Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

10:1 vylk rxbjm skmh ky skm b`v kl-ysr`l lhmlyk `tv.

10:2 vyhy ksmj yrbjm bn-nb+ vhv` bm&rym `sr brx mpny slmh hmlk vysb yrbjm mm&rym.

10:3 vyslxv vyqr`v-lv vyb` yrbjm vkl-ysr`l vydbrv `l-rxbjm l`mr.

10:4 `byk hqsh `t-jlnv vjth hql mjbdt `byk hqsh vmjlv hkbd `sr-ntn jlynv vnjbdk.

10:5 vy`mr `lhm jvd slst ymym vsvbv `ly vylk hjm.

10:6 vyvj& hmlk rxbjm `t-hzqnym `sr-hyv jmdym lpny slmh `byv bhytv xy l`mr `yk `tm nvj&ym lhsyb ljm-hzh dbr.

10:7 vydbrv `lyv l`mr `m-thyh l+vb lhjm hzh vr&ytm vdbrt `lhm dbrym +vbym vhyv lk jbdym kl-hymym.

10:8 vyjzb `t-j&t hzqnym `sr yj&hv vyvj& `t-hyldym `sr gdlv `tv hjmdym lpnyv.

10:9 vy`mr `lhm mh `tm nvj&ym vnsyb dbr `t-hjm hzh `sr dbrv `ly l`mr hql mn-hjl `sr-ntn `byk jlynv.

10:10 vydbrv `tv hyldym `sr gdlv `tv l`mr kh-t`mr ljm `sr-dbrv `lyk l`mr `byk hkbyd `t-jlnv v`th hql mjlynv kh t`mr `lhm q+ny jbh mmtny `by.

10:11 vjth `by hjmy$ jlykm jl kbd v`ny `$yp jl-jlkm `by y$r `tkm bsv+ym v`ny bjqrbym.

10:12 vyb` yrbjm vkl-hjm `l-rxbjm byvm hslsy k`sr dbr hmlk l`mr svbv `ly byvm hslsy.

10:13 vyjnm hmlk qsh vyjzb hmlk rxbjm `t j&t hzqnym.

10:14 vydbr `lhm kj&t hyldym l`mr `kbyd `t-jlkm v`ny `$yp jlyv `by y$r `tkm bsv+ym v`ny bjqrbym.

10:15 vl`-smj hmlk `l-hjm ky-hyth n$bh mjm h`lhym lmjn hqym yhvh `t-dbrv `sr dbr byd `xyhv hslvny `l-yrbjm bn-nb+.

10:16 vkl-ysr`l ky l`-smj hmlk lhm vysybv hjm `t-hmlk l`mr mh-lnv xlq bdvyd vl`-nxlh bbn-ysy `ys l`hlyk ysr`l jth r`h bytk dvyd vylk kl-ysr`l l`hlyv.

10:17 vbny ysr`l hysbym bjry yhvdh vymlk jlyhm rxbjm.

10:18 vyslx hmlk rxbjm `t-hdrm `sr jl-hm$ vyrgmv-bv bny-ysr`l `bn vymt vhmlk rxbjm ht`m& ljlvt bmrkbh lnv$ yrvslm.

10:19 vypsjv ysr`l bbyt dvyd jd hyvm hzh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase