvh vbyt lmlkvtv.

2:12 vjth slxty `ys-xkm yvdj bynh lxvrm `by.

2:13 bn-`sh mn-bnvt dn v`byv `ys-&ry yvdj ljsvt bzhb-vbk$p bnxst bbrzl b`bnym vbj&ym b`rgmn btklt vbbv& vbkrmyl vlptx kl-ptvx vlxsb kl-mxsbt `sr yntn-lv jm-xkmyk vxkmy `dny dvyd `byk.

2:14 vjth hx+ym vhsjrym hsmn vhyyn `sr `mr `dny yslx ljbdyv.

2:15 v`nxnv nkrt j&ym mn-hlbnvn kkl-&rkk vnby`m lk rp$dvt jl-ym ypv v`th tjlh `tm yrvslm.

2:16 vy$pr slmh kl-h`nsym hgyrym `sr b`r& ysr`l `xry h$pr `sr $prm dvyd `byv vym&`v m`h vxmsym `lp vslst `lpym vss m`vt.

2:17 vyjs mhm sbjym `lp $bl vsmnym `lp x&b bhr vslst `lpym vss m`vt mn&xym lhjbyd `t-hjm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase