Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

3:1 vyxl slmh lbnvt `t-byt-yhvh byrvslm bhr hmvryh `sr nr`h ldvyd `byhv `sr hkyn bmqvm dvyd bgrn `rnn hybv$y.

3:2 vyxl lbnvt bxds hsny bsny bsnt `rbj lmlkvtv.

3:3 v`lh hv$d slmh lbnvt `t-byt h`lhym h`rk `mvt bmdh hr`svnh `mvt ssym vrxb `mvt jsrym.

3:4 vh`vlm `sr jl-pny h`rk jl-pny rxb-hbyt `mvt jsrym vhgbh m`h vjsrym vy&phv mpnymh zhb +hvr.

3:5 v`t hbyt hgdvl xph j& brvsym vyxphv zhb +vb vyjl jlyv tmrym vsrsrvt.

3:6 vy&p `t-hbyt `bn yqrh ltp`rt vhzhb zhb prvym.

3:7 vyxp `t-hbyt hqrvt h$pym vqyrvtyv vdltvtyv zhb vptx krvbym jl- hqyrvt.

3:8 vyjs `t-byt-qds hqdsym `rkv jl-pny rxb-hbyt `mvt jsrym vrxbv `mvt jsrym vyxphv zhb +vb lkkrym ss m`vt.

3:9 vmsql lm$mrvt lsqlym xmsym zhb vhjlyvt xph zhb.

3:10 vyjs bbyt-qds hqdsym krvbym snym mjsh &j&jym vy&pv `tm zhb.

3:11 vknpy hkrvbym `rkm `mvt jsrym knp h`xd l`mvt xms mgjt lqyr hbyt vhknp h`xrt `mvt xms mgyj lknp hkrvb h`xr.

3:12 vknp hkrvb h`xd `mvt xms mgyj lqyr hbyt vhknp h`xrt `mvt xms dbqh lknp hkrvb h`xr.

3:13 knpy hkrvbym h`lh prsym `mvt jsrym vhm jmdym jl-rglyhm vpnyhm lbyt.

3:14 vyjs `t-hprkt tklt v`rgmn vkrmyl vbv& vyjl jlyv krvbym.

3:15 vyjs lpny hbyt jmvdym snym `mvt slsym vxms `rk vh&pt `sr-jl- r`sv `mvt xms.

3:16 vyjs srsrvt bdbyr vytn jl-r`s hjmdym vyjs rmvnym m`h vytn bsrsrvt.

3:17 vyqm `t-hjmvdym jl-pny hhykl `xd mymyn v`xd mhsm`vl vyqr` sm- hymyny ykyn vsm hsm`ly bjz.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase