Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

4:1 vyjs mzbx nxst jsrym `mh `rkv vjsrym `mh rxbv vjsr `mvt qvmtv.

4:2 vyjs `t-hym mv&q jsr b`mh msptv `l-sptv jgvl $byb vxms b`mh qvmtv vqv slsym b`mh y$b `tv $byb.

4:3 vdmvt bqrym txt lv $byb $byb $vbbym `tv jsr b`mh mqypym `t- hym $byb snym +vrym hbqr y&vqym bm&qtv.

4:4 jvmd jl-snym jsr bqr slsh pnym &pvnh vslvsh pnym ymh vslsh pnym ngbh vslsh pnym mzrxh vhym jlyhm mlmjlh vkl-`xryhm byth.

4:5 vjbyv +px vsptv kmjsh spt-kv$ prx svsnh mxzyq btym slst `lpym ykyl.

4:6 vyjs kyvrym jsrh vytn xmsh mymyn vxmsh msm`vl lrx&h bhm `t- mjsh hjvlh ydyxv bm vhym lrx&h lkhnym bv.

4:7 vyjs `t-mnrvt hzhb jsr kmsp+m vytn bhykl xms mymyn vxms msm`vl.

4:8 vyjs slxnvt jsrh vynx bhykl xmsh mymyn vxmsh msm`vl vyjs mzrqy zhb m`h.

4:9 vyjs x&r hkhnym vhjzrh hgdvlh vdltvt ljzrh vdltvtyhm &ph nxst.

4:10 v`t-hym ntn mktp hymnyt qdmh mmvl ngbh.

4:11 vyjs xvrm `t-h$yrvt v`t-hyjym v`t-hmzrqvt vykl xyrm ljsvt `t- hml`kh `sr jsh lmlk slmh bbyt h`lhym.

4:12 jmvdym snym vhglvt vhktrvt jl-r`s hjmvdym stym vhsbkvt stym lk$vt `t-sty glvt hktrvt `sr jl-r`s hjmvdym.

4:13 v`t-hrmvnym `rbj m`vt lsty hsbkvt snym +vrym rmvnym lsbkh h`xt lk$vt `t-sty glvt hktrvt `sr jl-pny hjmvdym.

4:14 v`t-hmknvt jsh v`t-hkyrvt jsh jl-hmknvt.

4:15 `t-hym `xd v`t-hbqr snym-jsr txtyv.

4:16 v`t-h$yrvt v`t-hyjym v`t-hmzlgvt v`t-kl-klyhm jsh xvrm `byv lmlk slmh lbyt yhvh nxst mrvq.

4:17 bkkr hyrdn y&qm hmlk bjby h`dmh byn $kvt vbyn &rdth.

4:18 vyjs slmh kl-hklym h`lh lrb m`d ky l` nxqr msql hnxst.

4:19 vyjs slmh `t kl-hklym `sr byt h`lhym v`t mzbx hzhb v`t- hslxnvt vjlyhm lxm hpnym.

4:20 v`t-hmnrvt vnrtyhm lbjrm kmsp+ lpny hdbyr zhb $gvr.

4:21 vhprx vhnrvt vhmlqxym zhb hv` mklvt zhb.

4:22 vhmzmrvt vhmzrqvt vhkpvt vhmxtvt zhb $gvr vptx hbyt dltvtyv hpnymyvt lqds hqdsym vdlty hbyt lhykl zhb.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase