Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

23:1 vbsnh hsbjyt htxzq yhvydj vyqx `t-sry hm`vt ljzryhv bn-yrxm vlysmj`l bn-yhvxnn vljzryhv bn-jvbd v`t-mjsyhv bn-jdyhv v`t- `lysp+ bn-zkry jmv bbryt.

23:2 vy$bv byhvdh vyqb&v `t-hlvym mkl-jry yhvdh vr`sy h`bvt lysr`l vyb`v `l-yrvslm.

23:3 vykrt kl-hqhl bryt bbyt h`lhym jm-hmlk vy`mr lhm hnh bn-hmlk ymlk k`sr dbr yhvh jl-bny dvyd.

23:4 zh hdbr `sr tjsv hslsyt mkm b`y hsbt lkhnym vllvym lsjry h$pym.

23:5 vhslsyt bbyt hmlk vhslsyt bsjr hy$vd vkl-hjm bx&rvt byt yhvh.

23:6 v`l-ybv` byt-yhvh ky `m-hkhnym vhmsrtym llvym hmh yb`v ky-qds hmh vkl-hjm ysmrv msmrt yhvh.

23:7 vhqypv hlvym `t-hmlk $byb `ys vklyv bydv vhb` `l-hbyt yvmt vhyv `t-hmlk bb`v vb&`tv.

23:8 vyjsv hlvym vkl-yhvdh kkl `sr-&vh yhvydj hkhn vyqxv `ys `t- `nsyv b`y hsbt jm yv&`y hsbt ky l` p+r yhvydj hkhn `t-hmxlqvt.

23:9 vytn yhvydj hkhn lsry hm`vt `t-hxnytym v`t-hmgnvt v`t-hsl+ym `sr lmlk dvyd `sr byt h`lhym.

23:10 vyjmd `t-kl-hjm v`ys slxv bydv mktp hbyt hymnyt jd-ktp hbyt hsm`lyt lmzbx vlbyt jl-hmlk $byb.

23:11 vyv&y`v `t-bn-hmlk vytnv jlyv `t-hnzr v`t-hjdvt vymlykv `tv vymsxhv yhvydj vbnyv vy`mrv yxy hmlk.

23:12 vtsmj jtlyhv `t-qvl hjm hr&ym vhmhllym `t-hmlk vtbv` `l-hjm byt yhvh.

23:13 vtr` vhnh hmlk jvmd jl-jmvdv bmbv` vhsrym vhx&&rvt jl-hmlk vkl-jm h`r& smx vtvqj bx&&rvt vhmsvrrym bkly hsyr vmvdyjym lhll vtqrj jtlyhv `t-bgdyh vt`mr qsr qsr.

23:14 vyv&` yhvydj hkhn `t-sry hm`vt pqvdy hxyl vy`mr `lhm hv&y`vh `l-mbyt hsdrvt vhb` `xryh yvmt bxrb ky `mr hkhn l` tmytvh byt yhvh.

23:15 vysymv lh ydym vtbv` `l-mbv` sjr-h$v$ym byt hmlk vymytvh sm.

23:16 vykrt yhvydj bryt bynv vbyn kl-hjm vbyn hmlk lhyvt ljm lyhvh.

23:17 vyb`v kl-hjm byt-hbjl vyt&hv v`t-mzbxtyv v`t-&lmyv sbrv v`t mtn khn hbjl hrgv lpny hmzbxvt.

23:18 vysm yhvydj pqdt byt yhvh byd hkhnym hlvym `sr xlq dvyd jl- byt yhvh lhjlvt jlvt yhvh kktvb btvrt msh bsmxh vbsyr jl ydy dvyd.

23:19 vyjmd hsvjrym jl-sjry byt yhvh vl`-yb` +m` lkl-dbr.

23:20 vyqx `t-sry hm`vt v`t-h`dyrym v`t-hmvslym bjm v`t kl-jm h`r& vyvrd `t-hmlk mbyt yhvh vyb`v btvk-sjr hjlyvn byt hmlk vyvsybv `t-hmlk jl k$` hmmlkh.

23:21 vysmxv kl-jm-h`r& vhjyr sq+h v`t-jtlyhv hmytv bxrb.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase