Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

22:1 vymlykv yvsby yrvslm `t-`xzyhv bnv hq+n txtyv ky kl-hr`snym hrg hgdvd hb` bjrbym lmxnh vymlk `xzyhv bn-yhvrm mlk yhvdh.

22:2 bn-`rbjym vstym snh `xzyhv bmlkv vsnh `xt mlk byrvslm vsm `mv jtlyhv bt-jmry.

22:3 gm-hv` hlk bdrky byt `x`b ky `mv hyth yvj&tv lhrsyj.

22:4 vyjs hrj bjyny yhvh kbyt `x`b ky-hmh hyv-lv yvj&ym `xry mvt `byv lmsxyt lv.

22:5 gm bj&tm hlk vylk `t-yhvrm bn-`x`b mlk ysr`l lmlxmh jl-xz`l mlk-`rm brmvt gljd vykv hrmym `t-yvrm.

22:6 vysb lhtrp` byzrj`l ky hmkym `sr hkhv brmh bhlxmv `t-xzh`l mlk `rm vjzryhv bn-yhvrm mlk yhvdh yrd lr`vt `t-yhvrm bn-`x`b byzrj`l ky-xlh hv`.

22:7 vm`lhym hyth tbv$t `xzyhv lbv` `l-yvrm vbb`v y&` jm-yhvrm `l- yhv` bn-nmsy `sr msxv yhvh lhkryt `t-byt `x`b.

22:8 vyhy khsp+ yhv` jm-byt `x`b vym&` `t-sry yhvdh vbny `xy `xzyhv msrtym l`xzyhv vyhrgm.

22:9 vybqs `t-`xzyhv vylkdhv vhv` mtxb` bsmrvn vyb`hv `l-yhv` vymthv vyqbrhv ky `mrv bn-yhvsp+ hv` `sr-drs `t-yhvh bkl-lbbv v`yn lbyt `xzyhv lj&r kx lmmlkh.

22:10 vjtlyhv `m `xzyhv r`th ky mt bnh vtqm vtdbr `t-kl-zrj hmmlkh lbyt yhvdh.

22:11 vtqx yhvsbjt bt-hmlk `t-yv`s bn-`xzyhv vtgnb `tv mtvk bny- hmlk hmvmtym vttn `tv v`t-mynqtv bxdr hm+vt vt$tyrhv yhvsbjt bt- hmlk yhvrm `st yhvydj hkhn ky hy` hyth `xvt `xzyhv mpny jtlyhv vl` hmytthv.

22:12 vyhy `tm bbyt h`lhym mtxb` ss snym vjtlyh mlkt jl-h`r&.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase