Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

17:1 vymlk yhvsp+ bnv txtyv vytxzq jl-ysr`l.

17:2 vytn-xyl bkl-jry yhvdh hb&rvt vytn n&ybym b`r& yhvdh vbjry `prym `sr lkd `$` `byv.

17:3 vyhy yhvh jm-yhvsp+ ky hlk bdrky dvyd `byv hr`snym vl` drs lbjlym.

17:4 ky l`lhy `byv drs vbm&vtyv hlk vl` kmjsh ysr`l.

17:5 vykn yhvh `t-hmmlkh bydv vytnv kl-yhvdh mnxh lyhvsp+ vyhy-lv jsr-vkbvd lrb.

17:6 vygbh lbv bdrky yhvh vjvd h$yr `t-hbmvt v`t-h`srym myhvdh.

17:7 vbsnt slvs lmlkv slx lsryv lbn-xyl vljbdyh vlzkryh vlntn`l vlmykyhv llmd bjry yhvdh.

17:8 vjmhm hlvym smjyhv vntnyhv vzbdyhv vjsh`l vsmrymvt vyhvntn v`dnyhv v+vbyhv v+vb `dvnyh hlvym vjmhm `lysmj vyhvrm hkhnym.

17:9 vylmdv byhvdh vjmhm $pr tvrt yhvh vy$bv bkl-jry yhvdh vylmdv bjm.

17:10 vyhy pxd yhvh jl kl-mmlkvt h`r&vt `sr $bybvt yhvdh vl` nlxmv jm-yhvsp+.

17:11 vmn-plstym mby`ym lyhvsp+ mnxh vk$p ms` gm hjrby`ym mby`ym lv &`n `ylym sbjt `lpym vsbj m`vt vtysym sbjt `lpym vsbj m`vt.

17:12 vyhy yhvsp+ hlk vgdl jd-lmjlh vybn byhvdh byrnyvt vjry m$knvt.

17:13 vml`kh rbh hyh lv bjry yhvdh v`nsy mlxmh gbvry xyl byrvslm.

17:14 v`lh pqdtm lbyt `bvtyhm lyhvdh sry `lpym jdnh hsr vjmv gbvry xyl sls m`vt `lp.

17:15 vjl-ydv yhvxnn hsr vjmv m`tym vsmvnym `lp.

17:16 vjl-ydv jm$yh bn-zkry hmtndb lyhvh vjmv m`tym `lp gbvr xyl.

17:17 vmn-bnymn gbvr xyl `lydj vjmv nsqy-qst vmgn m`tym `lp.

17:18 vjl-ydv yhvzbd vjmv m`h-vsmvnym `lp xlv&y &b`.

17:19 `lh hmsrtym `t-hmlk mlbd `sr-ntn hmlk bjry hmb&r bkl-yhvdh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase