Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

5:1 vtslm kl-hml`kh `sr-jsh slmh lbyt yhvh vyb` slmh `t-qdsy dvyd `byv v`t-hk$p v`t-hzhb v`t-kl-hklym ntn b`&rvt byt h`lhym.

5:2 `z yqhyl slmh `t-zqny ysr`l v`t-kl-r`sy hm+vt nsy`y h`bvt lbny ysr`l `l-yrvslm lhjlvt `t-`rvn bryt-yhvh mjyr dvyd hy` &yvn.

5:3 vyqhlv `l-hmlk kl-`ys ysr`l bxg hv` hxds hsbjy.

5:4 vyb`v kl zqny ysr`l vys`v hlvym `t-h`rvn.

5:5 vyjlv `t-h`rvn v`t-`hl mvjd v`t-kl-kly hqds `sr b`hl hjlv `tm hkhnym hlvym.

5:6 vhmlk slmh vkl-jdt ysr`l hnvjdym jlyv lpny h`rvn mzbxym &`n vbqr `sr l`-y$prv vl` ymnv mrb.

5:7 vyby`v hkhnym `t-`rvn bryt-yhvh `l-mqvmv `l-dbyr hbyt `l-qds hqdsym `l-txt knpy hkrvbym.

5:8 vyhyv hkrvbym prsym knpym jl-mqvm h`rvn vyk$v hkrvbym jl- h`rvn vjl-bdyv mlmjlh.

5:9 vy`rykv hbdym vyr`v r`sy hbdym mn-h`rvn jl-pny hdbyr vl` yr`v hxv&h vyhy-sm jd hyvm hzh.

5:10 `yn b`rvn rq sny hlxvt `sr-ntn msh bxrb `sr krt yhvh jm-bny ysr`l b&`tm mm&rym.

5:11 vyhy b&`t hkhnym mn-hqds ky kl-hkhnym hnm&`ym htqdsv `yn lsmvr lmxlqvt.

5:12 vhlvym hmsrrym lklm l`$p lhymn lydtvn vlbnyhm vl`xyhm mlbsym bv& bm<ym vbnblym vknrvt jmdym mzrx lmzbx vjmhm khnym lm`h vjsrym mx&rrym bx&&rvt.

5:13 vyhy k`xd lmx&&rym vlmsrrym lhsmyj qvl-`xd lhll vlhdvt lyhvh vkhrym qvl bx&&rvt vbm<ym vbkly hsyr vbhll lyhvh ky +vb ky ljvlm x$dv vhbyt ml` jnn byt yhvh.

5:14 vl`-yklv hkhnym ljmvd lsrt mpny hjnn ky-ml` kbvd-yhvh `t-byt h`lhym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase