Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Chronicles 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

26:1 vyqxv kl-jm yhvdh `t-jzyhv vhv` bn-ss jsrh snh vymlykv `tv txt `byv `m&yhv.

26:2 hv` bnh `t-`ylvt vysybh lyhvdh `xry skb-hmlk jm-`btyv.

26:3 bn-ss jsrh snh jzyhv bmlkv vxmsym vstym snh mlk byrvslm vsm `mv ykylyh mn-yrvslm.

26:4 vyjs hysr bjyny yhvh kkl `sr-jsh `m&yhv `byv.

26:5 vyhy ldrs `lhym bymy zkryhv hmbyn br`t h`lhym vbymy drsv `t- yhvh h&lyxv h`lhym.

26:6 vy&` vylxm bplstym vypr& `t-xvmt gt v`t xvmt ybnh v`t xvmt `sdvd vybnh jrym b`sdvd vbplstym.

26:7 vyjzrhv h`lhym jl-plstym vjl-hjrbyym hysbym bgvr-bjl vhmjvnym.

26:8 vytnv hjmvnym mnxh ljzyhv vylk smv jd-lbv` m&rym ky hxzyq jd- lmjlh.

26:9 vybn jzyhv mgdlym byrvslm jl-sjr hpnh vjl-sjr hgy` vjl-hmq&vj vyxzqm.

26:10 vybn mgdlym bmdbr vyx&b brvt rbym ky mqnh-rb hyh lv vbsplh vbmysvr `krym vkrmym bhrym vbkrml ky-`hb `dmh hyh.

26:11 vyhy ljzyhv xyl jsh mlxmh yv&`y &b` lgdvd bm$pr pqdtm byd yjv`l h$vpr vmjsyhv hsv+r jl yd-xnnyhv msry hmlk.

26:12 kl m$pr r`sy h`bvt lgbvry xyl `lpym vss m`vt.

26:13 vjl-ydm xyl &b` sls m`vt `lp vsbjt `lpym vxms m`vt jvsy mlxmh bkx xyl ljzr lmlk jl-h`vyb.

26:14 vykn lhm jzyhv lkl-h&b` mgnym vrmxym vkvbjym vsrynvt vqstvt vl`bny qljym.

26:15 vyjs byrvslm xsbnvt mxsbt xvsb lhyvt jl-hmgdlym vjl-hpnvt lyrv` bx&ym vb`bnym gdlvt vy&` smv jd-lmrxvq ky-hply` lhjzr jd ky-xzq.

26:16 vkxzqtv gbh lbv jd-lhsxyt vymjl byhvh `lhyv vyb` `l-hykl yhvh lhq+yr jl-mzbx hq+rt.

26:17 vyb` `xryv jzryhv hkhn vjmv khnym lyhvh smvnym bny-xyl.

26:18 vyjmdv jl-jzyhv hmlk vy`mrv lv l`-lk jzyhv lhq+yr lyhvh ky lkhnym bny-`hrn hmqdsym lhq+yr &` mn-hmqds ky mjlt vl`-lk lkbvd myhvh `lhym.

26:19 vyzjp jzyhv vbydv mq+rt lhq+yr vbzjpv jm-hkhnym vh&rjt zrxh bm&xv lpny hkhnym bbyt yhvh mjl lmzbx hq+rt.

26:20 vypn `lyv jzryhv khn hr`s vkl-hkhnym vhnh-hv` m&rj bm&xv vybhlvhv msm vgm-hv` ndxp l&`t ky ngjv yhvh.

26:21 vyhy jzyhv hmlk m&rj jd-yvm mvtv vysb byt hxpsvt m&rj ky ngzr mbyt yhvh vyvtm bnv jl-byt hmlk svp+ `t-jm h`r&.

26:22 vytr dbry jzyhv hr`snym vh`xrnym ktb ysjyhv bn-`mv& hnby`.

26:23 vyskb jzyhv jm-`btyv vyqbrv `tv jm-`btyv bsdh hqbvrh `sr lmlkym ky `mrv m&vrj hv` vymlk yvtm bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase