Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

13:1 bsnt smvnh jsrh lmlk yrbjm vymlk `byh jl-yhvdh.

13:2 slvs snym mlk byrvslm vsm `mv mykyhv bt-`vry`l mn-gbjh vmlxmh hyth byn `byh vbyn yrbjm.

13:3 vy`$r `byh `t-hmlxmh bxyl gbvry mlxmh `rbj-m`vt `lp `ys bxvr vyrbjm jrk jmv mlxmh bsmvnh m`vt `lp `ys bxvr gbvr xyl.

13:4 vyqm `byh mjl lhr &mrym `sr bhr `prym vy`mr smjvny yrbjm vkl- ysr`l.

13:5 hl` lkm ldjt ky yhvh `lhy ysr`l ntn mmlkh ldvyd jl-ysr`l ljvlm lv vlbnyv bryt mlx.

13:6 vyqm yrbjm bn-nb+ jbd slmh bn-dvyd vymrd jl-`dnyv.

13:7 vyqb&v jlyv `nsym rqym bny blyjl vyt`m&v jl-rxbjm bn-slmh vrxbjm hyh njr vrk-lbb vl` htxzq lpnyhm.

13:8 vjth `tm `mrym lhtxzq lpny mmlkt yhvh byd bny dvyd v`tm hmvn rb vjmkm jgly zhb `sr jsh lkm yrbjm l`lhym.

13:9 hl` hdxtm `t-khny yhvh `t-bny `hrn vhlvym vtjsv lkm khnym kjmy h`r&vt kl-hb` lml` ydv bpr bn-bqr v`ylm sbjh vhyh khn ll` `lhym.

13:10 v`nxnv yhvh `lhynv vl` jzbnhv vkhnym msrtym lyhvh bny `hrn vhlvym bml`kt.

13:11 vmq+rym lyhvh jlvt bbqr-bbqr vbjrb-bjrb vq+rt-$mym vmjrkt lxm jl-hslxn h+hvr vmnvrt hzhb vnrtyh lbjr bjrb bjrb ky-smrym `nxnv `t-msmrt yhvh `lhynv v`tm jzbtm `tv.

13:12 vhnh jmnv br`s h`lhym vkhnyv vx&&rvt htrvjh lhryj jlykm bny ysr`l `l-tlxmv jm-yhvh `lhy-`btykm ky-l` t&lyxv.

13:13 vyrbjm h$b `t-hm`rb lbv` m`xryhm vyhyv lpny yhvdh vhm`rb m`xryhm.

13:14 vypnv yhvdh vhnh lhm hmlxmh pnym v`xvr vy&jqv lyhvh vhkhnym mx&&rym bx&&rvt.

13:15 vyryjv `ys yhvdh vyhy bhryj `ys yhvdh vh`lhym ngp `t-yrbjm vkl-ysr`l lpny `byh vyhvdh.

13:16 vynv$v bny-ysr`l mpny yhvdh vytnm `lhym bydm.

13:17 vykv bhm `byh vjmv mkh rbh vyplv xllym mysr`l xms-m`vt `lp `ys bxvr.

13:18 vyknjv bny-ysr`l bjt hhy` vy`m&v bny yhvdh ky nsjnv jl-yhvh `lhy `bvtyhm.

13:19 vyrdp `byh `xry yrbjm vylkd mmnv jrym `t-byt-`l v`t-bnvtyh v`t-ysnh v`t-bnvtyh v`t-jprvn vbntyh.

13:20 vl`-j&r kx-yrbjm jvd bymy `byhv vygphv yhvh vymt.

13:21 vytxzq `byhv vys`-lv nsym `rbj jsrh vyvld jsrym vsnym bnym vss jsrh bnvt.

13:22 vytr dbry `byh vdrkyv vdbryv ktvbym bmdrs hnby` jdv.

13:23 vyskb `byh jm-`btyv vyqbrv `tv bjyr dvyd vymlk `$` bnv txtyv bymyv sq+h h`r& jsr snym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase