Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

12:1 vyhy khkyn mlkvt rxbjm vkxzqtv jzb `t-tvrt yhvh vkl-ysr`l jmv.

12:2 vyhy bsnh hxmysyt lmlk rxbjm jlh sysq mlk-m&rym jl-yrvslm ky mjlv byhvh.

12:3 b`lp vm`tym rkb vbssym `lp prsym v`yn m$pr ljm `sr-b`v jmv mm&rym lvbym $kyym vkvsym.

12:4 vylkd `t-jry hm&rvt `sr lyhvdh vyb` jd-yrvslm.

12:5 vsmjyh hnby` b` `l-rxbjm vsry yhvdh `sr-n`$pv `l-yrvslm mpny sysq vy`mr lhm kh-`mr yhvh `tm jzbtm `ty v`p-`ny jzbty `tkm byd- sysq.

12:6 vyknjv sry-ysr`l vhmlk vy`mrv &dyq yhvh.

12:7 vbr`vt yhvh ky nknjv hyh dbr-yhvh `l-smjyh l`mr nknjv l` `sxytm vntty lhm kmj+ lply+h vl`-ttk xmty byrvslm byd-sysq.

12:8 ky yhyv-lv ljbdym vydjv jbvdty vjbvdt mmlkvt h`r&vt.

12:9 vyjl sysq mlk-m&rym jl-yrvslm vyqx `t-`&rvt byt-yhvh v`t- `&rvt byt hmlk `t-hkl lqx vyqx `t-mgny hzhb `sr jsh slmh.

12:10 vyjs hmlk rxbjm txtyhm mgny nxst vhpqyd jl-yd sry hr&ym hsmrym ptx byt hmlk.

12:11 vyhy mdy-bv` hmlk byt yhvh b`v hr&ym vns`vm vhsbvm `l-t` hr&ym.

12:12 vbhknjv sb mmnv `p-yhvh vl` lhsxyt lklh vgm byhvdh hyh dbrym +vbym.

12:13 vytxzq hmlk rxbjm byrvslm vymlk ky bn-`rbjym v`xt snh rxbjm bmlkv vsbj jsrh snh mlk byrvslm hjyr `sr-bxr yhvh lsvm `t-smv sm mkl sb+y ysr`l vsm `mv njmh hjmnyt.

12:14 vyjs hrj ky l` hkyn lbv ldrvs `t-yhvh.

12:15 vdbry rxbjm hr`snym vh`xrvnym hl`-hm ktvbym bdbry smjyh hnby` vjdv hxzh lhtyxs vmlxmvt rxbjm vyrbjm kl-hymym.

12:16 vyskb rxbjm jm-`btyv vyqbr bjyr dvyd vymlk `byh bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase